งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 295
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวผกามาศ    ภูขาว
2. นางสาวศรัญยา    สุนสุรี
3. นางสาวสุพรรษา    พนมเขตร์
1. นางผานิตย์    โยธาชัย
2. นางสาวสุภาวณี    ชาวเหนือ
6
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอพิชิต    แสงศรีเรือง
2. นายบรูภา    ชะวะวารี
3. นายปิยะราช    ทองที
1. นางสาวชไมพร    หลาบโพธิ์
2. นางศิวพร    บัวบุตร
5
3 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววันวิสาข์    โสครู
2. นางสาวภาวิณี    พรมทองมี
3. นายวิชชากร    สาพรมมา
1. นายยุทธนา    วงศ์ษา
2. นายวิทยากร    ยาสิงห์ทอง
7
4 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปาริฉัตร    นาคนิล
2. นางสาวณัฐธิดา    เกตุแก้ว
3. นางสาวทยาธร    ศิลา
1. นางปาจรีย์    วงษ์ภักดี
2. นายพิษณุ    ชุมยางสิม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายจักรพรรดิ์    ศรีจิวังษา
2. นางสาวรวิกานต์    ทะนิน
3. นางสาวกานต์ธิดา    นาสถิตย์
1. นางสาวนภมณฑ์    กิจวิจารณ์
2. นางสาวนภมณฑ์    กิจวิจารณ์
4
6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายสุรภัฎ    พงษ์สุวรรณ์
2. นายณัฐนนท์    เกตตะสา
3. นายปณิธิ    กระโจมทอง
1. นางสาวพัทธนันท์    แสบงบาล
2. นายวิรัช    คุ้มโภคา
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพงศกร    ลีโครต
2. นางสาวณัฏฐนิช    บุญโนนแต้
3. นางสาวพิมพ์มาดา    พรมกันยา
1. นางสาวสมลักษณ์    พัดค้อ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    ฝ่ายเพชร
2. นายราเชนทร์    วิลเลี่ยม แครี่
3. นายยศธร    ม่วงรักษ์
1. นางปัณพร    วงศ์ประทุม
2. นางสาวพิมพันธ์    วงษ์แก้ว
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิประภา    วรวงษ์
2. นางสาวหทัยรัตน์    ขุริรัง
3. นางสาวสุกัญญา    จันทะรัตน์
1. นายถนอมศักดิ์    เพียเอีย
2. นางมณีรัตน์    คำพรมมี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายปฏิภาณ    ใจแน่น
2. นางสาวพรปวีณ์    กองสูงเนิน
3. นางสาวนภาวรรณ    แย้มงาม
1. นายจอมพิชญ์    อาจนุการ
2. นายสัมฤทธิ์    ไสยกิจ
4
11 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายกษิณัฐ    เกื้อกูล
2. นางสาวศิริประภา    ปานเรืองแสน
3. นายกฤษดา    นาอุดม
1. นายบุญเทียน    สุนารี
2. นางสาวศิราณีย์    วงษ์สุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวครสวรรค์    อาษานอก
2. นางสาวรัชดาภรณ์    พรไธสง
3. นางสาวจิรัฐติพร    พัครมย์
1. นางสาวดวงรัตน์    มาตย์สาลี
2. นายประยุทธ    บัวแสง
5
13 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวกันติยา    พิลาด
2. นางสาวสุปรียา    พลอยไทย
3. นางสาวอิสริยา    อุนโล
1. นางจรรยา    เพิ่มชีวา
2. นางดวงรัตน์    คูณมี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวณิศวรา    สะเดาว์
2. นางสาวพรธิดา    บุญค้ำ
3. นางสาวหทัยรัตน์    บุญประเสริฐ
1. นางสาวพัชราภรณ์    จี้ฟู
2. นางสาวอรุณี    สิมหลวง
6
15 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายนัฐวัฒน์    โคบาล
2. นายศุภกรณ์    กล้าหาญ
3. นายอริยะ    แถวโสภา
1. นางสาวปวีณา    ปราบมนตรี
2. นายวสันต์    คุ้มสุข
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายเปรม    รัตนวงศ์
2. นายเศรษฐี    หมื่นภักดี
3. นายธราเทพ    ลือคำหาญ
1. นายยุทธชัย    แก้วเกิดเคน
2. นางยุพิน    ลุนบง
4
17 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวนฤมล    แพไธสง
2. นางสาวชลธิชา    แพไธสง
3. นายเมธี    ปะหุปะเม
1. นายประหยัด    คำน้อย
2. นางพลิดา    พัฒนศานติ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธนาดล    สมอหมอบ
2. นางสาวชัญญานุช    ภูสีฤทธิ์
3. นางสาวเกษราภรณ์    พานทอง
1. นายวรวุฒิ    บ่อคำ
2. นายสุริยา    รัตนสุริยากร
ชนะเลิศ
19 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธิติวุฒิ    ยันต์สา
2. นางสาวกุลธิดา    สีสังข์
3. นางสาวปวีณา    ชาปัญญา
1. นางวิลาสินี    พรรคพิง
2. นางสาวศศิกานต์    ยามสุข
5
20 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายจตุพร    สีลาด
2. นางสาววิภาวรรณ    ปลั่งกลาง
3. นางสาวอุรัสยา    บาลพิทักษ์
1. นางสาวธิชารัศมิ์    ศรีบุญเรือง
2. นางมันทนา    ไทธานี
6
21 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุภิมาตร    วังหล้า
2. นางสาวกรรณิการณ์    ละหม่อม
3. นายภูชิต    ประทุมดี
1. นางสาวกมลรัตน์    อ้วนเพ็ง
2. นางสาวแคทชรียา    บงแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
22 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายวิษณุ    อิทธิเดช
2. นายศุภชัย    สุรภักดิ์
3. นายอภิวัฒน์    โซ่หนู
1. นายนพพล    จันทะพงษ์
2. นายเจตวัน    อินทสร้อย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
23 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายจตุพร    เมืองศรี
2. นายทศพล    ศรีพรรณ์
3. นางสาวอาภาพร    ฤทธิลือชัย
1. นางกาญดา    วงศ์ภักดี
2. นางสายฝน    เกษมสุข
4
24 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายรติพงษ์    โนนทิง
2. นางสาวประภัสสร    ชวนประกอบ
3. นางสาววริศรา    ศิลาเกิ่ง
1. นายธนากร    บำรุงภักดี
2. นายวุฒิพงษ์    คำนะ
7
25 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวธัญลักษณ์    ว่องไว
2. นางสาวปิยธิดา    ชัยสวัสดิ์
3. นายอาทิตย์    พินิจมนตรี
1. นายบุญค่ม    กงมหา
8
26 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวธัญญลักษณ์    ชุ่มสูงเนิน
2. นางสาวสุภาลิณีย์    มีกลัว
3. นางสาวสุธาสินี    หิมนะ
1. นางสาวจิตราภรณ์    ใจธรรม
2. นางสาวนรีนุช    มาผิว
4
27 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธนพล    พันธ์ผาง
2. นางสาวโยธกา    จรหม่าน
3. นางสาวกฤษธนภร    ปัญญะสิทธิ์
1. นางณิชาภัทร    สร้อยสุวรรณ
2. นายนันทวัฒน์    อาสนะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
28 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายพิสิษฐ์    ดีบุญมี ณ ชุมแพ
2. นางสาวรวินท์นิภา    มุ่งต่อ
3. นางสาวอภิสรา    จิตอรุโณทัย
1. นางแก่นจันทร์    งิสันเทียะ
2. นายโกมล    ศิริวัฒนกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
29 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกัลยรัตน์    ตรีเพชร
2. นายธนบดี    ไกรชีพ
3. นางสาวชฎารัตน์    เสาวรัตนพงษ์
1. นายต้นตระกูล    จิตรัตน์พิพัฒน์
2. นางสาวสมนึก    สิมพงษ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................