งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 283
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายรุจนโรจน์    ซองศิริ
1. นายฤทธิไกร    โคตรนารา
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทร์สุดา    บัวบาน
1. นายชวนากร    ไชยวงษ์
8
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายศรายุทร    สุนสุรี
1. นางสาวสุภาวณี    ชาวเหนือ
14
4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอรุโณทัย    ซึมดอน
1. นางสาวธิภาวดี    มูลสุวรรณ
12
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายจักรพงศ์    ศรีสุวรรณ
1. นางสาวธิดารัตน์    ช่างจัตุรัส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวนภสร    ยอดสง่า
1. นายกสิณ    คงเกียรติขจร
7
7 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจินตนา    พรมศรี
1. นายอนันต์    ศรีอัดชา
15
8 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรธนะพล    ธิราชัย
1. นายณัฐณรงค์    ผาตะพงษ์
10
9 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวชิรศักดิ์    อ่อนทุม
1. นางราตรี    หาญสุโพธิ์
5
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปรางทิพย์    สมอนา
1. นายพงศ์วิวัฒน์    แสงทอง
11
11 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิสรา    อุ่นผาง
1. นายลิขิต    พรหมพลเมือง
12 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐวดี    จันทร์เทียน
1. นายบันไทย    สิมมา
6
13 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญกร    เปรียบยิ่ง
1. นายณรงค์    สมบูรณ์
9
14 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายยุทธการ    นันจำรัส
1. นางสาวพิรุณรัตน์    ขาวไชยมหา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพุฒิสรรค์    โพธิจร
1. นายสุทธิพร    จันทบิล
12
16 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธีร์ธวัช    รัตนาเอนกชัย
1. นางสาวนิศารัตน์    สพภูเขียว
4
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวดวงมณี    ฤาชา
1. นางสาวปวีณา    เทพจั้ง
8
18 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2
19 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายธีรพันธ์    สีแหล้
1. นางสาวขวัญตา    จรัสแผ้ว
5
20 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายรุ่งโรจน์    สีเล
1. นางพัชริดา    เย็นสวัสดิ์
8
21 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายชูเกียรติ    คำชนะชัย
1. นางสาวพัฒทิรา    โคตศิริ
5
22 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวปัญญธิดา    คมขำ
1. นางสาวสุคนธ์รัตน์    กระพี้แดง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวณภัทรศร    มัควิน
1. นายระพิน    ไสวดี
4
24 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวโยษิตา    ขุริรัง
1. นางสาวปทิตตา    คงเซียงซา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
25 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายจักภัทร์    เขิมขันธ์
1. นางกาญจนา    ปินใจยศ
7
26 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายพิชญศักดิ์    มอญขาม
1. นางอังคณา    ปะตังเวสัง
ชนะเลิศ
27 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวกฤษณา    รุ่งสว่าง
1. นางสาวพรทิพย์    สุพรรณ
6
28 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายศุภกิตติ์    สิงห์ไธสง
1. นายณัฐกิตศักดิ์    โสภา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
29 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอัญทิพภา    บุญสพ
1. นางสาวอรุณศรี    พิมพ์เสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
30 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายประสิทธิ์พงษ์    ประถาทะยัง
1. นายจักรี    ฦๅชา
ชนะเลิศ
31 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวรุ่งนภา    แพไธสง
1. นางจันทร์เพ็ญ    ศีลพันธ์
4
32 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธีรพล    กองกูล
1. นางวนิดา    คณะวาปี
4
33 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายวัชรินทร์    แจ่มแจ้ง
1. นายจักรพงษ์    แผ่นทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
34 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวชนิดา    ชาที
1. นายพรพิชิต    ทิทา
4
35 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปิยะวรรณ    พันขาม
1. นายภานุวัฒน์    ยาจันตา
6
36 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวจิดาภา    โพธิ์กลางดอน
1. นายพงษ์พันธ์    จอดนอก
6
37 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวศลิษา    ปิ่นเภท
1. นายสุรชัย    มาตราช
5
38 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุธิดา    อ่อนตาแสง
1. นางสาวฉัตรทอง    บุตรงาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
39 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายณัฐกานต์    แน่นอุดร
1. นางพีรภาว์    ภูมิช่วง
ชนะเลิศ
40 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปิยะธิดา    ไชยพิเดช
1. นางเดือนฉาย    บุตรเรียง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
41 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายรุ่งเกียรติ    ชินภักดี
1. นายอุดร    สอนศรี
5
42 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชุติกาญจน์    สิทธิโคตร
1. นายสุชาติ    ชุมทอก
10
43 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายรัชพล    ชาลีเอ่น
1. นางสาวสุดใจ    ภูผาพลอย
8
44 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายโตมอญ    รันจัตุรัส
1. นายสมพร    โบราณมูล
9
45 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนภัสสร    ทองแย้ม
1. นายวรจิตร    ทิพเนตร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
46 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชฎาพร    พันสนิท
1. นางสาวสำรอง    เสนงาม
6
47 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพัชรินทร์    แฝงทรัพย์
1. นางสายสมร    บุญอาจ
7
48 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายปฏิภาณ    แผ่นสุวรรณ
1. นายเกรียงศักดิ์    โล่ห์เส็ง
4
49 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนลินี    ธำรงวีระชาติ
1. นายธารา    ศศิวรกานต์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................