งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 296
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเพลงดาว    ชมภูพาน
2. เด็กหญิงนาขวัญ    แดงพิบูลย์สกุล
3. เด็กหญิงสุธาสินี    แพนไธสง
1. นางกัญญา    เกื้อกูล
2. นางสาวอุทัยวรรณ    สอนเจริญ
4
2 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัญชิสา    จินตนา
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    สุนทอง
3. เด็กชายเปรมปรี    ปัดอาสา
1. นางสาวณัฐนันท์    อิสสระวงศ์
8
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพลอยณิศา    ผดุงชาติยุทธ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    บาอุ้ย
3. เด็กหญิงนิภาพร    ม่วงศรี
1. นางจินตนา บริหาร    บริหาร
10
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    โอดพิมพ์
2. เด็กชายวิชัยญา    ภูถวิล
3. เด็กหญิงณัฏฐรินทร    อุทธา
1. นางสาวกัญญารัตน์    วิไชยโย
2. นางเพ็ญสมัย    เชษฐพสุธาดล
9
5 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายเก่งกาจ    ศรีสารคาม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ผ่านจอหอ
3. เด็กหญิงจุฑาภรณ์    ปู่วงษ์
1. นางสังวาลย์    อติรัตนวงษ์
2. นายเวียงชัย    อติรัตนวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายนิติศักดิ์    ชาญรอบรู้
2. เด็กหญิงณัฐณิฌา    ปลัดขวา
3. เด็กหญิงศุภทิดา    แสนโคก
1. นางอรวรรณ    นพประเสริฐ
12
7 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเมฑิตา    ไชยแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ใจยะสุข
3. เด็กชายธนทร    วงษ์หนองแล้ง
1. นางพรพิศ    แก้วบ้านเหล่า
2. นางละมัย    เหล่ามะลึก
6
8 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทธิรา    พาเคน
2. เด็กหญิงศิริณพา    เชิดเชื้อ
3. เด็กหญิงจิตภินันท์    จันทร์เหลือง
1. นางกมลวรรณ    โสภา
2. นางสุมลฑา    พิมพล
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกิตติมา    ปัญญาสิทธิ์
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    ขำอ่วม
3. เด็กหญิงวรัญญา    วันนาศรี
1. นางสาวศิรินทร์ชญา    สุระไพฑูรย์
2. นางอัจฉรียา    วิเชียรดี
5
10 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประภาพร    ประเสริฐรัมย์
2. เด็กหญิงนภาพร    ตากลม
3. เด็กหญิงปนัสยา    คำเถื่อน
1. นางสาวชนกนาถ    ประสมทอง
2. นางสายยนต์    สิงหศรี
13
11 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชาภา    อุดมสถาผล
2. เด็กหญิงปาณิสรา    ภูนาสี
3. นางสาวศศิธร    ศิริวงจักร
1. นางดาราวรรณ    อานันทนสกุล
2. นางธิติมา    อินทร์เสนลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทวรรณ    สายเสมา
2. เด็กหญิงนันฐิวา    จันทะวงษ์
3. เด็กหญิงพลอยทับทิม    ผงทวี
1. นายสุขขี    ดีสงคราม
2. นางสาวสุรีย์รัตน์    สัชฌุกร
11
13 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    อมาตยคง
2. เด็กหญิงวรัทยา    ระวังชาติ
3. เด็กชายกฤติน    ชงัดเวช
1. นางสาววรรนิสา    นิลแก้ว
7
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ    จันทะนุเคราะห์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ลาลำโกน
3. เด็กหญิงน้ำฝน    ทองโคกสี
1. นางพนาพรรณ    ราชเสนา
2. นางสาวสุจิตรา    วงษ์อินตา
7
15 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัฐภูมิ    อินทร์เดช
2. เด็กหญิงกุสุมา    จันทร์โสดา
3. เด็กหญิงสิริวิมล    แก้วมูลมุข
1. นางดารณี    พงษ์สบาย
2. นางสาวปวีณา    งามชัด
4
16 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชญาดา    คุ้มบุ่งค้า
2. เด็กชายธีรพงค์    หมู่มูลตุ่น
3. เด็กหญิงวรรณภา    อนุมาตย์
1. นางสาวชุณารักษ์    หมื่นศรีจูม
2. นางสาวสุจิตรา    อุปศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษณพงศ์    พุทธโค
2. เด็กชายอนุวรรตน์    สุภาษิต
3. เด็กชายวรรชนะ    ลาเบาะ
1. นางสาวชมพูนุท    มรกฎ
2. นายธรรมวิทย์    สุพรมพิทักษ์
5
18 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริประภา    วาปีโส
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์    วงษ์พระจันทร์
3. เด็กหญิงวรันทยา    ทะสังขา
1. นางบุษกร    สีดามล
2. นางปาณิสรา    ศิริพรรณ
ชนะเลิศ
19 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ภูถมทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา    ศิลหนุน
3. นางสาวศิริพรรณ    มิตสี
1. นายกฤษฎากร    พูลสง่า
2. นางรัชนีย์    โกฎกลางดอน
6
20 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชรฎา    แต่งก่ำ
2. เด็กหญิงเกศรินทร์    นุตะดี
3. เด็กหญิงนภัสสร    ไสสานัง
1. นางสาวญาณนารี    สาสิน
2. นางรัตติยา    เอกปริญญา
8
21 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิตรดา    สามาอาพัฒ
2. เด็กหญิงสุพรรณี    บุตรสานาม
3. เด็กชายธนพัฒน์    โมริพันธ์
1. นางทิพย์ธิดา    อภิเมธีธำรง
2. นายสุริยา    เสนาวงค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
22 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3
23 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฐิติมา    นุชมิตร
2. เด็กหญิงพุทธิตา    ทองนิล
3. เด็กหญิงจุพามาศ    ชาวดอน
1. นายปฐมพร    แสงวิเศษ
2. นางสาวสำอางค์    มีไธสง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
24 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สันพันธ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    วิชัยศึก
3. เด็กหญิงวรรณษา    ผึ้งผ่อง
1. นายปริญญา    มัจฉา
2. นางละมัย    เพชรภา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
25 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกชพรรณ    ภูบาลชื่น
2. เด็กหญิงยิ่งนภา    พิทักษ์
3. เด็กหญิงธันวามณี    คงสัตย์
1. นางสาวจันทิมา    ดีจันทร์
2. นางสมมุ่ง    แก้วกล้า
4
26 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกานต์สินี    เหล่าขัติยะ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    สิงห์ศรี
3. เด็กหญิงวรรณรดา    คำดี
1. นายจรัส    ที่รัก
2. นางหมอกฟ้า    ที่รัก
ชนะเลิศ
27 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธรนิศ    ภูชุม
2. เด็กหญิงสาลินี    หลานวงษ์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา    วงศ์สะอาด
1. นางละมุล    สายสุดตา
2. นางสาวสุรัสวดี    วัณณกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
28 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายกัณตวิชญ์    นาหัวนิล
2. เด็กหญิงกุสุมา    ดอนน้อยหน่า
3. เด็กหญิงนริศรา    จุ้มใหญ่
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์    วงวิลาศ
2. นางสุพัตรา    ภูนาวัง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายอรรถพร    แสนกุล
2. เด็กหญิงณัฐธิชา    ดวงตา
3. เด็กหญิงดารุณี    แสนพลี
1. นางสาวมณีรัตน์    บัวพา
2. นางสาวสุทธาธิณี    ป่าโพธิ์ชัย
7
30 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายจักริน    โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงวิภาดา    ริกำแง
3. เด็กหญิงพรรณวษา    มีศรี
1. นางสุนา    จันทหาร
2. นางอรอนงค์    ไชยปราบ
8
31 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเกษสิริ    ทรัพย์สมบัติ
2. เด็กหญิงศิราภรณ์    เกษสิงหา
3. เด็กหญิงณัฐพร    มูลสมบัติ
1. นางสาวพนิดา    จังหวะ
2. นางสาวอัญชลี    ถีระสา
5
32 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายพันธกานต์    ใยแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    สุวรรณเพ็ง
3. เด็กชายณภัทร์    แก้ววิเศษโฮง
1. นางสุจิตรา    ภูแข่งหมอก
2. นางสุมาลี    กุลแสนไชย
4
33 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเปรมยุดา    อุ่นจารย์
2. เด็กหญิงเกศรา    คำศรีเมือง
3. เด็กหญิงวรกาญจน์    โห้แพ
1. นางพิชญา    มาตย์ภูธร
2. นางภนาวรรณ์    สามารถ
ชนะเลิศ
34 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายโกมินทร์    คำดีราช
2. เด็กชายอัษฎาวุธ    พิเดช
3. เด็กชายวัชรพงษ์    ฤทธิ์แก้ว
1. นางอนุรักษ์    ชีกว้าง
2. นางสาวอ้อแก้ว    เดือนอุประ
9
35 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐดนัย    วาลศิลป
2. เด็กชายอรุณชัย    เรืองมั่น
3. เด็กหญิงปริศนา    บุญเดช
1. นางสาวขนิษฐา    แหวนประดับ
2. นางสาวณัฐรัมภา    นาชัยภูมิ
6
36 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงบุษรา    แข็งขัน
2. เด็กหญิงนฤมล    ศรีมงคล
3. เด็กหญิงญาสุมินทร์    แสงทองฟ้า
1. นางจรรยวรรณ    เกษศิริโยธิน
2. นางเพ็ญพร    พิมพ์ทอง
10
37 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปวรรัตน์    วิชาราช
2. เด็กหญิงเกวลิน    สินทอน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    ไชยมิตร
1. ว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์    ผิวศิริ
2. นายปัญญา    คำสะไมล์
6
38 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวเกศรินทร์    ชินวงษ์
2. นางสาวธิดารัตน์    วงนาหล้า
3. นางสาววรรณิดา    ไกรเทศ
1. นางสุพรรณี    ฝ่ายบุญ
2. นางสาวแคทรียา    มุขมาลี
5
39 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพัชราภา    วัดเวียงคำ
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ตาบ้านคู่
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ปัญญาสิม
1. นางปิม    ศิริมั่งมูล
2. นางสาวรวิสรา    เจนคง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
40 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    จันทพนม
2. นางสาวพรทิตา    กิตติราช
3. นางสาวกฤติพร    สันวิลาส
1. นางสาวธิดารัตน์    นนทมา
2. นางสาวอมลณัฐ    หล้าแก้ว
8
41 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายการุณย์    พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐชา    ทับทาบ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    ถาวรเวช
1. นางสาวฉมามาศ    เรื่องลือ
2. นางนิภาภรณ์    ศรีชานิล
9
42 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายศิวนนท์    คำพันธ์
2. เด็กหญิงชนาพร    เคนผา
3. เด็กหญิงณัฐทิชา    เกตุวัฒน์
1. นายทินกรรต์    เขยสุข
2. นางสาวอัจฉรา    ขัวจันทร์
4
43 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชนากานต์    เนียมอ้ม
2. เด็กชายนันทพงศ์    ชุมปัย
3. เด็กชายธนพล    จันทร์สมบัติ
1. นายทรงศักดิ์    นะลาคุณ
2. นางสายชล    ชาติไทย
ชนะเลิศ
44 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงดุษฎี    พิมพ์แหวน
2. เด็กหญิงพลพลพร    แผ้วจริยวิทยา
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์    เยี่ยงย่าง
1. นางสาวจีราพรรณ์    ปัญญาดี
2. นางพรพรรณ    ทีนะกุล
7
45 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชุติมา    แก้วกุดฉิม
2. เด็กหญิงอัฉริญา    มูลตรี
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พลพิมพ์
1. นายกฤษฎ์    ภัทรนุฏุลกิจ
2. นางวรรณกร    สุวรรณรอ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................