งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 286
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายจักรินทร์    บุญนาดี
2. เด็กชายธีรพล    นามมา
1. นายชวนากร    ไชยวงษ์
2. นางสาวรำพึง    สอนสุภี
7
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายปัญญากร    แก้วอนันต์
2. เด็กชายเกษมสันต์    เรืองศิริปิยะกุล
1. นายกล้าณรงค์    ม่วงภูเขียว
2. นางอัศวีนา    ม่วงภูเขียว
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุนทรี    ด้านชัยหลวง
2. เด็กหญิงภานุมาส    ไพรี
1. นางสาวรัชนีกร    เศรษฐบดี
10
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์    อัสสพันธ์
2. เด็กชายสิรวุฒิ    เสนเคน
1. นายชัชวาล    นามปรีดา
7
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    วังคะฮาด
2. เด็กหญิงสุจาริณี    เกิดเบ้า
1. นางสาวรัชฎาภรณ์    เพียรี
2. นางอัญชลี    แสวงกิจ
5
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปวีณ์พร    บัวอร่ามวิไล
2. เด็กหญิงพรปวีณ์    บัวอร่ามวิไล
1. นายทิวากร    ชารีมุ้ย
2. นายพงษ์พันธุ์    ศรีมันตะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูมิปัญญา    หาญกล้า
2. นายธีรภัทร์    เพชรดง
1. นายชัยณรงค์    คำภูมิหา
2. นายศศิวัฒน์    สุริยะแก่นทราย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายประกาศิต    ดอนโหน่งชา
2. นายสุเมธา    วิเชนสวัสดิ์
1. นางสาวคมขำ    พิมพ์บึง
2. นางหฤทัย    อนุกูลวงษ์
4
9 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพงษ์    สายปัญญา
2. เด็กชายณัฐภูมิพล    กันยะ
1. นายธีระชัย    วิมานทอง
7
10 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชราภา    รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพิชชาพร    ชัยคำเพ็ง
1. นายโฆสิต    สิงชู
6
11 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายสารวัตร    สารพิชญ์
2. เด็กหญิงชนม์ชนก    เหล่าคนค้า
1. นายอรรคชาติ    เชียงนางาม
2. นางสาวอัสราพร    ทองเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทัดดาว    ขวาไทย
2. เด็กหญิงนลิลทิพย์    ศรีอ่อน
1. นางนภธร    สุริยะเย็น
2. นายสมสรรค์    กันยาหลง
4
13 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนัญญา    กิจรุ่งสุวรรณ
2. เด็กหญิงธนพร    ปัดกอง
1. นายพจนา    โสภาชัย
2. นางสุวิมล    ลุนมาตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัญยาพัทย์    ชนใฮ
2. เด็กชายกิตติพัฒน์    ลี้สมบัติวัฒนะ
1. นางวัชรีวรรณ    แสงสว่าง
2. นางสุนันทา    ศิริตื้นลี
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายภูวพล    เทพตาแสง
2. เด็กชายพันธวุฒิ    เพียงพอ
1. นายประดิษฐ์    ปัตตานี
2. นายมณฑล    ศรีสงคราม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายศรุติ    คำพิลา
2. เด็กชายกฤตธรรม    กองเกิด
1. นายวรวุธ    อัครกตัญญู
2. นายสุรชัย    สุขรี
ชนะเลิศ
17 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายวชิรวิชญ์    บุญธนฐิติวัฒน์
2. นางสาวมลธิชา    อุ่นทะยา
1. นางราริน    นันทพานิช
2. นายเทวา    รุทเทวิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายปัณณธร    สอนโว
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    เกตุแก้ว
1. นางสาวนันท์นภัส    สารพินิจ
2. นางอุทัยรัตน์    เอี่ยมศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายพีรภัทร์    ประโพธิ์ทัง
2. เด็กหญิงพรรณภษา    กอมาตย์
1. นางสาวรัชนี    พลดอน
2. นางสาวอลิษา    พิลาดา
ชนะเลิศ
20 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายชัยรัตน์    แสนเมือง
2. เด็กชายสุวิชากร    นิลผาย
1. นางสาวจารุวรรณ    สันทา
2. นายณัฐภพ    อ้วนพรมมา
ชนะเลิศ
21 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายศรชัย    น้อยลา
2. เด็กชายธนกฤต    ทีภูเขียว
1. นายพิชิต    ทองล้น
2. นายสุรพงษ์    พูนทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
22 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุภัทรภรณ์    สาลีคำ
2. เด็กหญิงชลธิชา    พุกกะมาน
1. นางสาวมยุรี    ศรีอุดร
2. นางสาวอลิตา    เคนคำภา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
23 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายฐิติรัชต์    ภาษี
2. เด็กชายกรวิชญ์    โพธิ์ดา
1. นางสาวจินต์จุฑา    จันทเก
2. นายอธิวัต    วโรพัฒน์
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................