งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 294
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภราดร    จันทรกูล
2. เด็กหญิงธวชินี    ลิมนิยกุล
3. เด็กหญิงปิยฉัตร    รสหอม
1. นางผานิตย์    โยธาชัย
2. นางสาวสุภาวณี    ชาวเหนือ
4
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษฏ์    สุวรรณไพบูลย์
2. เด็กชายณัฐพงศ์    ปัฏธรรมวงศ์
3. เด็กชายวิชานนท์    ครองกิจศิริ
1. นางบุษกล    แก้วบัวดี
2. นายศิวะ    ปินะสา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอนิตา    เชี่ยวธนะกุล
2. เด็กหญิงฉัตรตรี    สัจจเลิศรัตน์
3. เด็กหญิงณวัลหทัย    นากาย
1. นางสาวปัตมา    ปลั่งกลาง
2. นางสาวปิศฎา    นาหัวนิล
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    พลอิน
2. เด็กชายอดิเทพ    สุวรรณวงษา
3. เด็กหญิงนงนภัส    หงคำเมือง
1. นางศิวพร    บัวบุตร
2. นางสมคิด    จิตระบอบ
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายเด็กชายปิติ    มูลเทพพิชัย
2. เด็กชายศุภสัณฑ์    ปุ้งมา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์    ยิ้มฤทธิ์
1. นางพรพิศ    แก้วบ้านเหล่า
2. นางละมัย    เหล่ามะลึก
6
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายปฏิพล    ถิ่นอุดม
2. เด็กชายกฤติธี    จากพิมาย
3. เด็กชายคุณากร    ศรีพลชุม
1. นางสาวพิมพ์กมล    พลอ่อนสา
2. นายพิษณุ    ชุมยางสิม
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรีชญา    ราทะวงศ์
2. เด็กหญิงอภิชญา    พันธ์แก้ว
3. เด็กหญิงอลินตา    สิงห์คำหาญ
1. นางสาวดวงกมล    บำรุงบ้านทุ่ม
2. นางสาวพชรวรรณ    อึ้งศิริสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอลันนา    นัดด์
2. เด็กหญิงปราณปรียา    จันทลี
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เผือกตระกูลชัย
1. นายสมศักดิ์    ตั้งสำโรง
7
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรภัทร    โสดี
2. เด็กชายธนวัฒน์    ศิริเวช
3. เด็กชายทศพล    สอนคำมี
1. นางสาวสุหรรษา    ค้องชัยภูมิ
2. นางสาวเสาวนีย์    ปรีชามาตย์
5
10 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤตติกา    จำเนียรกุล
2. เด็กหญิงปริญญา    นิลนารถ
3. เด็กหญิงปิติมาพร    อึ้งปิติมานะ
1. นางสาวจริญญา    สีมา
11 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิรประภา    ทิพย์หทัย
2. เด็กหญิงญาณิศา    บุตรกิจ
3. เด็กหญิงกษมา    อินทร์ตา
1. นางสาวชุติมา    นันตื้อ
2. นางปัณพร    วงศ์ประทุม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพล    ทิทา
2. เด็กชายธนาธร    ศิริมา
3. เด็กชายนิรันดร์    พรมจันทร์
1. นายจอมพิชญ์    อาจนุการ
2. นางสาวมลิวัลย์    เย็นเสนาะ
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศรัณย์พร    เวียงชัย
2. เด็กหญิงสุวนันท์    ภูมีแกดำ
3. เด็กหญิงอรสา    ศรีบุดดา
1. นางสาวจีรุวรรณ    เชษฐบุตร
2. นายนพคุณ    แงวกุดเรือ
14 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยธิดา    ต่วนค่ำ
2. เด็กชายอัษฎาวุธ    เยี่ยมลำ
3. เด็กชายณรากร    เหล็กโชติ
1. นายบุญเทียน    สุนารี
2. นางสาวศิราณีย์    วงษ์สุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายปรเมศร์    คาตา
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ    อินอ่อน
3. เด็กชายสุวพัชร    นาคต้อย
1. นางสาววิไลพร    กะลาม
2. นางสาวเนตรนภา    ตุ้ยศักดิ์ดา
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกุสมา    ศิริวงษ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เชิดสูงเนิน
3. เด็กชายคฑายุทธ    ชัยช่วย
1. นางสาวจิรภา    ดู่ดำ
2. นางประทุมมา    มั่นใจ
17 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธนวิชญ์    แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงอรวรรณ    ปัญญา
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช    หยวกวิ้ง
1. นางสาวกาญจนา    เทนอิสระ
2. นางสมันตชิดา    ฦๅชา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงทิพรดา    คำอินทร์
2. เด็กชายพงษ์อนันต์    วันสืบ
3. เด็กชายจิรวัฒน์    แก้วเขียว
1. นางจิราภรณ์    อันทะนัย
2. นางศุภรัศมิ์    เพ็ญสุข
ชนะเลิศ
19 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฏฐชัย    บุษราคัม
2. เด็กชายปัณณวัตน์    ไวคำ
3. เด็กหญิงนิฐิพร    ศรียอด
1. นางสาวพิมผกา    พิมพุฒ
2. นางสาวศศิกานต์    ยามสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
20 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายสถาพร    จันทป
2. เด็กชายสุกฤษฎ์    หลักช้าง
3. เด็กหญิงปิยะดา    ชั่งเหล็ก
1. นายกวีวิทย์    เขตวิจารย์
2. นางสุจิตรา    ภูแข่งหมอก
5
21 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายอมรเทพ    สินธพ
2. เด็กชายวรากร    ข้าวสามรวง
3. เด็กชายศุภนิมิต    หมื่นแก้ว
1. นายทวีเกียรติ    สัญจรดี
2. นางสาวพัทจารี    เทียบแสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
22 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายสุรชัย    ท้าวหา
2. เด็กหญิงกุลณัฐ    ขอยึดกลาง
3. เด็กชายภานุพงษ์    พิมพ์บุตร
1. นางสาวประไพพร    โพธิ์เปี้ยสี
2. นางสาวเบญจลักษณ์    จงปัตนา
4
23 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัลณิกา    ทาอ่อน
2. เด็กชายพงษ์นพพร    สุริยะ
3. เด็กชายนัธพงศ์    จันทบุตร
1. นายบุญค่ม    กงมหา
6
24 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปนัดฎา    ผลาทิพย์
2. เด็กหญิงโชติกา    พรมนิล
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    ภักดียา
1. นายปัญญา    คำสะไมล์
2. นายสุริยา    ยิ่งวงศ์
5
25 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชุตินันท์    สังสีแก้ว
2. เด็กหญิงโชษิตา    สนธิสัมพันธ์
3. เด็กหญิงธนภรณ์    มีชัยมาตย์
1. นางปริยฉัตร    รัตนพิบูลย์ศิริ
2. นางสาวศศิธร    แอมปัดชา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
26 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายปรัตถกร    พรมลี
2. เด็กชายนคริทร์    อ่อนเงิน
3. เด็กชายพิสิษฐ์    โทรักษา
1. นางสาวณัฐฐา    พลเยี่ยม
2. นายราชันย์    ต้นกันยา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
27 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศุภรัตน์    เครือแบน
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์    เทียะขุนทด
3. เด็กชายวรภพ    วรรณวงษ์
1. นางสาววัฒนาลัย    พิชัยคำ
2. นายโกวิทย์    กงเพชร
ชนะเลิศ
28 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงฉัตรนภา    โคตรชัย
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา    ชูวิเชียร
3. เด็กหญิงพูนทรัพย์    บุญเชิด
1. นางสาววัชรา    หงษ์เวียง
2. นางสาวศมนกานต์    คำมูล
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................