งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 289
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายกฤษณ์ดนัย    จันโทริ
1. นางสาวศิริรัตน์    อินอิ่ม
12
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุวิภา    ดงแก้ว
1. นางชุติมา    ไชยคำ
4
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายนวพล    บุญชู
1. นางเบญจวรรณ    ธรรมแสง
10
4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอารียา    สิทธิจันทร์
1. นางสาวธิภาวดี    มูลสุวรรณ
16
5 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวรุ้งลดา    ไพรอนุพงศ์
1. นายภมร    สุรพงษ์รัตน์
14
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภูริพัฒน์    พงษ์นุ่มกูล
1. นางสุทธาภรณ์    พราววิเชียร
5
7 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธีร์ธวัช    สถิรพัฒน์ไพศาล
1. นายกสิณ    คงเกียรติขจร
15
8 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทนา    เข่งหุ่ง
1. นางสาวไพจิตร    ชัยรัตน์
18
9 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรชินวัตร    เพียชิน
1. นางสาวยุวธิดา    คำชู
18
10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวนิรมล    ทองหอม
1. นายอังควร    โภคานิตย์
8
11 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพีรพัฒน์    ตุไตลา
1. นายชุลิตา    ไชยหงษ์
16
12 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายเจษฎา    ชนะภักดี
1. นายสินธุวา    โสภะสุนทร
9
13 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอนุชา    ร้อยสุข
1. นางแพรพรรณ    สมทรัพย์
5
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสราวดี    มัดถาปะโท
1. นางสาวอมรรัตน์    พิมพา
12
15 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์นพัตน์    รักษาเคน
1. นางบุหลัน    ถาวิเศษ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอานาปานัส    จินรัตน์
1. นายอภิสิทธิ์    บึงไสย์
ชนะเลิศ
17 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธิชา    ต้นโพธิ์
1. นายภาณุทัตต์    ศรีหลัก
7
18 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายชัยชล    เฮงสุวรรณ
1. นางพรพิไล    จันทะภา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายกวินท์    กาลวิบูลย์
1. นางสาวคมขำ    พิมพ์บึง
20
20 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปราจีน    สุศิวะ
1. นางสาวอรุณี    ภูถมดี
11
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายสันติ    มุขนิล
1. นายชัยวัฒน์    แข็งขัน
11
22 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุกัญญา    หอมคำ
1. นางสาวสมร    ป้องจันทร์
8
23 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยะดา    ดีเลิศ
1. นางสาวรุจิรา    สุนทรสนิท
4
24 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววรินทร์ทิรา    สังคณิตย์
1. นางสาวขวัญตา    จรัสแผ้ว
12
25 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายสรศักดิ์    เบิกบาน
1. นายมนัสนันท์    ชำนิงาน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
26 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวธนพร    จันทะวงษ์
1. นายประมวล    สุขสนิท
6
27 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุทธิดา    วงคล่อง
1. นางอรอนงค์    ไขเหลาคำ
ชนะเลิศ
28 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวณิชกานต์    เพชรน้อย
1. นางสาวสิทธิชัย    ตรุณทิพากร
5
29 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจามจุรี    วิชัยเนาว์
1. นางสาวปทิตตา    คงเซียงซา
8
30 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายวรรัตน์    ภักดีธา
1. นางสาวนิภาพร    เหลาแหลม
10
31 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุณีรัตน์    ด้วงแหวะ
1. นางรัญจวน    แคนติ
6
32 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญลักษณ์    กงทอง
1. นางสาวนาถศิริ    อันทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
33 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวกมลทิพย์    พินิจมนตรี
1. นางคุณากร    ภะวะพินิจ
10
34 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายจาตุรันต์    ดวงดี
1. นายสุทธิเชษฐ์    ไชยวิเศษ
11
35 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอินทุนิภา    จันทร์ปา
1. นายสัญญา    กระจ่างวงค์
6
36 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายชัชวาลย์    สีสำนาน
1. นายประสาร    นามศรี
4
37 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายวรศักดิ์    จอมกระโทก
1. นางสาวอภันทิพย์    ทิทำ
7
38 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวนรีภร    นาผม
1. นางจงกล    โม้ทองศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
39 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอาภัสรา    ธรรมราช
1. นางเพ็ญพักตร์    ใจภักดี
9
40 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวรัตนา    เยี่ยมสันเทียะ
1. นายนิวัฒนา    จำลอง
8
41 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายนวดล    สมทา
1. นายวรวุธ    อัครกตัญญู
ชนะเลิศ
42 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวธัญมน    ยานะนันท์
1. นางนฤมล    ไสยสาลี
4
43 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวมโนราย์    โกธา
1. นายสงกรานต์    สาระมณี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
44 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวนันทิชา    สร้อยโพธิ์
1. นายจักรพงษ์    แผ่นทอง
ชนะเลิศ
45 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายเจษฎากร    พิมพ์พันธ์
1. นางสาวกันย์ชิสา    สามารถ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
46 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายชัยชนะ    จินดาภู
1. นายอนุชา    ประทีปทอง
12
47 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายชลยุทธ    โคตรไชย
1. นายพงษ์พันธ์    จอดนอก
6
48 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายวิวัฒน์    จันทร์กลิ่น
1. นายมนตรี    ธาดา
9
49 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกรรณิการ์    ทองห่อ
1. นางวิไลลักษณ์    ปินะถา
7
50 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายชนการต์    ตาดี
1. นางสาวพนิดา    สงมูลนาค
4
51 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวธัญสุดา    ปาลสาร
1. นางวิไลวรรณ    โพธิจารย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
52 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพลอยไพลิน    ศรีแสงฤทธิ์
1. นางสาวพัชรี    ศรีสวัสดิ์
5
53 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวชาลิสา    แก้วใสย์
1. นางสาวนัฎชริดา    รังกุพันธ์
8
54 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายอัษฎาวุฒิ    โสดาดง
1. นายสุรศักดิ์    ศรียายาง
11
55 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวจริยา    กล้าหาญ
1. นางสุกัญญา    ช่างผัส
9
56 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายพงศ์เทพ    เรียนพิษ
1. นางสาวรัตนาภรณ์    ขาวไชยมหา
6
57 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวมัทนา    อุปราช
1. นายพงศธรณ์    ผ่านพรม
15
58 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธนากร    ยงโสภา
1. นายอดิศร    ศรีบุญวงษ์
9
59 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธนาวุฒิ    คุ้มชาติตา
1. นางสาวกวินทิพย์    พรหมพินิจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
60 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปรารถนา    วงศ์ภูธร
1. นางลาวรรณ์    เจริญสัตย์
9
61 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5
62 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศิริลักษณ์    ศรีสุโน
1. นางสาวสุดใจ    ภูผาพลอย
16
63 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธนกฤต    แทบทาม
1. นางสาวจิรานนท์    หงษ์ดี
6
64 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวบัณฑิตา    อรรคฮาด
1. นางสาวสมฤดี    แววไทสง
8
65 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปัณณพร    มาตุ้ม
1. นางสาวทัดดาว    สนเมือง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
66 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวดวงดาว    เสริฐคุณ
1. นายเฉลิมพล    จันดา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
67 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชลธิชา    จันดี
1. นางสาวสำรอง    เสนงาม
12
68 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุมิตรา    เตจ๊ะน้อย
1. นายสนธยา    เสนามนตรี
69 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายทักษิณ    อันทะฤทธิ์
1. นายณัฐพงศ์    สิงขรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
70 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศิริวรรณ    ศรีคำมูล
1. นางสาวอลิตา    เคนคำภา
9
71 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสาตราวุฒิ    ชาญจระเข้
1. นางเณศรา    ยานะสาร
ชนะเลิศ
72 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววรนุช    สง่างาม
1. นางศิโรรัตน์    หงษ์สนิท
13
73 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกัญญารัตน์    ภาโนชิต
1. นางกาญจนา    ลากูล
13
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................