งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 273
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตน์ชนก    หมู่หมื่นศรี
1. นางพนิตนาถ    เหล็กโคกสูง
9
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวนุชนาฏ    ทองสุทธิ์
1. นางสาวสุทธิดา    ปักกะสังข์
11
3 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวเสาวลักษณ์    คำแก้ว
1. นางสุชิลา    สิทธิไพร
15
4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชรินทร์    จันดา
1. นางประทุมเมศ    ช่วงชิต
22
5 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทพร    รักษาภักดี
1. นางสาวจันทิมา    ช่วยศรี
12
6 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรพงศธร    สินตะนิตย์
1. พระมหานฤทธิ์    นริสฺสโร
19
7 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญนรัฒน์    พลสาคร
1. นางพิกุล    ทองสอดแสง
14
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายสหัสวรรษ    มุลติเก
1. นางพิชญ์สมร    อินทรจักรพงษ์
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภัครพงค์    คริบเงิน
1. นางสาวณัฐนันท์    ภควัตศิตานนท์
13
10 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรอภิวัฒน์    ศรีโทมี
1. นางสาวนิตยา    เสวิสิทธิ์
10
11 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชญาภา    ศิริประทุม
1. นางนิตยา    ภูวประภากร
5
12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายเก้าศึก    นามศรีฐาน
1. นางอุไรวรรณ    ฉลองภูมิ
8
13 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอุมาพร    รามมะเริง
1. นางพูลสุข    พรหมโว
17
14 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธิดารัตน์    วิชัยโย
1. นางกุลนันท์    ช่างจัตุรัส
7
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวศรัญญา    มาตรวิจิตร
1. นางนันทกา    อินทรธรรม
19
16 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑาทิพย์    จันทร์เคน
1. นางไพรวรรณ    แก้วโบราณ
21
17 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวตรัยลักษณ์    น้อยเมล์
1. นางพัชนี    คำมูล
6
18 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกันต์กมล    มาธุระ
1. นางสาวเพียรจิตร    ปัญญาวจี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชรินทร์    ศิรินคร
1. นางสาวอาภัสรา    สีดอนเตา
18
20 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญาณัฐ    มูลตรีภักดี
1. นางดารา    สุดชาดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวชลดา    ยานุพรม
1. นางสาวเกศสุดา    จุฬานนท์
4
22 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามาศ    ไชยชิน
1. นางสาวสาวิตรี    หงษ์อินทร์
16
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายพีรวัฒน์    แดงสุข
1. นางสาวนิตยา    บุตรยศ
8
24 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาดา    สกุลจันทร์
1. นางสุกัญญา    อุดมโภชน์
4
25 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพรนภา    ราวิวัตร
1. นายอรรถกร    โคตนารา
9
26 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววิลัยลักษณ์    นาคทน
1. นายสุนันท์    คำภูมี
9
27 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายธรรมรัตน์    โมกศรี
1. นางสาวธัญญาดล    อุปชิตกุล
6
28 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพรไพรินทร์    นาดี
1. นางสาวณิชาภัทร    ราลังสิทธิ์
ชนะเลิศ
29 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวมนัสชนก    วัฒนไตภพ
1. นางสาวปวีณา    โสดาวิชิต
9
30 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุชาดา    พิมพ์ศรี
1. นางเบญจวรรณ    กัลยาบาล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
31 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุจิตตรา    นิยมเดช
1. นางกนกวรรณ    แนวคำดี
12
32 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววริศรา    ประสาทนอก
1. นางสุนภา    ทิทา
5
33 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวภัสสร    โยเหลา
1. นางสาวธีรกัลยา    วงษ์ราช
7
34 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายพรนารายณ์    พิบูลย์
1. นายสมจิตร    ใยปางแก้ว
12
35 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพิยดา    พาปาน
1. นางสาวสุภัค    สุรเกียรติสมบัติ
12
36 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพิยะดา    โคตรสม
1. นางปนัดดา    นามวิจิตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
37 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวปวีณา    ผาจ้ำ
1. นางสาวพัชรพร    กะลาม
ชนะเลิศ
38 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวปรารถนา    ศิลป์ประกอบ
1. นางขนิษฐา    ถ้ำหิน
7
39 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวชลันทร    นาราษฎร์
1. นายอดิศักดิ์    โตทัยยะ
4
40 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวกรวรรณ    สรสิทฺธิ์
1. นางสาวอัจฉราพร    สุวรรณเวช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
41 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสุมินตรา    สิงห์หา
1. นายนราศักดิ์    ไมตรีแพน
8
42 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวศศิภัตษา    จำปา
1. นางพิมพ์ผกา    เยี่ยมอ่อน
11
43 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวกฤษณา    ชนใฮ
1. นาย อาเนช    แก้วมะไฟ
11
44 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอัญชุลีกร    สำโรงพล
1. นางสาวนฤมล    ขุนแก้ว
6
45 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายกิตติกร    ประสมบูรณ์
1. นายธวิทย์    มณีทัพ
5
46 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวนริศรา    สมสกีสิทธิ์
1. นางมยุรี    อ้นอมร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
47 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวรุ่งอรุณ    ไม่ย่อท้อ
1. นายวิมาน    สีทน
10
48 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวจุฑาทิตย์    สุภา
1. นางอมรรัตน์    เดชะสิทธิ์
9
49 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวเสาวลักษณ์    พุทธาผ่าย
1. นางมุกดา    เสนาฤทธิ์
ชนะเลิศ
50 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวศิริวิภา    มุกทา
1. นางสาวรัชนีกร    วงศ์สะอาด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
51 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวโชควดี    จอมคำศรี
1. นางปทุมเกสร    ธรรมโหร
15
52 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปพิชญา    ถามูล
1. นางกรรณิการ์    จิตตภานันท์
5
53 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวศิริประภา    หล้าคำ
1. นางสาวดวงจันทร์    โพธิสม
18
54 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวธนพร    สีแพงเลิศ
1. นางเรไร    เพ็งวิชัย
8
55 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพิณธุสรณ์    ทองสา
1. นางยุภาลักษ์    อัฒจักร
14
56 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวศศิธร    จันทร์ประทักษ์
1. นางสาธิฏา    เหมชะนาม
4
57 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวจารุวรรณ    บุดดาน้อย
1. นางสาวเนตินา    ศรีรักษา
9
58 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุพรรษา    พรรณขาม
1. นางสาวรุ่งอรุณ    แซ่อึ้ง
6
59 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวเกสรา    กันยาบัญดิษฐ์
1. นางสาวจุภาพรณ์    ชีกว้าง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
60 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกมลพร    ขานตา
1. นางสาวศศิธร    บุปผา
7
61 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวภัทรวดี    บัวใหญ่รักษา
1. นายวชิราวุธ    รัตนวงศ์พิพัฒน์
17
62 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวประกายแก้ว    เลื่อนรัมย์
1. นายวิษณุ    สีลาโส
16
63 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุกัญญา    ชีกว้าง
1. นายสุรธาดา    สิงหาวาโน
12
64 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวณัชฎาพร    ประวัติ
1. นางสาวอัฉราพรรณ    พาไสย์
13
65 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวนิภาพร    อามาตย์สมบัติ
1. นางวลัดดา    ไวนุสิทธิ์
10
66 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุภาพร    บัวโต
1. นางพันทิวา    ดอนสมพงษ์
11
67 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพนิดา    เมืองคง
1. นางพิสมัย    สืบเลย
15
68 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอารีรัตน์    เคนวงศ์ษา
1. นางสาวยุภาพร    เอมโอษฐ
11
69 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอัจฉรา    เปี่ยมหิรัญ
1. นางสาวจุฑารัตน์    ภูมีศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
70 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปิ่นดาว    ช่วยแสง
1. นางฉวีวรรณ    สารีพิมพ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
71 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวไพลิน    บัวตูม
1. นายนงค์นาฏ    ภาวะโคตร
72 โรงเรียนวรวิมลศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอมรรัตน์    กำมา
1. นางสาวรัชนี    คล้ายคลึง
16
73 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวจินตหรา    ทองนาเพียง
1. นางสุนีรัตน์    สุทธิแพทย์
7
74 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฐสุดา    ลือภูเขียว
1. นางสาววรรณวิมล    แก้วดวง
13
75 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกนกพร    แซงสมบัติ
1. นางบุญจันทร์    จันผาผาย
5
76 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวขวัญชีวา    มาป้อง
1. นางพิกุลทอง    เจรนุกุล
12
77 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกัญชพร    จันทอก
1. นายณัฏฐชัย    นามสุดตา
4
78 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวธนัชชา    ราชธานี
1. นางสายทอง    อุดมดี
6
79 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวรัตนาภรณ์    สีตุ้ยเลิง
1. นางสาวสรินดา    อุปรี
8
80 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววาลิน    ระยาย้อย
1. นางสาวนนตรา    เทียมตรี
9
81 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวคัทลิยา    โยธาธรรม
1. นางสาวนันทิกา    จันทร์เทพย์
10
82 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสาวิตรี    วรรณชัย
1. นายนิกร    สิทธิเลาะ
ชนะเลิศ
83 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวเขมมิกา    หุ่นธานี
1. นายไพฑูรย์    รุ่งภาษา
14
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................