งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 276
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายนนทวัฒน์    บุญลือ
1. นางสาวนิตยา    ภูธร
8
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัญชลี    ราชดู
1. นางพลับพลึง    พันธไชย
7
3 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    ปัตถาพงษ์
1. นางสาวปริญธิดา    โพธิ์พะนา
8
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัทธดนย์    ดงเจริญ
1. นายเฉลิมชัย    พันธุรักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุลจิฬา    ดอนบุรมย์
1. นางสาวดารณี    ปะเตชะกัง
6
6 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปัทมาพร    ถานะ
1. นางวนิดา    ปัญญามี
4
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาสิตา    หลวงสมบัติ
1. นางนันทกา    อินทรธรรม
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ทรัพย์เสถียร
1. นางดวงใจ    ศิริภิรมย์
8
9 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขวัญสุดา    แก้วลา
1. นางวนิดา    คำรังษี
5
10 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรพิมพรรณ    ผาบสิมมา
1. นางอมรพรรณ    ทองชมภู
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสสร    เพชรสีเขียว
1. นางสาวอาภัสรา    สีดอนเตา
8
12 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภัสรา    พิมพ์ดี
1. นางวรรณวรางค์    โอฬาริกพันธุ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันทิมา    เสนามนตรี
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกันยา    แสงศรีเรือง
8
14 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    จันทะวโร
1. นางสาวทิพย์อุดม    แปยอ
8
15 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชัญญา    วรแสน
1. นางสาวสิริยาภรณ์    วิเศษวิสัย
8
16 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนกนันท์    ศรีตลารมย์
1. นางภาวินี    สมิท
17 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริญาพร    กันทรพิพิธ
1. นางกาญจนาพันธุ์    แสนมงคล
15
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติทัต    เมินขุนทด
1. นายวัณณุวรรธน์    ศรีไสว
6
19 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนาพร    ถึงปัดชา
1. นางพิชชานันท์    แสนแก้ว
4
20 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกศดา    นันตะสงค์
1. นางสาวณิชาภัทร    ราลังสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุรยุทธ    นาชิน
1. นางอมรรัตน์    สงวนญาติ
ชนะเลิศ
22 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรัมพร    กองเกิด
1. นางวิมลวรรณ    สร้อยทิพย์เจริญ
8
23 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุวิภา    บุญหล้า
1. นางวิลาวัณย์    ศิริจิตร
5
24 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสาธิยา    ทาร่อน
1. นางสาวสุภัค    สุรเกียรติสมบัติ
7
25 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิวรรณ    ศรีสมรส
1. นางแจ่มจันทร์    จันทร์หล้า
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
26 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจรินยา    ลมดา
1. นางสาวนิตยา    ไสยะกิจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
27 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงหทัยวรรณ    กระโจมทอง
1. นางสาวสุภาวดี    สีมาพล
ชนะเลิศ
28 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรวรรณ    อู่นอก
1. นางสาวเดือนนภา    ยาตรา
6
29 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายศรัณย์    จันภา
1. นาย อาเนช    แก้วมะไฟ
4
30 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ชื่นอารมณ์
1. นางพิมลพรรณ    จันมา
5
31 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชนัญธิดา    สีสะนนท์
1. นางสาวพานทอง    บาลี
7
32 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุพัตตรา    วาระคาม
1. นางจิราธัณย์    กิตติกรธัญวัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
33 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายวุฒิชัย    ดีรักษา
1. นางสาวกัณญา    ภูมิสุวรรณ์
ชนะเลิศ
34 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงขัตติยาภรณ์    นาใจกล้า
1. นางวาริสรา    โชคภูเขียว
7
35 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ละครพล
1. นางณัติฐา    ลินทะละ
36 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพันธิรา    นามวิเศษ
1. นางนิชานันท์    สีหาอินทร์
5
37 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอรปรียา    ชาไข
1. นางสำเนียง    อันตะยา
7
38 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชลิดา    ชาทุม
1. นางสาธืฏา    เหมชะนาม
6
39 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงฐิติมา    เถื่อนโยธา
1. นางสาวชนิดา    บุตรจันทร์
4
40 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    วงแวงไทย
1. นางปาริชาติ    ผิวผ่อง
7
41 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวภูมิรัตน์    ฤทธิ์ลือชัย
1. นางวรางคนางค์    พลปรีชา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
42 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงมุธิตา    รัตนทองสุข
1. นางสาวพัชรี    ชินแสง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
43 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสิรินทรา    เกี้ยมชัยภูมิ
1. นางสาวดวงกิจ    สาระศรี
7
44 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเบญจพร    พงษ์สระพัง
1. นางพิสมัย    สืบเลย
8
45 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวช่อผกา    ภูเรียนลม
1. นางสาวจุฑารัตน์    ภูมีศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
46 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงประกายทิพย์    ถุยขุน
1. นางคมขำ    ศิริแก้ว
ชนะเลิศ
47 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายคณิศร    ชูช่วย
1. นางสาวอัญชลี    ใจดี
7
48 โรงเรียนวรวิมลศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพัชรธิดา    อุดมพงษ์
1. นางสาวรัชนี    คล้ายคลึง
49 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชลธิชา    ชินภูเขียว
1. นางสาวอารยา    โนหลักหมื่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
50 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกฎชกรณ์    สิมศรีพิมพ์
1. นางไพรลดา    ศรีภา
9
51 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    สุพรม
1. นางพิมพ์สินี    ธเนศนิษฐ์
9
52 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงลิลนี    ฉัตรทอง
1. นางสาวศศิธร    กรงกลาง
5
53 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนลินี    ทาเทียว
1. นายกัมปนาท    อ่อนพร้อม
6
54 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายสิทธิกร    เจียมภูเขียว
1. นางปัญจา    พลธิรักษา
4
55 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์    นะธิศรี
1. นางปราณี    วโรพัฒน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................