งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 272
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสวรส    สุวรรณหาร
1. นางสาวนิตยา    ภูธร
18
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจินตนา    มาดี
1. นางอัณชิษฐา    โตบัว
29
3 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรพล    นามจันดี
1. นางสุชิลา    สิทธิไพร
12
4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิญญารัตน์    ปาบุตร
1. นางประทุมเมศ    ช่วงชิต
5
5 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    นาคดี
1. นายนิวัฒน์    ประทาศรี
26
6 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรอัครพล    สามงามนิ่ม
1. พระมหานฤทธิ์    นริสฺสโร
12
7 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนัชชา    ชัยสอน
1. นางสาวปริญธิดา    โพธิ์พะนา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา    เกิดวัฒน์
1. นางพิกุล    ทองสอดแสง
15
9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรวรา    รัตนพล
1. นางจรี    วรชิณ
11
10 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปพิชญา    แพงวิเศษ
1. นางสาวณัฐชนันท์พร    สิมสวน
15
11 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงตระการ    บัวชุม
1. นางอัญชนา    สุพร
23
12 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภากร    ยอดพุทธ
1. นางสาวนิตยา    เสวิสิทธิ์
18
13 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิจิตตรา    แสงตารัตน์
1. นางสาวศศิธร    อัฑฒพงศ์พิเชฏฐ์
8
14 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    มีศิลป์
1. นางมณฑนา    นามวิจิตร
26
15 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุเมษา    สิทธิ
1. นางพาณิภัค    มงคงธง
12
16 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวเมธาวิณี    รักคำมี
1. นางสาววยุรี    วงศ์สมศรี
8
17 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมานิสา    แก้วอุดร
1. นางกุลนันท์    ช่างจัตุรัส
8
18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    จันทศิลป์
1. นางนันทกา    อินทรธรรม
20
19 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรายุ    นามพุทธา
1. นางไพรวรรณ    แก้วโบราณ
26
20 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัคจิรา    ลีลาโคตร
1. นางพัชนี    คำมูล
5
21 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ถนอมสุข
1. นางกาญจนา    โคตรแก้ว
ชนะเลิศ
22 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา    ขำอ่วม
1. นางสาวอาภัสรา    สีดอนเตา
5
23 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริยากร    ศรีจันทร์
1. นางจันทรง    แก่นโสม
20
24 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลภรณ์    นกหงส์
1. นางปัทมาภรณ์    ปะนะมัง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
25 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    บุดดา
1. นางสาวพิชญาณัญ    บุตรล้านช้าง
15
26 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิรประภา    โคกสูง
1. นางสาววิจิตร    อนันตา
20
27 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรวษา    ฉลูทอง
1. นางรุ่งทิพย์    อิ่มพูล
23
28 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัตน์ธิดา    นามปากดี
1. นางกาญจนาพันธุ์    แสนมงคล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรณัฐวุฒิ    ศรีแพง
1. นายช่วย    ทะสีละ
23
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิติพร    พงศ์เพชรสง่า
1. นายวัณณุวรรธน์    ศรีไสว
17
31 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจินตนา    ฟองแก้ว
1. นางสาวแพรเงิน    พื้นนวล
11
32 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนัฐมลภรณ์    ดียา
1. นางชุติกาญจน์    จิตรดี
7
33 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฑาวดี    คนล่ำ
1. นางสาวมะลิวัลย์    ดีเลิศ
15
34 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ไสยสัตย์
1. นางสาวนารีรัตน์    สายสังข์
14
35 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายชนะชล    โคตรยอด
1. นางสาวธัญญาดล    อุปชิตกุล
5
36 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริพิณญา    พลายเนาว์
1. นางนิระมล    กันยาหลง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
37 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลิดา    แสนสวัสดิ์
1. นางสังวาลย์    โนนลือชา
10
38 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิศรา    โทเท
1. นางสาวปวีณา    โสดาวิชิต
7
39 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปภาดา    ธาตุดี
1. นางบัวสุวรรณ    โสภา
ชนะเลิศ
40 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายวิศวกร    บุตดีจีน
1. นางกนกวรรณ    แนวคำดี
4
41 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    เพียรมิ่งมาศ
1. นางวิมลวรรณ    สร้อยทิพย์เจริญ
15
42 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแสงดาว    โทธิธรรม
1. นางสาวธีรกัลยา    วงษ์ราช
11
43 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิตรานุช    จีนรัมย์
1. นายสมจิตร    ใยปางแก้ว
6
44 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเมธาวาลัย    พรมน้อย
1. นางสาวสุภัค    สุรเกียรติสมบัติ
7
45 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุพาพร    มีใจ
1. นางอรวรรณ    อวยศักดิ์ไชยงค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
46 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัญมณี    ปาทา
1. นางนฤมล    บุญราศรี
11
47 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัณญารัตน์    กระลาม
1. นางสาวน้ำผึ้ง    จันทร์สม
5
48 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุพาวัน    กองเกิด
1. นายธนดล    ชาวหันคำ
11
49 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอัญชลี    แพงจันทร์โท
1. นางขนิษฐา    ถ้ำหิน
ชนะเลิศ
50 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณิชากร    นานอก
1. นายอดิศักดิ์    โตทัยยะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
51 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเพชรพลอยทอง    ศรีภิรมย์
1. นางรัสมี    สุภพร
7
52 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจันทิมา    ภูมิมะนาว
1. นางสาวลัดดา    โบราณมูล
7
53 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิริภัทร    วงศิล
1. นางสาวรัตนสุดา    โลไธสง
11
54 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปิยธิดา    ใจซื่อ
1. นาย อาเนช    แก้วมะไฟ
9
55 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    มุ่งเกิด
1. นางสาวนฤมล    ขุนแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
56 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกรวรรณ    ธีระวัฒนานนท์
1. นายธวิทย์    มณีทัพ
13
57 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอริสา    ไม่หวัน
1. นางรัชนีพร    ศิริแสง
14
58 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงบุษกร    แสนโคตร
1. นางสาวสุวิมล    กล้าเกิด
4
59 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธนพร    ชายวิริยางกูร
1. นางมยุรี    สนเจริญ
9
60 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา    ท้าวนิล
1. นางสาวพีรดา    เนื่องอาชา
6
61 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายวัชรินทร์    โพธิ์ทอง
1. นางมุกดา    เสนาฤทธิ์
ชนะเลิศ
62 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปทุมพร    ตอสี
1. นางชนิดาภา    โสหา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
63 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอุรารัตน์    กลดหลัด
1. นางสาวรัญญา    แก้วสมบัติ
11
64 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพรรณพษา    เจริญยิ่ง
1. นางกรรณิการ์    จิตตภานันท์
10
65 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัณทิรา    สีชุม
1. นางสาวกษมาภรณ์    แก้วโสภา
5
66 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงประภัสสร    คะโสพิมพ์
1. นางสาวดวงจันทร์    โพธิสม
14
67 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงดวงหทัยรัตน์    โพธิ์ศรี
1. นางเรไร    เพ็งวิชัย
8
68 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปิยะนุช    กันสารี
1. นางสาธิฏา    เห็มชะนาม
11
69 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายภานุวัฒน์    แสนสีมน
1. นางสาวชนิดา    บุตรจันทร์
5
70 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงคณิตา    โบราณกุล
1. นางสาวเนตินา    ศรีรักษา
14
71 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวฤทธิพร    สิทธิสาร
1. นางสาวรุ่งอรุณ    แซ่อึ้ง
5
72 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปาล์มวดี    แวะศรีภา
1. นางสาวนิภาพร    กันยาวงค์
4
73 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ไชยสาร
1. นางสาวพัชรี    ชินแสง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
74 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเจษฎาพร    ปะกาสาตัง
1. นายวิษณุ    สีลาโส
8
75 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนิพาดา    ทูลพุทธา
1. นายสุรธาดา    สิงหาวาโน
11
76 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชลธิชา    ดานพงษ์
1. นางพันทิวา    ดอนสมพงษ์
16
77 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอรญา    สิงห์หล้า
1. นางลำพึง    ร้อยดา
14
78 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชนิกานต์    พรมนิล
1. นางสาวยุภาพร    เอมโอษฐ
8
79 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววรรธนา    โคตรปทุม
1. นางสาวจุฑารัตน์    ภูมีศรี
10
80 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธัญชนก    นุศรีวอ
1. นางชุติมตา    วีนเบอร์
7
81 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจีระนันท์    ทองดี
1. นางนงค์นาฏ    ภาวะโคตร
19
82 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนัฐนิชา    โทนไทย
1. นางสาวดวงตา    นามวงษา
17
83 โรงเรียนวรวิมลศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    งามวงษ์
1. นางสาวรัชนี    คล้ายคลึง
14
84 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุนันทา    ปลัดจ่า
1. นางสาวเบญจมาศ    สิทธิเลาะ
85 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวจริยา    อ่อนตานา
1. นางสุนีรัตน์    สุทธิแพทย์
6
86 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพรธิดา    คำเส็ง
1. นางสาวศศิธร    นาครัตน์
5
87 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงมณฑิตา    พิมพ์แก้ว
1. นายวุฒิชัย    มหานาม
ชนะเลิศ
88 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเขมิกา    สีทาดี
1. นางนิยมาภรณ์    ขันเพชร
10
89 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวาสนา    มาลาสี
1. นางสาวอรพิน    อุปเทพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
90 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพัชรพร    โชคจันทึก
1. นางสายทอง    อุดมดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
91 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอาภัสราภา    เดชแดง
1. นางสาววรักษรา    จันพายัพ
10
92 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายดุลยฤทธิ์    จันทา
1. นางสาวนันทิกา    จันทร์เทพย์
9
93 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวจารุวรรณ    เนื่องภักดี
1. นางสาวกนกพิชญ์    เสาร่อน
17
94 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพัชราภา    ศรีจันทร์ก่ำ
1. นายนิธวุฒิ    เศษโส
14
95 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอัญชลี    ศรีบุญวงษ์
1. นางสราลักษณ์    จันทะรักษา
4
96 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ประพรมมา
1. นายไพฑูรย์    รุ่งภาษา
13
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................