งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 297
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวมัชชาวดี    เจริญศรี
2. นางสาวกฤติพร    หลักจันทร์
3. นางสาวเบญจพร    พาโส
1. นางสาวมุจลินทร์    ยะตัน
2. นายสุวิทย์    ดิษฐเนตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวชิระ    พันเพ็ชร
2. นายนภสกร    วงศ์ภูดร
3. นางสาวศาสินี    ลุนศักดิ์
1. นายธนายุทธ    สีสุมา
2. นางสาวปรัชญา    พันนา
4
3 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอารียา    ดวงดี
2. นางสาวสุนิษา    ศักดิ์อุดม
3. นางสาวพิจิตรา    ไกรษรศรี
1. นายอดิเทพ    พลบำรุง
2. นางเพลินพิศ    นามวาด
6
4 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปริญญา    สมภาร
2. นายธนากร    ทิพยกรรณ์
3. นางสาวกุลนาจ    ไชโยกุล
1. นางอรวรรณ    นพประเสริฐ
9
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวราษิณี    แฝงฤทธิ์
2. นางสาวลักขณา    สีสงค์
3. นายศิริพัฒน์    สอนนอก
1. นางสาวนงลักษณ์    อัฐปัน
2. นางปรารถนา    โสสีหา
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวลลิตา    บุญจวง
2. นางสาวธันยพร    ทัพสุริย์
3. นางสาวจิตรลดา    ชาครพงศ์
1. นางสาวรุ่งทิวา    สุภกรรม
2. นางสุมลฑา    พิมพล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอัจฉรา    ลิอินทร์
2. นางสาวบุญฑริกา    สายวัน
3. นางสาวณฤมล    ศรีจันทร์แก้วกูล
1. นางสาวนภมณฑ์    กิจวิจารณ์
2. นางสาวศิรินทร์ชญา    สุระไพฑูรย์
8
8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1
9 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายสิทธิพร    ธนะศรีลังกูล
2. นางสาวธัญญารัตน์    ฟองฤทธิ์
3. นางสาวบุษกร    แปลมูลตรี
1. นางกาญจณา    พัดเพ็ง
2. นายวชิราวุธ    วงศ์สุวรรณ
7
10 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวโสมภิชญา    เนาวงศ์
2. นางสาวสุจิรา    จิตสูงเนิน
3. นายณัฐรัชต์    การดี
1. นายวุฒิชัย    กันดูล
5
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวชวิศา    แซ่เถา
2. นางสาวสุจิรา    ศรีนารัตน์
3. นางสาวณัฏฐธิดา    แก้วคำใส
1. นางสาวนฤมล    นาชัยสินธุ์
2. นางสาววรัญญา    นันทา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววิริยา    แนวเงินดี
2. นางสาวพัชราภา    มาลาหอม
3. นางสาวอังคณา    อมรพันธ์ุไพศาล
1. นางสาววิยะดา    ชาญตะกั่ว
2. นายวิเชียร    พรมศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑามณี    สงฆ์มหาดไทย
2. นางสาวเพชรราภรณ์    สันหนัง
3. นางสาวสุทธินันท์    สุขโต
1. นางบุษกร    สีดามล
2. นางปาณิสรา    ศิริพรรณ
ชนะเลิศ
14 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายบอนไทร    ภาวะโคตร
2. นายธีรศักดิ์    บุตรตรี
3. นางสาวนิภาภรณ์    ชาติพันจันทร์
1. นางสาวปวีณา    อาษานอก
2. นางวัชรา    ภูครองหิน
5
15 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายก้องเกียรติ    เคแสง
2. นายพยุพล    แก้วนิวงษ์
3. นายปฏิพัทธิ์    พรมดวงศรี
1. นายกฤษฎากร    พูลสง่า
2. นางรัชนีย์    โกฎกลางดอน
4
16 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวขนิษฐา    วรรณา
2. นางสาวเกื้อกูล    พัดไธสง
3. นางสาวอารยา    แก้วคุณ
1. นางสาววัฒนา    ลาน้ำเที่ยง
2. นางเอมอร    จุไธสง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐพร    พุกพิลา
2. นางสาวปรัชญา    แสงแก้ว
3. นางสาวชลธิชา    สอนศรี
1. นายปฐมพร    แสงวิเศษ
2. นางสาวสำอางค์    มีไธสง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวเจษฎาภรณ์    มาตร์โค้ง
2. นางสาวอัมมิกา    สะเดาว์
3. นางสาววนิดา    แก้วพล
1. นางสาวพัชราภรณ์    จี้ฟู
2. นางสาวอรุณี    สิมหลวง
4
19 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายพีรพงษ์    แก่นมาลี
2. นางสาวอภัสรา    มาตย์นอก
3. นางสาวเรือนทอง    กองเกิด
1. นางสาวรุ้งนภา    อังกุลดี
2. นายสำเริง    นันหมื่น
6
20 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายภานุวัฒน์    ศรีจันทึก
2. นางสาวศรัญญา    จันทเขต
3. นางสาวปภาดา    สุภา
1. นางสาวจิรภา    ดู่ดำ
2. นายอนันต์    เวียงภักดี
5
21 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวกชกร    พลเสนา
2. นางสาวนุธิญาดา    ใสบาล
3. นางสาวเกศสุดา    นิมิต
1. นายจรัส    ที่รัก
2. นายหมอกฟ้า    ที่รัก
ชนะเลิศ
22 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวไพริน    ล้วนเปรมกมล
2. นางสาวชัชฎาพร    ไกรพินิจ
3. นางสาวปรัชญา    สุวิหาร
1. นายคุณานนท์    พิณพงษ์
2. นางสาวสาลินี    โฮมแพน
ชนะเลิศ
23 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวจิวรักษ์    ปราศจาก
2. นางสาวนริศรา    ฉิมพลีล้อม
3. นางสาวจุฑามาศ    ผิวดำ
1. นางสาวพิมผกา    พิมพุฒ
2. นางวิลาสินี    พรรคพิง
5
24 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอรนุช    กองเพ็ชร
2. นายเรืองศักดิ์    ภูคำวงษ์
3. นางสาวฟ้าใส    อาษาสนา
1. นางสาวธิชารัศมิ๋์    ศรีบุญเรือง
2. นางสุนา    จันทหาร
8
25 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสิราวรรณ    ชาวเหนือ
2. นางสาววรรณทิมา    สุริยา
3. นางสาวอชิรญา    โสประดิษฐ์
1. นางสาวกิรภา    ราชโคตร
2. นางนันทวัน    มุริจันทร์
4
26 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววรรัตน์    คำพิมพ์ปิด
2. นางสาวขนิษฐา    ซุยแก้ว
3. นายทนงค์    ทองกองเตีย
1. นายอาชนะ    แสงวงค์
2. นายเจตวัน    อินทสร้อย
6
27 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายปัญญา    วนาใส
2. นางสาววรินลดา    ศรีลานาม
3. นายศุภกิจ    มุยใยบัว
1. นางสาวพรพิมล    ผาพิมูล
2. นางสาวสุพัตตรา    ค่าม่วง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
28 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายมนูย    สิงห์เหิน
2. นางสาวอาริษา    เหล่าวงษ์ศรี
3. นางสาวอรวรรยา    คำศรี
1. นางสาวจิราพร    ดาบุตร
2. นางสาวรุ่งทิวา    มูลสาระ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
29 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกชกร    ทองป้อง
2. นางสาวณัฐธยาน์    แสงโทโพธิ์
3. นางสาววิยะดา    ลาจ้อย
1. นางสาวคนึงนิตย์    ทนทาน
2. นางอนุรักษ์    ชีกว้าง
9
30 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปัทมวรรณ    บุญหล้า
2. นางสาวชลนี    หลวงจำปา
3. นางสาวพิมพิไล    แก้วปัดถา
1. นางสาวขนิษฐา    แหวนประดับ
2. นางสาวณัฐรัมภา    นาชัยภูมิ
7
31 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายพิเชฐ    นามสง่า
2. นายศิริวิทย์    ศรีเวียง
3. นางสาวนภาพรรณ    นามตะ
1. ว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์    ผิวศิริ
2. นายภาณุพัฒน์    บุตรดีไชย
5
32 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววาสนา    เมยมงคล
2. นายวัชพล    นาเข้ม
3. นางสาวชนากานต์    ธนะภูมิชัย
1. นายธีรพงษ์    แสงสิทธิ์
2. นางสุพรรณี    ฝ่ายบุญ
4
33 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศุภาวรรณ    คะรุรัมย์
2. นายธวัชวัย    ชาแฮ
3. นายวสรรค์    หงสาอ่อน
1. นางสาวจิราวรรณ    น้อยนพพระ
2. นายชลวิทย์    บุบผา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
34 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวฑิมาพร    เดชศักดิ์
2. นางสาวสุขุมาล    คำผาเคน
3. นางสาวอาทิตย์ธิดา    สร้อยเปราะ
1. นางศิริลักษณ์    แสงชาตรี
2. นางสาวสุภาวดี    เพชรโชติ
7
35 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวรุ้งทอง    ถังสูงเนิน
2. นางสาวศิริวรรณ    สิมสา
3. นางสาวอุสุมา    ไกรราช
1. นางกัญญาณัฐ    ศรีพิพัฒนากุล
2. ว่าที่ร้อยตรีมิตรสมาน    พันธุตา
36 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพรทิพย์    ปาณพรม
2. นางสาวแคทรียา    ศรีสงคราม
3. นางสาวธนาภา    รัดทอง
1. นางนิภาภรณ์    ศรีชานิล
2. นางสุดา    ศรีกงพาน
6
37 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปภัสญา    บัวศรี
2. นายพงษ์พัฒน์    สอนใส
3. นายธนวัฒน์    วงษ์เพวี
1. นายทรงศักดิ์    นะลาคุณ
2. นางอัจฉรา    กีรติรังสรรค์
ชนะเลิศ
38 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชลดา    วิสุทธิไกรพงษ์
2. นางสาวลลิตา    ทาวงษา
3. นางสาวศศิธร    ปัทนาถา
1. นายกญพัทธ์    ศรีคราม
2. นางสาวสิริญญา    บาลธนะจักร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................