งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 288
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐานิตา    ฤทษ์ธนะขจร
1. นางสาวศิริรัตน์    อินอิ่ม
13
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิยดา    ดงแก้ว
1. นางสาวรำพึง    สอนสุภี
4
3 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปณิดา    ปิตโต
1. นายศรัญยุทธ    วิริยสถิตย์กุล
13
4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพนธ์    สุขเสาร์
1. นางเบญจวรรณ    ธรรมแสง
9
5 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายเปรมปรีดี    จันทวงษ์
1. นายวีระชัย    จันภักดี
13
6 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรรัฐพงษ์    กองลี
1. พระอัครพงษ์    รกฺขิตวณฺโณ
23
7 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายเกียรติกุล    อ่างบุญตา
1. นางสาวเพียงพิมพ์    อินทร์จันทร์
18
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรินธร    หินเธาว์
1. นางสาวจิราภรณ์    เตชะนอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธมน    มกรานุรักษ์
1. นางสาววรรณิสา    ก่ำวงษ์
18
10 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์    ใจกว้าง
1. นางสาวรัชนีกร    เศรษฐบดี
21
11 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกาญจนา    เชียงเครือ
1. นางมณีรัตน์    ขยันกลาง
10
12 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอลิษา    ภูจันทึก
1. นางจิราภรณ์    สารแสน
4
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายผดุงเผ่า    ซาซุม
1. นางสาวจุฑามาศ    ทิทึกทักษ์
8
14 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัฒนากร    ดอนอ่อนจ้อม
1. นางสุธัมมา    นามวงษา
6
15 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูมิพัฒน์    วัดชุม
1. นางสาวอรรถวรรณ    สำเภาทอง
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภาพิชร์    คูสินทรัพย์
1. นายภาณุทัตต์    ศรีหลัก
6
17 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนภัทร    ทบประดิษฐ์
1. นายทนงศักดิ์    ชาญรบ
16
18 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูริทัตต์    ตาดี
1. นายชัยณรงค์    คำภูมิหา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
19 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาราณัฐ    โสดาปัดชา
1. นางสาวนวรัตน์    บุญสวัสดิ์กุลชัย
11
20 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี    แสนสมบัติ
1. นางสาวกรรณิการ์    อาสนาทิพย์
18
21 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรรณิกา    ศรีสองชัย
1. นางสาวศศิธร    ลามูลเทียน
21
22 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฉัตรฏิภาณ    เขียวอ่อน
1. นายโฆสิต    สิงชู
16
23 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมติภา    เชาวศิริพัฒน์
1. นายปรีชา    แสนสีลา
11
24 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรศิวกร    เลขกระโทก
1. นางอัญชญา    ม่วงภูเขียว
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลณิฌา    โคทะกา
1. นางธนพร    ทองสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
26 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐชา    สีรุ่ง
1. นางสาวสมร    ป้องจันทร์
8
27 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษฏา    กิ่งแก้ว
1. นางสาวรุจิรา    สุนทรสนิท
7
28 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอำนาจ    กองประยุทธ์
1. นางสาวขวัญตา    จรัสแผ้ว
10
29 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุรักษ์    ใบมะลิ
1. นายอรรคชาติ    เชียงนางาม
6
30 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายเกษฎา    จันตุ
1. นางสาวสุภาพ    ตาไข
12
31 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรพงษ์    วิชัยเนาว์
1. นายเสกสรรค์    กองเกิด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
32 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    สีลากลาง
1. นางนารถระภี    รัตนบุญทา
8
33 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายนราธิป    บุษบง
1. นางสาวปทิตตา    คงเซียงซา
10
34 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    บัวสิม
1. นางปอเรียม    แสงชาลี
13
35 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายกีรติ    พิมล
1. นางรัชนีย์    โกฎกลางดอน
ชนะเลิศ
36 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเมษา    พรมมา
1. นางรัญจวน    แคนติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
37 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายสยามยุทธ์    ผาสีดา
1. นางวิลาวัลย์    รัชโพธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
38 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนกพร    พินิจมนตรี
1. นางนิภารัตน์    พรมสวัสดิ์
7
39 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายศิวศิษย์    สมอนา
1. นางจิราภรณ์    ไชยราช
9
40 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนพล    ดวงดี
1. นายสัญญา    กระจ่างวงค์
5
41 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายปรเมศ    ปราบบำรุง
1. นางนุชนารินทร์    เกตุธานี
8
42 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายสิริภิวัฒน์    นาคศรี
1. นายรักชัย    แก้วยอด
10
43 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายจุลจักร    จันทร์ใต้
1. นางสาวภควดี    วรรณโกวิท
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
44 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายสราวุธ    พลนงค์
1. นายอดิศักดิ์    บุญประคม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
45 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุภากร    กองเงินนอก
1. นายวรวุธ    อัครกตัญญู
ชนะเลิศ
46 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายภานุพงศ์    สมแวง
1. นายธวัชชัย    ลาภไธสง
6
47 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายมณฑวัฒน์    เกษร
1. นางมณฑา    บริบูรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
48 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปรานปรียา    อิภิโช
1. นายจักรพงษ์    แผ่นทอง
4
49 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเกสรา    ส่วนเสมอ
1. นางสาวกันย์ชิสา    สามารถ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
50 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกุลสตรี    พันทา
1. นายอนุชา    ประทีปทอง
6
51 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนกร    พงษา
1. นางสาวมณัสนันท์    วิชัยวงษ์
11
52 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธีมาพร    จังพล
1. นายธนันท์    ตรีสุวรรณวัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
53 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเปรมณี    บุญฤทธิ์
1. นายมนตรี    ธาดา
8
54 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายสุทธิภัทร    แสงสว่าง
1. นางสาววิมลรัตน์    ศิริกุล
5
55 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายพชรพล    คุณะเพิ่มศิริ
1. นางวิไลลักษณ์    ปินะถา
56 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    อินทวรรณ
1. นางสาวเบญจมาศ    ณ บุตรจอม
7
57 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงประภัทรวดี    คลังกลาง
1. นางรดาวัลย์    น้อยเสนา
ชนะเลิศ
58 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์    ศรีกุล
1. นางสาวอิสริยะ    อรัญมิตร
10
59 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายคฑาวุฒิ    คณะวาปี
1. นางมาพร    คำสิม
8
60 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิรารัตน์    ดาศรี
1. นางสาวปรัชญา    สร้างนา
12
61 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสาวิตรี    เรืองมั่น
1. นายสุรศักดิ์    ศรียายาง
14
62 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปลายฝน    มาลัย
1. นางสุกัญญา    ช่างผัส
12
63 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนาวิวัฒน์    รอดวินิจ
1. นางพัชรินทร์    สาคีรี
4
64 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายยุทธนา    โก้งดี
1. นายพงศธรณ์    ผ่านพรม
10
65 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายพีระศักดิ์    สีหานาม
1. นายอดิศร    ศรีบุญวงษ์
66 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายพงศธร    พรมมี
1. นายเชาวลิตร    สมบัติทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
67 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายสุระเดช    สุขเกษม
1. นางลาวรรณ์    เจริญสัตย์
6
68 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกฤษณา    อันทารัตน์
1. นายชาตรี    บุญไทย
17
69 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายจีรวัฒน์    นาจะหมื่น
1. นางสาวกิตติยา    ลาปะ
14
70 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอริสา    ลีวัลย์
1. นางสาวสมฤดี    แววไทสง
10
71 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนธรณ์    จูหลาย
1. นายอนันต์    ปิดตานะ
5
72 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายปภังกร    สมณะ
1. นางผ่องพรรณ    อวนศรี
ชนะเลิศ
73 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายปรัชญา    ธรรมิยะ
1. นางจารุวรรณ    สอนลา
12
74 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุพินญา    เป็นบุญ
1. นายวีรเดช    ทีน้อย
8
75 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายปรเมศร์    นิจการ
1. นางวรินทร    พรมขันธ์
16
76 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอัญรญา    กิจเจริญ
1. นางวชิราภรณ์    จตุรพรสวัสดิ์
13
77 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายคฑาวุธ    นันทะวงค์
1. นางสาวศิริวรรณ    เต็มวงษ์
8
78 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนภัสสร    พันธ์พานิช
1. นางสาวเกษร    มโนสัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
79 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายชลสิทธิ์    ชำนาญเวช
1. นางศิโรรัตน์    หงษ์สนิท
14
80 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายนรินทร    การะพันธ์
1. นางสาวพัชราวดี    ใจแน่น
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................