งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 282
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายณภัทร    ปังประเสริฐ
1. นายอักขราวุธ    กันหาป้อง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรารักษ์    เชื้อสาวะถี
1. นางศศิธร    คำมณีจันทร์
8
3 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์    สมสา
1. นายศรัญยุทธ    วิริยสถิตย์กุล
7
4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาคิน    สุชาภมรปัญญา
1. นายวีระชัย    จันภักดี
13
5 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรณัฐศาสตร์    แก้วสาทร
1. พระอัครพงษ์    รกฺขิตวณฺโณ
17
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุญยานุช    หิรัญธเนศ
1. นางสาวกุลภัสสร    ศิริพรรณ
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนัทธรณ์    อังสนันท์
1. นางสาววรรณิสา    ก่ำวงษ์
6
8 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายยุวภัทร    ชุ่มกลาง
1. นายอนันต์    ศรีอัดชา
17
9 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรพิทักษ์    นาอุดม
1. นางอารยา    นารคร
8
10 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวณิชนันท์    แสนบัวโพธิ์
1. นางจิราภรณ์    สารแสน
13
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายปฏิภูมิ    เนื่องมัจฉา
1. นายบุญส่ง    สีแนน
20
12 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฎฐวิชา    ลาสิทธิ์
1. นายบรรยงค์เวทย์    ศิริสาร
8
13 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจตนิพิฐ    เอียววิสารทะกุล
1. นางวรางคณา    ทิมา
4
14 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    กิตติศิริวัฒนกุล
1. นายวชิรวิทย์    สุราสา
11
15 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายเจษฎากร    บุตรคุณ
1. นางสุภาพ    รูปเหมาะ
17
16 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิทธิโชค    แสนโสภาวัน
1. นางบุษบา    ศรีไกรเพชร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนิตา    กลิ่นหอม
1. นายสุทธิพร    จันทบิล
15
18 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัชราวุธ    ดวงคงทอง
1. นายเอกสิริ    แก่นศักดิ์ศิริ
11
19 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา    ธัญพงศ์สิน
1. นายโฆสิต    สิงชู
15
20 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภคพล    อยู่ยืน
1. นายปรีชา    แสนสีลา
4
21 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรวรชิต    ศรีวงศ์
1. นางอัญชญา    ม่วงภูเขียว
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายชานัน    อินธิราช
1. นางธนพร    ทองสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายปฏิภาณ    ยาเคน
1. นางสุภาพร    แสนผาบ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
24 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    กองอุดม
1. นางสาวศศิมา    ชูชัยทยากุล
5
25 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปภัสรา    ภูต้องใจ
1. นางลลิตา    อักษร
5
26 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปณตพร    จารีบูลย์
1. นางเนตร์นภา    มูลสาร
5
27 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรฤทัย    ขาวภา
1. นายระพิน    ไสวดี
10
28 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรชิตา    ประกลาง
1. นางสาวปทิตตา    คงเซียงซา
8
29 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์    นาหอมจันทร์
1. นางปอเรียม    แสงชาลี
8
30 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายมงคล    พะย่อม
1. นางสาวนัสรา    ศรีอาจ
ชนะเลิศ
31 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ    เวียงอินทร์
1. นางสาววันวิสาข์    อิงแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
32 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายนันทพงศ์    ลุนสำโรง
1. นางวิยะดา    อินทร์นอก
4
33 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายเนติรัฏฐ์    ดวงพายัพ
1. นายปริญญา    คันทรง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
34 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกวรรณ    แก้วมาลา
1. นายปฏิเวธ    งามฉวี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
35 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนกกร    กิณเรศ
1. นางสาววิภาวรรณ    กัญญาคำ
6
36 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรชร    เชยชื่นกลิ่น
1. นายวรวุธ    อัครกตัญญู
ชนะเลิศ
37 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายฉัตรมงคล    นามจำปา
1. นายธวัชชัย    ลาภไธสง
4
38 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายศิริวัฒน์    ศรีคุณ
1. นางสาวทัศนีย์    สืบวงศ์แสง
7
39 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายทรงชัย    คำสอน
1. นางสาวกันย์ชิสา    สามารถ
6
40 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวิพาวัลย์    พลลาภ
1. นางสาวนันทนิตย์    ศรีระว้า
5
41 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพรชนก    ก๊กวิลัย
1. นายธนันท์    ตรีสุวรรณวัฒน์
4
42 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุรีภร    บุคคล
1. นางสาววิมลรัตน์    ศิริกุล
8
43 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายรัฐภูมิ    เถาคำแก้ว
1. นางสาวเบญจมาศ    ณ บุตรจอม
ชนะเลิศ
44 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธัญญภรณ์    ซื่อตรง
1. นางเพ็ญนภา    กองเพชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
45 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุมิตรา    เล่ห์กัน
1. นางสาวอิสริยะ    อรัญมิตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
46 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวิชุดารัตน์    ทองโคตร
1. นายเอกชัย    สาคีรี
4
47 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุภัสสร    สิงห์สำราญ
1. นางทัศพร    ยุระศรี
7
48 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนงนภัส    ศรีเหลา
1. นางสาวเพ็ญจันทร์    คำลือมี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
49 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอัมรินทร์    ดีมูล
1. นางจุฑาทิพย์    ปลัดจ่า
5
50 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    ฉายาวัฒนะ
1. นางทองทศ    แสงดารา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
51 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพิมลพรรณ    ปัสสาเวียง
1. นางรุ่งเรือง    แสนขันธ์
5
52 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงภัคสุภา    คำชัย
1. นางสาวมยุรี    ศรีอุดร
8
53 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธันยพร    แก้วเวียง
1. นางนิตินันท์    รักแพทย์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................