งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภูพาน    พันธมุย
2. นายกนกพิชญ์    ไชยวรรณ์
1. นางนิสานันท์    ชามะรัตน์
2. นายพีรรัตน์    พรสุรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายจีระพล    สุนทรพิทักษ์
2. นายอนุชา    ทองหล่อ
1. นายอนันต์    ศรีอัดชา
7
3 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายณัฐวุฒิ    ตักโพธิ์
2. นางสาวเพ็ชรนภา    จันทะรินทร์
1. นางมัทสธรง์    อบมา
2. นางอัญชลี    แสวงกิจ
4
4 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายณรงค์กร    เพ็งโคตร
2. นายศุภกิจ    แซ่เอี้ยว
1. นางสาวกัณทิมา    ทองเหง้า
2. นางสุธีรา    แก้วบุญเรือง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตนาภรณ์    ไชยวุฒิ
2. นายธนดล    นารีคำ
1. นางพรพิไล    จันทะภา
2. นางสาวพิรุณรัตน์    ขาวไชยมหา
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอนุวัฒน์    บึงอ้อ
2. นางสาวกมลวรรณ    ช่วยปุ้ง
1. นางสาวกรรณิการ์    อาสนาทิพย์
2. นางสาวคมขำ    พิมพ์บึง
5
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนสาร    อิทธิสัมพันธ์
2. นายชนะชัย    ชัยรัตนสกุล
1. นายอนุชา    โคยะทา
6
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริมา    ลาภารัตน์
2. นางสาวพัชรภา    แจ่มใส
1. นางธนพร    ทองสุข
2. นางสาวปวีณา    เทพจั้ง
4
9 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายภาณุภาพย์    แสนพล
2. นางสาวภัณฑิรา    แสนเรียน
1. นางพรพิรุณ    แจ้งใจ
2. นางสาวอัสราพร    ทองเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายสุริโย    ตีเมืองสอง
2. นายวรรณยุกต์    รุ้งเที่ยงธรรม
1. นายสมสรรค์    กันยาหลง
2. นายสุนทร    ทองถม
5
11 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวรุ่งฤดึ    พลายเนาว์
2. นายจิรวัฒน์    บุษดี
1. นางสาวราตรี    ศรีนา
2. นางสุวารีย์    โสภาชัย
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายสุทธิวัฒน์    อัตนา
2. นางสาวศตายุ    สีหานู
1. นางรัชนีวรรณ    สีน้ำคำ
2. นายเรืองฤทธิ์    คำพิลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสุปรีย์ยา    เตียมคำ
2. นางสาวจุฑาภรณ์    ลาระคร
1. นางสาวพรทิพย์    สุพรรณ
2. นางสาวอัจฉราวิมล    สร้างนานอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
14 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายพันธกานต์    อินนอก
2. นายเพชรพิรุณ    เทพจิตร
1. นายประดิษฐ์    ปัตตานี
2. นายมณฑล    ศรีสงคราม
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายสุรพัศ    ทีทา
2. นายอัจฉริยะ    แสนชัย
1. นายวรวุธ    อัครกตัญญู
2. นายสุรชัย    สุขรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายภูลิย์    พระเมือง
2. นายกวินทร์    คำแพงหิน
1. นายนพรัตน์    ปะวะถี
2. นางสาวปิยะนุช    วินทะไชย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายชิษณุพงศ์    บุญวิลัย
2. นางสาวอุมาพร    อุดมคำ
1. นางสาวนันท์นภัส    สารพินิจ
2. นางอุทัยรัตน์    เอี่ยมศรี
ชนะเลิศ
18 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพัณณ์พนิต    ภูมิประเสริฐ
2. นายณัฐวุฒิ    นามประเสริฐ
1. นางลออ    บัวใหญ่รักษา
2. นางวารุณี    แสบงบาล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนุดี    ศรวิเศษ
2. นางสาวโพยม    น้อยโนนทอง
1. นางชลกร    เสริฐสม
2. นางพิระธร    ตีกา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
20 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายฑีฆายุ    บุญทะสอน
2. นายพงศธร    ภูมิสนิท
1. นางสาวจิรานนท์    หงษ์ดี
2. นายสุรัตน์    คงเครือ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
21 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวธนพร    ทิพรักษ์
2. นางสาวนุชปวีณ์    ศรีสุมัง
1. นางจตุพร    จิตมาตย์
2. นายพิชิต    ทองล้น
ชนะเลิศ
22 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพรรณภษา    สอนลา
2. นางสาวกัลญาลักษณ์    ทะนารี
1. นางสาวศิริวรรณ    เต็มวงษ์
2. นายเกรียงศักดิ์    โล่ห์เส็ง
5
23 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวุฒิกร    ตันสิทธิ
2. นางสาวอาภารัตน์    สวัสดิ์ศรี
1. นางสาวจุรีมาศ    จำปาพันธ์
2. นางสุภัทรา    นิธิรุจโรจน์
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................