งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 291
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววราภรณ์    กองเมิ้ง
2. นางสาวศศิประภา    ทิพพอาจ
3. นางสาวศุภัสสร    พิมพ์คด
1. นายนิพนธ์    สาชัย
2. นายอภิชาติ    บุญล้อม
15
2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพันธิน    พัฒนา
2. นางสาวชลธิชา    ปิ่นคำ
3. นายพงศกร    สิงห์หลง
1. นางสาวมุจลินทร์    ยะตัน
2. นายสุวิทย์    ดิษฐเนตร
18
3 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพรทิพย์    ด่านสกุลเจริญชัย
2. นายกิตติชัย    อรรคฮาต
3. นางสาวสร้อยเพชร    นามมูลน้อย
1. นางสาวรัตนา    อินทรโสภา
2. นางสาวอริสา    กล้าจริง
11
4 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกพรรณ    โม้ทอง
2. นางสาวพนารัตน์    นามชา
3. นางสาวรัชนิดา    นาชัยฤทธิ์
1. นายบุญชู    ปรินแคน
2. นางสาวประภาพร    หาญสุริย์
5
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายไตรรัตน์    บำรุงจิต
2. นายศุภกร    ยิ่งธงชัย
3. นายรุจนพ    พิทักษ์
1. นางสาววราภรณ์    หล้าหาร
2. นางสาวศิวพร    เทพจั้ง
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายณัฐวุฒิ    เฉียบแหลม
2. นางสาววิยะดา    จูเปาะ
3. นางสาวกษมา    บุญสอน
1. นายธนายุทธ    สีสุมา
2. นางสาวปรัชญา    พันนา
7
7 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายจักรพรรดิ์    แซ่โค้ว
2. นายธนากร    สีแสงกอ
3. นางสาวรัศมีจันทร์    พลยุทธ
1. นายณรงค์ศักดิ์    เอื้องสัจจะ
2. นางสาวเกศินี    เฉลิมแสน
10
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนิสา    สีชาบาล
2. นางสาวสุดใจรัก    มณีศร
3. นางสาวศิริกาญจน์    บุดดา
1. นางรัชนีย์    ทองน้อย
2. นางสำราญ    สุสี
16
9 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลชนก    เยาวศรี
2. นางสาวจุฑามาศ    วงศ์อุปปา
3. นางสาวทิพย์เกสร    สมบัติพรม
1. นางพิกุลรัตน์    บรรดาศักดิ์ไพศาล
2. นางเพลินพิศ    นามวาด
4
10 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธีราภรณ์    โสหะ
2. นางสาวอริญา    วงสามิ่ง
3. นางสาวพรรณิภา    สิมมา
1. นางนริสรา    จันทราศรี
12
11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายชิติพัทธ์    ถนอมทรัพย์โภคา
2. นายณัฐสุต    ถนอมทรัพย์โภคา
3. นางสาวอัจฉริยา    ก้านบัว
1. นางรัชนี    เทศสีหา
2. นางสาวสิรภัทร    พลเยี่ยม
13
12 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปิติ    ยศธสาร
2. นางสาวธมลวรรณ    อุ่นผาง
3. นางสาวนริศรา    โอบอ้วน
1. นางสาวนิภาพร    จันทวงษ์
2. นางสาวสวรส    เห็มคุณ
6
13 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพัทธดนย์    ใสวารี
2. นายพงษ์ศิริ    พันแสนซา
3. นางสาวศศิวิมล    วังหล้า
1. นางสาวกชกร    ล่ามสมบัติ
2. นางสาวเพชรรัตน์    สิงห์นวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
14 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกลิ่นผกา    บรรหาลี
2. นางสาวณัฐญาภรณ์    ทองเปี้ย
3. นางสาววนิดา    ใจเที่ยง
1. นางสาวพิมล    ทวีผ่อง
2. นางสาวศิรินทร์ชญา    สุระไพฑูรย์
13
15 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนพล    ศรีเสน่ห์
2. นายวารุจ    ผุยมนตรี
3. นายโยธิน    ยุทธไชโย
1. นายวุฒิพงศ์    ดวงอาสงฆ์
2. นางอาทิยา    ขาวประภา
7
16 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายไตรรัตน์    คันธสอน
2. นายเกียรติยศ    จันทรักษ์
3. นางสาวอังศรา    ธงชัย
1. นางจารุวรรณ    จันทร์สมบูรณ์
2. นางปิยวรรณ    มัธยมนันทน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราพร    สุนทรแตร
2. นางสาวนรินทร์ธร    ชาเคน
3. นางสาวศศิประภา    หล้ามะโฮง
1. นางสาวจิตติรัตน์    แหย่งบุดดา
2. นายบัณฑิต    นวนภูมิวัน
17
18 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปรนมี    เย็นศิริ
2. นายอรรถวิทย์    รตะเกษตร
3. เด็กชายปุญญทัต    ชัยโย
1. นางสาววราภรณ์    มูลตรีภักดี
9
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณพา    ศรีษะเลื่อน
2. นางสาวนลินทิพย์    คะเนนอก
3. นางสาวสุภาดา    มังษาอุดม
1. นางพนาพรรณ    ราชเสนา
2. นางสาววรัญญา    นันทา
5
20 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกีรติกร    สุระทร
2. นางสาวศิริมา    ผิวขม
3. นางสาวอริสา    สมศรี
1. นางนภาพร    ม่วงศรีพิทักษ์
2. นางสาวศิรดา    ต้นสวรรค์
6
21 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวขนิษฐา    หงษ์ทอง
2. นางสาวอรทัย    ป้องบุญจันทร์
3. นายชินวัตร    สิมศิริวัตร
1. นางสาวก่าญจนา    ราคาแพง
2. นางพงษ์เพ็ญ    พูลพัฒน์
9
22 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายไชยภัทร    มอญขาม
2. นางสาวชุติมา    สิทธิบุ่น
3. นางสาวปุญญิศา    เนื่องภักดี
1. นางสาวพิมพันธ์    วงษ์แก้ว
2. นางรัตนา    จิมขุนทด
ชนะเลิศ
23 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายจักรรินทร์    เผือกคำ
2. นางสาวขนิษฐา    สินทุบัว
3. นางสาวเจนณิศา    เผ้าวงษ์
1. นางประยูร    ศรีเสน
2. นางวิไลวรรณ    เมืองวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
24 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายคุณาธิป    แย้มสี
2. นางสาวรัชฎาภรณ์    สาละ
3. นางสาวศิรินารถ    สมีดี
1. นางดอกอ้อ    บุญสิงห์
2. นางศีตภาร์    โพธิ์ศรี
4
25 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวขนิษฐา    แสงคำ
2. นางสาวจารุวรรณ    สีโฮย
3. นางสาวพัชรินทร์    น้อยตำแย
1. นางสาวศศิฉาย    ไตรสุนทร
2. นางสาวหยาดพิรุณ    แผ่นทอง
8
26 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอริสา    ธนไชย์
2. นางสาวจุฑารัตน์    แสนบุญ
3. นางสาวดุสิตา    นานวล
1. นางสาวจีรุวรรณ    เชษฐบุตร
2. นายนพคุณ    แงวกุดเรือ
7
27 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวนิโลบล    แก้วสมจันทร์
2. นางสาวสันต์หทัย    กองกะมุด
3. นางสาวเสาวรจนีย์    ดีเลิศ
1. นางสาวกรรณิกา    ธาดา
2. นางวรรณภา    ปานเนาว์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
28 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวกุสุมา    ศรีคุณ
2. นางสาวชนิดา    สุธรรม
3. นางสาวนุสรา    เผ่าเพ็ง
1. นายทวิต    โม้ทองศรี
2. นายภาณุวัตร    หนุมา
4
29 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายนันธวัช    พรมดี
2. นางสาวธันย์ชนก    วงศ์ชารี
3. นางสาวสายสุวรรณ    พุทธวิชัย
1. นางดัชนีพร    จงเทพ
2. นางศิริรัตน์    อุ่นเกิด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
30 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวศิรินภารัตน์    มาตย์นอก
2. นางสาวธิติมา    โยทัยเหลี่ยม
3. นางสาวกรรณิการ์    สูญไธสง
1. นางสาวณัฐกานต์    ชาภูมี
2. นางสาวภิรมณ์    เข็มทอง
ชนะเลิศ
31 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวมัณฑนา    ประมังคะตา
2. นางสาวอารีรัตน์    สาสีรัตน์
3. นางสาวจิตรลดา    ศรีโคตร
1. นางสาวพัชราภรณ์    จี้ฟู
2. นายวณิต    หารฟ้า
7
32 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวจุฑาทิพทย์    เจ้ยเปลี่ยน
2. นางสาวเตยหอม    แกมเกตุ
3. นางสาวนธิมา    สมมนา
1. นางรัฐนันท์    ทันสมัย
2. นางสาวสุฑารัตน์    ดวงโกสุม
6
33 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายวัชรินทร์    ภูสีเงิน
2. นางสาววรานิษฐ์    กุลจิรพิพัฒน์
3. นางสาวเมทณี    รัตนวิจิตร
1. นางสาวณัฐิดารัตน์    อินทิแสน
2. นางสาวนภัสวรรณ    ค้ำชู
8
34 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายปราโมทย์    เส้นสินลา
2. นางสาวสุภกร    จินานิกร
3. นางสาวกัญญารัตน์    สุวรรณไตร
1. นางสาวปัณฑมาพร    พงษ์ธนู
2. นางสุภาจิตต์    พลอ่อนสา
9
35 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธนวัฒน์    ศรีทับรักษ์
2. นางสาวปรียดา    สีพั้ว
3. นางสาวพีรดา    สุดสะอาด
1. นางมุตจรินทร์    ดีทะเล
2. นางหงษ์หยก    บัวแสง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
36 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสุกัญญา    จันเทพ
2. นางสาวปานหทัย    ประวาระณา
3. นายวรชัย    แสนสีมนต์
1. นางสาวจินตนา    เหล็กเจ๊ก
2. นายประยงค์    สีมาพล
10
37 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธนงศักดิ์    อุชี
2. นางสาวจุฑารัตน์    ชุ้มปรึกษา
3. นางสาวสุกัญญา    โคตรนารา
1. นายภาณุพงศ์    อุณชาติ
2. นางศิราธร    มณีทอง
5
38 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายยอดมนู    เจริญชัยเปรมปรีดิ์
2. นางสาววรรณพร    ชาวเหนือ
3. นางสาวชนัญธิดา    วงษ์รินยอง
1. นางสาวนครราช    เทียนเพ็ชร
2. นางวราฤทธิ์    ขวัญพรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
39 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวนุจรินทร์    แสนแก้ว
2. นางสาวเกษฎากรณ์    สังข์หน่วง
3. นางสาวชนาภา    ชาญประไพ
1. นางสาวศุภรดา    บุญจุฑาสิริกุล
2. นางอรวรรณ    พลทัสสะ
8
40 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายจักรกฤษณ์    สังฆวันนา
2. นางสาวพิมพ์วิมล    สะตะ
3. นางสาวอารียา    สิงหาบุตร
1. นายเฉลิมชัย    จำปาแดง
4
41 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปนัดดา    ภูคำวงษ์
2. นางสาวอริสา    กุหลาบแก้ว
3. นางสาวธีรนาฎ    อ้วนผุย
1. นางวริดา    โคตรศรีเมือง
2. นางสาวสุทธาธิณี    ป่าโพธิ์ชัย
13
42 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายสุรวุฒิ    พรหมภักดี
2. นายสนธยา    สอดโคกสูง
3. นายสุรศักดิ์    ทับพิมล
1. นางบังอร    ผมงาม
9
43 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุพัฒน์ตา    ป้องเรือ
2. นางสาวอลิสา    ภูคำวงษ์
3. นางสาวชฎาพร    ชาวชุมนุม
1. นางสาวธิชารัศมิ์    ศรีบุญเรือง
2. นางมันทนา    ไทธานี
7
44 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอรดา    เดชดอนบม
2. นางสาวกรรณิการณ์    บรรพมิ่ง
3. นางสาวน้ำฝน    หงษ์สุด
1. นางสาวกมลรัตน์    อ้วนเพ็ง
2. นางสาวแคทชรียา    บงแก้ว
12
45 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอลิษา    สุขโข
2. นางสาวกนกภรณ์    โนนแดง
3. นางสาวอริสา    แก่นจันทึก
1. นางสุมาลี    กุลแสนไชย
2. นายอาชนะ    แสงวงค์
6
46 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกชกร    โสภามา
2. นายศุภกิตติ์    ทองเชื้อ
3. นางสาวธิดาภร    บุญตา
1. นางนิรชา    แสงกล้า
2. นางสาวพรพิมล    ผาพิมูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
47 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายวิณชา    วิโรจอาจ
2. นางสาวจุฑามาศ    ข้อไผ่
3. นางสาวภาวินี    สุภีศรี
1. นางสาวประไพ    สาคร
2. นางสิริณัฎฐ์    รักษาเคน
ชนะเลิศ
48 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวจิรพัชร    หลักคำ
2. นางสาวทิพวรรณ    บุตรจันทร์
3. นางสาวสุธาศิณี    ศรีบุญเรือง
1. นายชาญชัย    สิมมา
2. นายเฉลิมศักดิ์    อันทอง
4
49 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวชลดา    จันทร์รักษา
2. นางสาววรรณภา    ถาปันนะ
3. นางสาวศศิกาญจน์    คำสิงห์
1. นายเกษมศักดิ์    ดวงเพชร
2. นายเอกชัย    อุทรักษ์
10
50 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพรรภษา    แสงอำไค
2. นางสาวสุวนันท์    จันทะวงษ์
3. นางสาวศิริรัตน์    ศรีเมืองห่ม
1. นายชัยวัฒน์    มาตชะลา
2. นางสาวณัฐรัมภา    นาชัยภูมิ
10
51 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอินทิรา    สุขศรี
2. นางสาวธัญจิรา    อภัยไธสง
3. นางสาวสุวนันท์    เรืองตังญาณ
1. นางสาวจิตราภรณ์    ใจธรรม
2. นางวาสนา    เหลาธรรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
52 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวจาริยา    บุญพา
2. นายภานุศักดิ์    เพ็งคำศรี
3. นายวิษณุลักษณ์    พูลพุด
1. นางสาวชวพร    จิมขุนทด
2. นายเผดิมยศ    สมทอง
6
53 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปิยะพร    โพนสิงห์
2. นางสาวสุปรียา    สานุเสริม
3. นางสาวชยดา    กุลวุฒิ
1. นางสาวปัญชลิดา    โคตรนรินทร์
2. นายวิทยา    วงศ์วิชา
5
54 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกมลรัตน์    หงส์คำสร้าง
2. นายณัฐภัทร    แสงเพชร
3. นางสาวศิริยากร    กิจโป้
1. นางวชิรญา    ขาวจุ้ย
2. นางเรณุกานต์    โชติกนกกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
55 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศิวาณี    มุงคุณแสน
2. นางสาวจิราพร    สุขเจริญผล
1. นายนันทวัฒน์    อาสนะ
2. นางสาวนิวะดี    ไวสุวรรณ
14
56 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายชาญณรงค์    ประดิษฐ์สุข
2. นางสาวพลอยวรรณ    อักษรไทย
3. นายชุติพงษ์    มุนนารี
1. นางศิริลักษณ์    แสงชาตรี
2. นางสาวสุภาวดี    เพชรโชติ
10
57 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายจตุพงษ์    สมศรี
2. นางสาวสุนิสา    คนใหญ่
3. นางสาวนภจรัส    มลากรรณ
1. นายกิตติพงษ์    นครพรหม
2. นางสาวนุสรา    สินทร
8
58 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายบัณฑิต    โพธิ์ชัย
2. นางสาวกนกพร    กำไรรวย
3. นางสาววิไลลักษณ์    เวียงยา
1. นายวิทยา    ภาชื่น
2. นายแสนพล    ระดากุล
12
59 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสมรรถชัย    จิโนการ
2. นายบุญฤทธิ์    รุจิโรจน์อำไพ
3. นางสาวเนตรนภิศ    โคตา
1. นางปัณณพร    เชื้อป้อง
2. ดร.เกียรติศักดิ์    น้อยพา
ชนะเลิศ
60 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายกิตติศักดิ์    ดอนไพรกา
2. นางสาวกนกวรรณ    สุดตาสอน
3. นางสาวศศิธร    บุตตะโยธี
1. นางวันเพ็ญ    ธรรมบุตร
2. นางอุบล    สมท่า
6
61 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกุสุมาลี    ปิ่นปั่น
2. นางสาวจิราวรรณ    บ่าวภูเวียง
3. นางสาวธวัลพร    จันทร์มา
1. นางสาวสุวรรณา    ใจกล้า
2. นางเดือนแจ่ม    สอนวิเศษ
9
62 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปณิดา    ชานนท์
2. นายภูชิชย์    มังคุณ
3. นายเมทิศ    มระตัง
1. นายพิฑูรย์    โสภา
2. นางสาวสรัญญา    พินาธุวงค์
4
63 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศศินา    หลอดเพ็ชร
2. นางสาวณัฐภรณ์    แสงสี
3. นางสาวนครินทร์    วงษ์เศวตมนตรี
1. นางจิระวรรณ    สุครีพ
2. นางสาวศศิมา    อินทะสร้อย
13
64 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวเปมิกา    ตันเครือ
2. นางสาววราภรณ์    ผิวเวียง
3. นางสาวปนัดดา    นิรมนต์
1. นายบัญญพนต์    เภาอ่อน
2. นางสาวโสภณา    ไชยคำ
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................