งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 292
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภานุภาพ    มีบง
2. เด็กหญิงศิรินทรา    ดีไพร
3. เด็กหญิงฐิติมา    วงษ์ธานี
1. นางสาวรุจิเรข    เพ็ชรชะ
2. นางสาววิชญาพร    แสงแก้ว
8
2 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเดือนฉาย    กุลทอง
2. เด็กชายรัฐวุฒิ    ศรีพล
3. เด็กหญิงกฤติญา    ระงับพิษ
1. นายณัฐวิชช์    ศรีมงคลโรจน์
2. นางสาวมัถชุรี    ตุนชัยภูมิ
6
3 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยกร    ประพรหมมา
2. เด็กหญิงสิรารัตน์    คนบุญ
3. เด็กหญิงภัคจีรา    พลทองสถิตย์
1. นายวิชาญ    หมู่บ้านม่วง
2. นางสาวิตรี    สีทา
9
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรายฟ้า    พิมแสง
2. เด็กหญิงปภาวรินท์    ภูผาลัย
3. เด็กหญิงวรันธร    หินเธาว์
1. นางบุษกล    แก้วบัวดี
2. นายศิวะ    ปินะสา
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาคภูมิ    ดาขามเปี้ย
2. เด็กชายธานินทร์    อินทร์พวง
3. เด็กชายศิริภาค    ปัดไธสง
1. นางอรวรรณ    นพประเสริฐ
11
6 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอัญรินทร์    เจริญบรรลือชัย
2. เด็กหญิงชมพูนุท    เฟื่องคำ
3. นางสาวสลาลี    ศรีกลชาญ
1. นางสาวนิภาพร    ทินช่วย
2. นางอัมพร    บุษราคัม
5
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา    ไกรมะณี
2. เด็กหญิงบุณยาพร    ลิละคร
3. เด็กชายสุริยวงค์    พรมทองมี
1. นางสาวพิมพ์กมล    พลอ่อนสา
2. นายเอกชัย    ศรีสุภาพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวซอฮี    ลี
2. เด็กหญิงปินิดา    ศรีบุตรราช
3. เด็กหญิงสโรชา    เพ็งพา
1. นางสาวดวงกมล    บำรุงบ้านทุ่ม
2. นางสาวพชรวรรณ    อึ้งศิริสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    คำเบ้า
2. เด็กหญิงชฎาพร    ศรีวิบูลย์
3. เด็กหญิงภานุมาศ    แคว้นเขาเม็ง
1. นางสาวจิตติรัตน์    แหย่งบุดดา
2. นางสาวอินทุอร    กว้างขวาง
7
10 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนรินธร    อุ่นมีศรี
2. เด็กหญิงจิราภา    จันทวัน
3. เด็กหญิงชมพูเนกข์    เสนาะวาที
1. นางสาวสุหรรษา    ค้องชัยภูมิ
2. นางสาวเสาวนีย์    ปรีชามาตย์
9
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภินันท์    วิศุภกาญจน์
2. เด็กชายสิริกรณ์    อุทิตะสาร
3. เด็กชายพัชรพล    นาใหม่
1. นางปาริชาติ    อำนวยพร
4
12 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายสหรัฐ    เจริญผิว
2. นางสาวชโลธร    ทัดเที่ยง
3. นางสาวรัตติกร    กาจหาญ
1. นางสาวก่าญจนา    ราคาแพง
2. นางวิจิตต์    แหลมคม
6
13 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมธุฤทัย    ประสมบูรณ์
2. เด็กหญิงญานะวดี    เที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงปวีณา    หมู่หัวนา
1. นางสาวปวีณา    งามชัด
2. นางสาวพิมทิพย์    สายแสน
5
14 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    ไตรยวงศ์
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา    จันทร์มาลา
3. เด็กหญิงแพรวา    ประนามะ
1. นางกฤษณ์รัชชา    วงศษา
2. นายชัยวัฒน์    ธีระศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรนันท์    อินทรสงเคราะห์
2. เด็กหญิงนฤมล    พิธรรม
3. เด็กหญิงชุตินันท์    พิมทอง
1. นางนิธิษากานต์    ชาวสวนมิ่งศิร
2. นางสาววงศ์จันทร์    พรมชินวงศ์
4
16 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิราวรรณ    ปาประโถ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    บรรยง
3. เด็กหญิงสายใจ    เจือมา
1. นางสาวจีรุวรรณ    เชษฐบุตร
2. นายนพคุณ    แงวกุดเรือ
17 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนกฤต    ปัญญาประดิษฐ์
2. เด็กชายยศภัทร    กาวีวน
3. เด็กชายจิรวัฒน์    ระเวรี
1. นางสาวปาริชาติ    ประวันตา
2. นางสาวเมธยา    พลพิทักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    หมู่มูลตุ่น
2. เด็กหญิงจิรนันท์    วันงาม
3. เด็กหญิงสุวิชญา    หล่มเหลา
1. นายพิชิต    สุดโต
2. นางสาววราภรณ์    เสมอหน้า
ชนะเลิศ
19 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3
20 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฐานิดา    เติมพันธ์
2. เด็กหญิงจณิสตา    สอนมาลา
3. เด็กหญิงพรกนก    อ่อนศรี
1. นางจรรยา    เพิ่มชีวา
2. นางดวงรัตน์    คูณมี
4
21 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายกาญจนา    สอนพิมพ์
2. เด็กหญิงณัฐิดารัตน์    ราชซุยแสน
3. เด็กหญิงมาลิณี    รัตนวิจิตร
1. นางสาวนภัสวรรณ    ค้ำชู
2. นางประภัสสร    ผ่องสนาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
22 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอุไรริษา    เตโพธิ์
2. เด็กหญิงอทิตยา    บุญดี
3. เด็กหญิงพรชิตา    พามอก
1. นางสาวจันทิมา    ดีจันทร์
2. นางสาวปวีณา    ปราบมนตรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศศินภา    วงษ์เรือง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา    ดีจะมาลา
3. เด็กชายวิศรุต    ปานา
1. นางปาริฉัตร์    เมฆสุวรรณดิษฐ์
2. นางศิริพร    เหง้าศรี
ชนะเลิศ
24 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเกวลิน    โครตศิริ
2. เด็กหญิงธัญชนก    คำแสวง
3. เด็กชายเชาวริน    เนื่องชมพู
1. นางสาวจินตนา    เหล็กเจ๊ก
2. นางพลิดา    พัฒนศานติ์
5
25 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุปรียา    แก้วใส
2. เด็กหญิงเนติยา    มุ่งผล
3. เด็กหญิงยุวดา    สาคร
1. นางณีระนุช    อาจศรี
2. นางสาววรรณภา    สอนเสนา
ชนะเลิศ
26 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายนพวิชญ์    หวันกะมา
2. เด็กหญิงบวรรัตน์    จำพร
3. เด็กหญิงวณัฐชา    เขียวอ่อน
1. นางสาวกุณฑิกา    ภูสีฤทธิ์
2. นางอรทัย    วงษ์สถิตย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
27 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชลดา    หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงแพรไพลิน    เถลิงผล
3. เด็กหญิงชลดา    สีกงพาน
1. นางสาวอรวรรณ    สุวรรณเพ็ง
2. นายเอนก    สุดใด
7
28 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    ราชเสนา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    เหล่าลาภะ
3. เด็กชายพงศกร    พิมพ์วิเศษ
1. นายภาสกร    แสนศรี
2. นางสาวเขมนิจ    บุญสาลี
4
29 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัชชา    ปัญญา
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    ถาพรม
3. เด็กหญิงนพเกศ    จันทะมัน
1. นายกวีวิทย์    เขตวิจารย์
2. นายพุทธาวุธ    เที่ยงเกตุ
30 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกุลสตรี    ชุ่มนาเสียว
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา    คำนาค
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    พิมพ์จำปา
1. สิบเอกปิยวรรณ    บุญตอง
2. นางสาวอภัสรินทร์    หลานวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
31 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายสุรชัช    อาจทนา
2. เด็กชายผดุงพงษ์    แก้วสาธร
3. เด็กหญิงกุลธิดา    แสงมุกดา
1. นางสาวประไพพร    โพธิ์เปี้ยสี
2. นางสาวเบญจลักษณ์    จงปัตนา
6
32 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวฉัตรชฏาพร    วงษ์ภูธร
2. นางสาวจุฑาพร    วงษ์คำจันทร์
3. นางสาวพัชราภรณ์    จันมา
1. นายคณพศ    คำขวา
2. นางสาวธนภรณ์    สุพรมพิทักษ์
5
33 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเสาวภา    เขียวไกล
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์    แก้วมหาวงษ์
3. เด็กหญิงสุปราณี    พระสว่าง
1. นางสาวอัจฉรา    สิงห์สร
2. นางสาวอารญา    ผุยเบ้า
7
34 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชญาดา    จิไธสง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    สีสัน
3. เด็กหญิงดวงกมล    บุญพิทักษ์
1. นางสาวภัทรียา    ทวีจิตร
2. นางสุพรรณี    ฝ่ายบุญ
5
35 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงภุทรธิดา    ท้าวอิ่ม
2. เด็กหญิงวรัญญา    ศรีอินทรีย์
3. เด็กหญิงสิดารัศมิ์    คำป้อง
1. นางอนัญญา    สมณะ
2. นางสาวเบญญา    แสงสว่าง
4
36 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปนิตา    แสงวัน
2. เด็กชายภูมิศักดิ์ชัย    เชิงภูเขียว
3. เด็กหญิงธนิตา    ถุงสินไชย
1. นางสาวอรสา    พลฤทธิ์
6
37 โรงเรียนวรวิมลศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงคณิศร    ณรงพันธ์
2. เด็กหญิงศศิวรรณ    คงกูล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ท่อนจันทร์
1. นางสาวธัญญาเรศ    ลาปะ
8
38 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณิชารีย์    ชนะภักดิี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    วินทะไชย
3. เด็กหญิงจัณท์นิภา    วรรณพันธ์
1. นายจิรายุทธ    โกสูงเนิน
2. นางแก่นจันทร์    งิสันเทียะ
ชนะเลิศ
39 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สีเวียง
2. เด็กหญิงปียาพร    คูวงษ์
3. เด็กหญิงจตุพร    ครสิงห์
1. นางลัดดา    กรวิรัตน์
2. นางเยาวรัตน์    ประภาศิริศักดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
40 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจิตโสภิณ    โคตรภูเวียง
2. เด็กชายปรภัทร    ศรีวิไล
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    นามวงษา
1. นางสาวรัติกาล    แก่นบุดดี
2. นายอนุชิต    ผลภิญโญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................