งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 277
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุรีพร    ซุยกระเดื่อง
1. นางพนิตนาถ    เหล็กโคกสูง
6
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุจิตรา    อินพวง
1. นางกฤษณา    นามจูม
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพรรณ    บัวบันเทา
1. นางนิตยา    ภูวประภากร
6
4 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา    พลภูเมือง
1. นางลัดดาวัลย์    คีรีเมฆ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอภิสิทธิ์    ศรีทองเหลา
1. นางนันทกา    อินทรธรรม
5
6 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจรัตพร    สายุทธ
1. นางวนิดา    คำชนะชัย
4
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวภัคชาภา    โลสิลา
1. นางวิชญารัตน์    ธรรมาวิวัฒน์กุล
6
8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอภิลักษณ์    พนมเขตร์
1. นางเกษนิภา    นิลบาลัน
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรัตน์    เพียชิน
1. นางสาวเกศสุดา    จุฬานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกชกร    อาจคงหาญ
1. นางสาวสาวิตรี    หงษ์อินทร์
6
11 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอธิมาตร    หมั่นคำนวณ
1. นางสาวมะลิวัลย์    ดีเลิศ
12 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2
13 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุกัญญา    ทินแท่น
1. นางเทวาลักษณ์    ผิวรัตน์
4
14 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายฤทธิชัย    สุนะเค้า
1. นางบงกช    วิลาศรี
5
15 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายมณฑวรรษ    สมีนาง
1. นางกนกวรรณ    แนวคำดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจินตนา    อ่างบุญตา
1. นางวิลาวัณย์    ศิริจิตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวบุรันทา    ติงยะ
1. นางสาวปัญญ์จิรา    หมื่นแก้ว
5
18 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริมา    แสงจันทร์
1. นางปนัดดา    นามวิจิตร
ชนะเลิศ
19 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาววราพร    กุลสะท้าน
1. นางประไพร    สีเทา
6
20 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาววาริน    ศรีสนิท
1. นางภัทราภรณ์    ดอนสะท้าน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวพรรณวษา    สุขศรี
1. นายธนิต    ห้าวหาญ
5
22 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวปณัฐชา    ครุฑนอก
1. นางสาววรรณพร    นนทภา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายชัยวัฒน์    ทองภู
1. นายพิมลพรรณ    จันมา
ชนะเลิศ
24 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกวรรณ    จรูญสนธิ์
1. นางสมถวิล    รินสาธร
4
25 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายโชคทวี    ทับทิมแสน
1. นางสาวจิรัฐยาพร    หมื่นจร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
26 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายนันทชัย    บัวทองจันทร์
27 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุนิสา    วงษ์จำปา
1. นายณัฐฐพฤทธิ์    โคตรวงทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
28 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสายชล    จันทร์ศรี
1. นางนิชานันท์    สีหาอินทร์
4
29 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายชาคริต    หิริโอ
1. นางสำเนียง    อันตะยา
6
30 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวมาริสา    พงษ์คำผาย
1. นางสาธืฏา    เหมชะนาม
6
31 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปัณฑารีย์    ชนะโยธา
1. นางปาริชาติ    ผิวผ่อง
5
32 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวนิภาพร    สุดาทิพย์
1. นางธัญวรัตน์    บัวระภา
ชนะเลิศ
33 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายชิตติชาติ    บุญทอง
1. นางสาวดวงกิจ    สาระศรี
6
34 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอรพิณ    โปรยไธสง
1. นางพิสมัย    สืบเลย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
35 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอริญา    กองทอง
1. นายพงษ์พัฒน์    สมณะคีรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
36 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฐกมล    คำเวียง
1. นางนิดาวัลย์    วิวัฒนะ
8
37 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพรนิตา    สายแก้ว
1. นางสาวอัญชลี    ใจดี
9
38 โรงเรียนวรวิมลศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวีระพงษ์    ทัพซ้าย
1. นางสาวรัชนี    คล้ายคลึง
9
39 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกุสุมา    ถวิลถึง
1. นางบุญเรือง    อารยทรัพย์
9
40 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายดนัสวิน    ทองแย้ม
1. นางไพรลดา    ศรีภา
4
41 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชนิตา    คำแพงศรี
1. นางคำตุ่น    มาตุ้ม
ชนะเลิศ
42 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธีรภัทร    พิมพาสวรรค์
1. นางสาวศศิธร    กรงกลาง
7
43 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกัลยาณี    สีตุ้ยเลิง
1. นางสาวสรินดา    อุปรี
9
44 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสมพร    ชุ่มสูงเนิน
1. นายกัมปนาท    อ่อนพร้อม
45 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายไกรวิชญ์    วงหาแก้ว
1. นางปัญจา    พลธิรักษา
5
46 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายนครินทร์    สุทธิขันธ์
1. นางสาวหงส์ฟ้า    คำสำโรง
6
47 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศริตา    หล้าลี
1. นางสาวกฤษณา    งามสอาด
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................