งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 293
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปุรชัย    ภูจงกุล
2. นายภูผา    ผาแดง
3. นายภูมิรัตน์    แสงราชา
1. นางสาวกันยากร    จินสีดา
2. นางสาวสมพิศ    ชินสุทธิ์
7
2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายเพียงตะวัน    บุญนงค์
2. นายปารเมศ    โคนชัยภูมิ
3. นายนคเรศ    สุครีพ
1. นางผานิตย์    โยธาชัย
2. นายสุวิทย์    ดิษฐเนตร
5
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวบุปผชาติ    ป้องบุญจันทร์
2. นางสาวปริยากร    ศิรินิกร
3. นางสาวพรบุญญา    สิงห์สู่ถ้ำ
1. นางสาวอาริศรา    อรรคษร
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวชลดา    เหล่ามาลา
2. นางสาวกัญญารัตน์    สอนจันทร์
3. นายอภิลักษณ์    โนนศรี
1. นางสาวกัญญาวีร์    อังสนุ
2. นางจิราพร    บุญเต็มสุข
4
5 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวญาดา    ปฐมบุตร
2. นางสาวปนัดดา    ก้อมมังกร
3. นางสาวอัญชุลี    มณีโชติ
1. นางละเอียด    กองสมบัติ
2. นายวีรยุทธ    ทองแดง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ    หวานสับ
2. นางสาวศุภาพิชญ์    พันธ์ราช
3. นางสาวสรัลรัตน์    แก้วผาง
1. นายระชานนท์    ศรีเพชร
2. นางเย็นจิต    เหลืองไตรรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธนารีย์    โก๋กลิ่น
2. นางสาวปภาวดี    มะณี
3. นางสาวภารดี    ประสาวะเท
1. นายวุฒินันท์    คำด่อน
6
8 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายวุฒิชัย    สีลาสม
2. นางสาววรัญญา    จันทร์เรืองศรี
3. นายธเนศ    บาแง
1. นางสาวก่าญจนา    ราคาแพง
2. นางวิจิตต์    แหลมคม
4
9 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายศุภกิจ    สาระวิถี
2. นางสาวเสาวภา    กิมิพันธ์
3. นางสาวอภิญญา    วันศรี
1. นายเสกสรร    มะเดื่อ
2. นางเอื้องไพร    นาจำเริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวเกศแก้ว    การุณ
2. นางสาวโชติกา    มาศรี
3. นางสาวอรพรรณ    อุดม
1. นางสาวปวีณา    อาษานอก
2. นางวัชรา    ภูครองหิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอนุวัฒน์    ดาลัย
2. นางสาวฉวีวรรณ    หอมกลิ่น
3. นางสาวพศิกา    เกียรติสกุลชาติ
1. นางสาวจีรุวรรณ    เชษฐบุตร
2. นายนพคุณ    แงวกุดเรือ
12 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอารยา    บุดดาโสม
2. นางสาวพลอยไพลิน    นามขันธ์
3. นางสาวศุภลักษณ์    จินโจ
1. นางสาวปาริชาติ    ประวันตา
2. นางสาวเมธยา    พลพิทักษ์
4
13 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวชนาภา    ศรีสุโขม
2. นางสาวะํญญารัตน์    หล้าเลิศ
3. นางสาวสรินดา    ทิพฤาชา
1. นางนิภา    ถาเขียว
ชนะเลิศ
14 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวขวัญนุช    จันดา
2. นางสาวมะปราง    สิงห์ซอม
3. นางสาวชุณหกาญจน์    อ่อนสกุล
1. นางอรอนงค์    แก้วนอก
2. นางอัมพลิกา    เปรมศรี
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภาวดี    นาบำรุง
2. นางสาวบุญศิตา    เข็มทอง
3. นางสาวกมลชนก    ชูเมือง
1. นางสาวจุรีรัตน์    วรรณสา
2. นางปริดา    คุ้มสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวจารุวรรณ    บุเหลา
2. นางสาวยุวดี    จิรวัฒนผล
3. นางสาวสินีนาฏ    ใสปัน
1. นางรุ้งนภา    อังกุลดี
2. นายสำเริง    นันหมื่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวนันท์นภัส    อุปถัมภ์
2. นางสาวฐิติฐานันต์    นาคำ
3. นางสาวชมภูนุท    ฝ่ายจันทร์
1. นางสาวจิรภา    ดู่ดำ
2. นายอนันต์    เวียงภักดี
5
18 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวปิยภัสรา    แก้วตีนแท่น
2. นางสาวณัฐกานต์    บุตรคาม
3. เด็กหญิงอัจฉรา    หมั่นจิตร
1. นางปาริฉัตร์    เมฆสุวรรณดิษฐ์
2. นางศิริพร    เหง้าศรี
4
19 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววริศรา    ศรีสุข
2. นางสาวรสรินทร์    ตันสมรส
3. นางสาวลลิตา    ขันธ์ทะมูล
1. นางนิภาภรณ์    ทำไธสง
2. นางสาวปวินชญา    นาจันทัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายปฏิภาณ    แสนแก้ว
2. นายวสวัสต์    มณฑา
3. นางสาวภาวิณีษ์    โททองดี
1. นางสาวศุภรดา    บุญจุฑาสิริกุล
2. นางอรวรรณ    พลทัสสะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุพรรษา    มุ่งชิดกลาง
2. นางสาวเบญจวรรณ    ศรีจองแสง
3. นายศราวุฒิ    เนื่องชมภู
1. นางสาวอรวรรณ    สุวรรณเพ็ง
2. นายเอนก    สุดใด
ชนะเลิศ
22 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายอดิศร    ซุนขวัญ
2. นายเทพบดินทร์    คำบุญเกิด
3. นายนันทชัย    โนนทิง
1. นางนันทวัน    มุริจันทร์
2. นางอมรวรรณ    สุทธิจักร
5
23 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายสิทธิพร    เข็ดคม
2. นางสาวศศิกานต์    บุญยัง
3. นางสาวยลดา    ค่อมสิงห์
1. นายกวีวิทย์    เขตวิจารย์
2. นายอาชนะ    แสงวงค์
6
24 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวนัฏฐนภา    สีนนคำ
2. นางสาวกมลชนก    วงษ์บำราบ
3. นางสาวดวงจันทร์    สมวัชรจิต
1. นายชญานิน    พลอินต๊ะ
2. นายชโลธร    สาระผล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
25 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายเตชินท์    โคตรุด
2. นางสาวนริษรา    เหล่าเจริญ
3. นางสาวสุกัญญา    ลีศรี
1. ว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์    ผิวศิริ
2. นายภาณุพัฒน์    บุตรดีไชย
4
26 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววรดี    ป้องเรือ
2. นายพงศกร    วงษ์ศรีแก้ว
3. นางสาวธนาทิพย์    นามยา
1. นางอนัญญา    สมณะ
2. นางสาวเบญญา    แสงสว่าง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
27 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุณภาพร    วรรณชัย
2. นางสาวจันจิรา    เพียงสุวรรณ์
3. นางสาวกนกภรณ์    เกตุแก้ว
1. นางสาวภาวิณี    แนวประเสริฐ
2. นางสาวศิรินทร    สุรินราช
5
28 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววิชาพร    ประถมวงษ์
2. นางสาวสิริกร    สุวรรณสิงห์
3. นางสาวอิศราวรรณ    กุลเจริญพงศ์
1. ดร.เกียรติศักดิ์    น้อยพา
2. นางสาวเบญจมาศ    บุตร์จันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
29 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายชัยอนันต์    ไกรษร
2. นายเชาว์วรรธน์    ศรีชมชื่น
3. นางสาวพัชรียา    หาสีงาม
1. นางสาวชวาลา    น้อยหมากหญ้า
2. นางพักตร์วิภา    พาเบ้า
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................