งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 290
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายมังกร    แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงอรดา    พุทลา
3. เด็กชายพงศ์ธเนศร์    โยประทุม
1. นายศักดิ์ดา    เวียงนนท์
2. นางสุภาพร    เซี่ยงใช่
6
2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุญธรรม
2. เด็กหญิงพิณนภา    ธนกิจมานะชัย
3. เด็กชายเอกสิทธิ์    สุวรรณรมย์
1. นางผานิตย์    โยธาชัย
2. นายพิทักษ์    หัสพิมพ์
11
3 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรรวิสุต    ภูวงศ์
2. สามเณรอภิชาติ    ศรีมะโรง
3. สามเณรศิรสิทธิ์    วิภาคะ
1. นางบุญมา    หมอกไชย
18
4 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรวุธ    ศรีผาย
2. เด็กชายนธวัช    อินบุญญา
3. เด็กหญิงปภัสสรณ์    ยางก้อน
1. นายบุญชู    ปรินแคน
2. นางประภาพร    หาญสุรีย์
19
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรจักษ์    วรรณภาส
2. เด็กชายต้นกล้า    รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงชนิดาภา    สุดเเสง
1. นางจุฑามาศ    จันประเทือง
2. นายพงศธร    ทิพรักษ์
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายปราราเมศ    อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงรักษิตา    คงอ่อน
3. เด็กชายเกรียงไกร    ประเสริฐ
1. นายคณาวิจก์    โถตะบุตร
2. นางสาวสุกฤตา    คามะปะใน
4
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิกานต์    แสนสะท้าน
2. เด็กหญิงสุปรียา    จัตวานิล
3. เด็กชายภาณุพงศ์    เนื่องชมภู
1. นางทิพวรรณ    ศรีสมุทร
2. นางวิไลวรรณ    จอมพลาพล
7
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์    ธิพรพรรณ
2. เด็กหญิงอรุณกมล    วงษ์ศรีหา
3. เด็กหญิงปารถนา    ผางน้อย
1. นายพงษ์เทพ    แนวทอง
2. นางสาวศศิธร    ทิพยาลัย
17
9 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายเศรษฐพงษ์    ศรีพลแท่น
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    พงษ์สุพรรณ
3. เด็กหญิงสุชัญญา    จันทะโชติ
1. นางวรรณวนัช    กำหนดศรี
2. นางสมหวัง    เสือโคร่ง
5
10 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ทรงหาคำ
2. เด็กหญิงกรรณิกา    ผ่องเสียง
3. เด็กหญิงวารวัต    ศิริแพงพา
1. นายสุพัตร์    พระยาลอ
2. นางอรวรรณ    นพประเสริฐ
8
11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอินทิราภา    ภูชื้นสี
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    อินปะคำ
3. เด็กชายจรณินทร์    สระโกฏิ
1. นางสาวรัชดาภรณ์    ปุริมาตัง
2. นายโกศล    ชูราษี
14
12 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนัญชิดา    สุมะกิจ
2. เด็กหญิงปวริศา    อาจมนตรี
3. เด็กหญิงฐิญาณี    ผ่องใส
1. นางพรพิศ    แก้วบ้านเหล่า
2. นายวัชระ    ขันสังข์
16
13 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนิดา    อยู่คงแก้ว
2. เด็กชายอรรถกร    หนองบัว
3. เด็กชายภราดร    พหลทัพ
1. นางสาวนิภาวรรณ    ตลับทอง
2. นางสุวดี    สารแสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
14 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิภาพร    มาจุฬา
2. เด็กหญิงมนัสพร    หาระวงษ์
3. เด็กหญิงดวงกมล    คำสอนทา
1. นางสาวนภมณฑ์    กิจวิจารณ์
2. นางอัจฉรียา    วิเชียรดี
10
15 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายสมรรถชัย    สมมุติรัมย์
2. เด็กหญิงธัญญธร    ซาเหลา
3. นางสาวเบญญาภา    จันทะสอน
1. นางจุฬารัตน์    แก้วหานาม
2. นางยุคุนธร    น้อยสุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    เพ็ชรศรี
2. เด็กหญิงจันทร์ธิรา    ชัยปลื้ม
3. เด็กหญิงธนาภา    ธงสีลา
1. นางสาวกานตวดี    กมล
2. นางสาวลำไพ    โพธิแลกุ
15
17 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภิศรา    ป้องศรี
2. เด็กหญิงกวินธิดา    ตาทิพย์
3. เด็กหญิงปทุมทิพย์    ไชยธงรัตน์
1. นางสาวแสงตะวัน    จิตติมาต
8
18 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยากร    พลตรี
2. เด็กหญิงสุภัสสร    พลพงษ์
3. เด็กชายฐาปกรณ์    เอกานุกุล
1. นางสาวสุหรรษา    ค้องชัยภูมิ
2. นางสาวเสาวนีย์    ปรีชามาตย์
13
19 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมนปริญา    ทองโคตร
2. เด็กหญิงชญานนท์    มณฑาทอง
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ    ภูเเลนช้าง
1. นางสาวจริญญา    สีมา
11
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    วงศ์ประเสริฐ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์    คำภาเขียว
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    ลาลำโกน
1. นางสาววรัญญา    นันทา
2. นางสาวสุจิตรา    วงษ์อินตา
21 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภิสรา    แสนอาจ
2. เด็กหญิงอรัญญา    พันธ์ภักดี
3. เด็กหญิงจันจิรา    จือพิมาย
1. นางสาวศิรดา    ต้นสวรรค์
2. นายสวัสดิ์    เทศารินทร์
8
22 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรดร    ดีมีวงษ์
2. เด็กหญิงมิรันตรี    แพงศรี
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    ยวดยาน
1. นางสาวสาวิตรี    อะโน
7
23 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิมลลักษณ์    พลเดชา
2. เด็กหญิงภิญญดา    นามแก่นท้าว
3. เด็กหญิงศศิธร    แสงจันทร์
1. นางวิจิตต์    แหลมคม
2. นายเกียรติศักดิ์    บรรพสินธุ์
4
24 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอัศนี    สิมลี
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    สุพรรณฝ่าย
3. เด็กหญิงนฎกร    สุขนิตย์
1. นางสาวชุณารักษ์    หมื่นศรีจูม
2. นางสาวสุจิตรา    อุปศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
25 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทราพร    แก้วพา
2. นางสาวอินทิรา    อาวัลย์
3. นางสาวกมลพร    ศักดาคำ
1. นางทัศนีย์    อัศวขจรศักดิ์
2. นางศิริวรรณ    แก้วหย่อง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
26 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงขัตติยา    สุวรรณขวา
2. เด็กหญิงไอรดา    โทราช
3. เด็กหญิงปิยะดา    เฮ่งเพง
1. นายบุญชิต    ดอนแสง
2. นางสุคนธ์    คำจันทร์
6
27 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    สงคราม
2. เด็กหญิงอภิญญา    พันธ์ภูวงค์
3. เด็กหญิงพลอยแสง    แสนจุมพล
1. นางขวัญฤดี    ศรีไชยจันทร์
2. นางสาวนภาพร    สไววรรณ
5
28 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายคงศักดิ์    รักษาภักดี
2. นายพัชรพงษ์    คงถาวร
3. นางสาวนลินรัตน์    ชอบค้า
1. นางพรโสภิต    กองรัตน์
2. นางสาวศิราณีย์    วงษ์สุวรรณ
ชนะเลิศ
29 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปาริชาด    ทองสิทธิ์
2. เด็กหญิงพจนา    แสนหาร
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    เกียรตินอก
1. นายทวิต    โม้ทองศรี
2. นางเพ็ญพิชชา    ศรีจันทร์
7
30 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวนัทฐิยา    สิงห์มูล
2. นางสาวจารุวรรณ    อัศววัฒนานุกูล
3. เด็กหญิงวรรณวิสา    นาราษฎร์
1. นางดัชนีพร    จงเทพ
2. นางศิริรัตน์    อุ่นเกิด
4
31 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภาวิณี    อินธิพันธ์
2. เด็กหญิงเกศริน    หลาบพา
3. เด็กหญิงจิราวรรณ    สมีงาม
1. นางสาวธนภัทร    แสนทวีสุข
2. นายวิวัฒน์ชัย    ธงภักดี
4
32 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกฤตพร    เถาทิพย์
2. เด็กชายฐฺิรรัฐ    ทองศรี
3. เด็กหญิงดาระหงษ์    คำพันธ์
1. นางรัตมณี    หมื่นแก้ว
2. นางสาวอรุณี    สิมหลวง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
33 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ทองสลับ
2. เด็กหญิงพิมลนาฏ    ริมี
3. เด็กหญิงณัฐชยา    อ่อนหนองหว้า
1. นางรัฐนันท์    ทันสมัย
2. นางสาวอัมรินทร์    สุดเพาะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
34 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายธาวิน    เมืองศรี
2. เด็กหญิงสุวิภา    พูนศรี
3. เด็กหญิงอาภาภัทร    มีศรี
1. นางสาวนภัสวรรณ    ค้ำชู
2. นางประภัสสร    ผ่องสนาม
8
35 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฐิดาภา    เรืองสิทธิ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    สีแก้ว
3. เด็กหญิงจิระภาพรรณ    นามโคตร
1. นางดรุณี    หงษ์ทอง
2. นางมัทนา    ศิริพรรณ
6
36 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัทรดา    หลงละเลิง
2. เด็กหญิงสุมินตรา    แก้วบัวโฮม
3. เด็กหญิงปิยะณัฐ    รูปสูง
1. นางสาวดลศจี    มธุราพิลาศ
2. นางสาวสุรีย์ลักษณ์    สาระฤทธิ์
ชนะเลิศ
37 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    มุ่งผล
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    อบชัย
3. เด็กหญิงศุภรางศุ์    สลีอ่อน
1. นางวริษา    อธิสุมงคล
2. นายอาทิตย์    ยวนหมื่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
38 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัทราภา    ละเลิศ
2. เด็กหญิงภัทราวดี    ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงจันทิมา    ศรีพิเมือง
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์    วงวิลาศ
2. นางเนตรภา    คลังกลาง
4
39 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายวีรภัทร    ลอดวงษ์
2. นางสาวสุกัญญา    พิมสา
3. นายพัทธพล    แสงสุริย์
1. นายประหยัด    วิชาเงิน
2. นายราชันย์    คำมูล
9
40 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายอรรณพ    ดอนชาพร
2. เด็กชายฐากูร    คำมุงคุณ
3. เด็กชายตันติยวัตร    จันทร์ศิริ
1. นางยุวดี    จันทร์ศิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
41 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายยุทธพิชัย    สุภาพิชิต
2. เด็กชายอิศวะ    ราชวงศ์
3. เด็กชายพรหมมินทร์    วัฒนกามินทร์
1. นางณัฐธีราทิพย์    ชินอ่อน
2. นางสาวอรวรรณ    สุวรรณเพ็ง
10
42 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจารุเนตร    เอกตาแสง
2. เด็กหญิงกันตนา    เนื่องมัจฉา
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    วันชัย
1. นางอตินุช    มัชฌิมะปุระ
2. นางอรอนงค์    ไชยปราบ
6
43 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    พันสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา    ภาโส
3. เด็กหญิงณัฐนารี    แทนไธสงค์
1. นายพุทธาวุธ    เที่ยงเกตุ
2. นางสาวสุจิตรา    ภูแข่งหมอก
7
44 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงผกามาศ    ละครเขต
2. เด็กหญิงขวัญนภา    บาริศรี
3. เด็กหญิงชนิดาภา    นาธงชัย
1. นางสาวสุพัตตรา    ค่าม่วง
2. นางสาวเบญจมาศ    ชมภูธร
5
45 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปุณยาพร    ชัยลิ้นฟ้า
2. เด็กหญิงพรไพลิน    เหล่าสุวรรณ์
3. เด็กหญิงประภัสสร    พัศดร
1. นางสาวอภิญญา    ปัญญาวิบูลย์
2. นางไขศรีวิไล    ยอดเสนีย์
ชนะเลิศ
46 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุทธิดา    พร้อมจิตร
2. เด็กหญิงอัจฉรา    สมบัติมี
3. เด็กหญิงรุริญา    อินทรชาติ
1. นางกุลนฎา    ประสุนิงค์
2. นางสาวพานทอง    ทัพหงษา
8
47 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายจักรจิตร    จุฑาพิทย์รัตน์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    ภูสีฤทธิ์
3. เด็กหญิงกานติมา    เนื่องมัจฉา
1. นางสาวนฤมล    โสรสาน
2. นางอรชพรรณ    หนูรุ่น
48 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐริกา    ดาโสภา
2. เด็กหญิงวีณา    ศรีโคตร
3. เด็กหญิงจารุกัญญ์    คำภิระ
1. นางสาวอัจฉรา    สิงห์สร
2. นางสาวอารญา    ผุยเบ้า
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
49 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงฐิติยา    เฮียงหล้า
2. เด็กชายธนภรณ์    มีโนนทอง
3. เด็กหญิงอรัญญา    แสงทอง
1. นางสาวชวพร    จิมขุนทด
2. นายเผดิมยศ    สมทอง
13
50 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพรพิมล    เกิดบางแขม
2. เด็กหญิงแววมณี    บ้งเวียง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    สูงนารถ
1. นางสาวแคทรียา    มุขมาลี
5
51 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฐกานต์    ถานอาจนา
2. เด็กหญิงพัชริฎา    พลโคตร
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ขินคำ
1. นางสาวพัชราวัณย์    พันโน
2. นางสาวเจนจิรา    วิยสืงห์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
52 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายมิ่งขวัญ    พวงพุ่ม
2. เด็กหญิงชลธิชา    นิวรรัมย์
3. เด็กหญิงสุภัสสรา    สาบุตร
1. นางสาวกัญญาญี    รังเสนา
2. นางสาวนิวะดี    ไวสุวรรณ
4
53 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายปกรณ์กานต์    เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์    จำรัสภูมิ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    หมู่หาญ
1. นางสาวทัศนันท์    ศิลคุ้ม
2. นางสาวเยาวมาลย์    อาจผักปัง
8
54 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงโสรยา    โพธิ์ชัย
2. เด็กหญิงพัชริดา    ไกรยะแจ่ม
3. เด็กชายชลสิทธิ์    มีศาสตร์
1. นางสาวฉมามาศ    เรื่องลือ
2. นางนิภาภรณ์    ศรีชานิล
8
55 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงโศภิษฐา    ภาโนมัย
2. เด็กหญิงธมนพร    นิลสาคู
3. เด็กหญิงฐิติพร    โพธิรุกข์
1. นายสมัย    บุราณเดช
2. นายเกษม    แสงดารา
ชนะเลิศ
56 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอรุณโนทัย    โพธิ์นิ่ม
2. นางสาวนันทนา    พันดวง
3. นางสาวสิณัฐชา    มหพัฒนไทย
1. นายศราวุฒิ    โชคสวัสดิ์
2. นางสุกัญญา    วิเศษทักษิณ
11
57 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายณัฐวุฒิ    พาชีทูล
2. นายทรงชัย    แสงจันทร์
3. นายปฏิภาณ    ศรีสุนทร
1. นางสาวเกศินี    นามไพร
2. นางเอื้อพงศ์    เฉลิมเล่า
58 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุชาดา    เค้พวง
2. เด็กหญิงปวีณ์ญาดา    ชาทองยศ
3. เด็กหญิงอัญธิกา    มาเพชร
1. นางชลฐิมา    วงษ์เชียงยืน
2. นางทิพาพร    แสงมี
7
59 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงโสภิษฐ์นภา    คำมา
2. เด็กหญิงนิชานันท์    โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงพานทิพย์    นามนวด
1. นางธนาภรณ์    วรรณสิงห์
2. นายวิระ    วรรณสิงห์
6
60 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเดือนนภา    มุงคุณ
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา    อ่องมณี
3. เด็กหญิงอดิศา    วารินทร์
1. นายนิยม    เสนามนตรี
2. นายเทวา    ชาเคน
12
61 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชลลดา    สิงห์สุวรรณ
2. เด็กหญิงจิราพร    หล้าแหล้
3. เด็กชายอภิชาติ    ชมชื่น
1. นายบัญญพนต์    เภาอ่อน
2. นางสาวโสภณา    ไชยคำ
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................