งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 271
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวดารารัศมี    แก้วมาตย์
1. นางรัตนา    โนนทนวงษ์
7
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราเจต    ถีวุฒิตา
1. นางนดาวรรณ    ชัยสงคราม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา    โพธิ์ศรี
1. นางนารี    วานิช
4
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยะธิดา    นวรัตน์
1. นางไพรวรรณ    แก้วโบราณ
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลนิษฐ์    ม่วงนิล
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช    พุ่มเทียน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริตะพัช    สายโกสุม
1. นางสาวกองแก้ว    ตติยภัค
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธิตา    ผาพันธุ์
1. นายพิทักษ์    ชาวเหนือ
6
8 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา    กองศรี
1. นางสาวพรรณเพ็ญ    ศิริไชยจำนงค์
5
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวรุ่งนภา    ถาแพง
1. นางสาวสุพัชชา    ตลาดขวัญ
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวเฟรมมิกา    ดงเสือ
1. นายทวีป    อรุณปรีดิ์
7
11 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฬาลักษณ์    ศรีไสไพ
1. นางสาวชลธิชา    ดีเลิศ
4
12 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวลักขณา    พืชผักหวาน
1. นายนาวิน    ไสวงาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอุษามณี    จำวัน
1. นางสาวธนกร    เทวะหะ
5
14 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวทอฝัน    สมีพันธ์
1. นายทศพล    บรรยง
6
15 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวชุติมา    ต่วนคำ่
1. นางอรพินท์    พันธุ์รัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอภิชญา    ประวันเน
1. นายอิสระ    พัฒนพิมพ์พงศ์
ชนะเลิศ
17 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอินทิรา    ดวงสุริยเนต
1. นางสาวสุรัชฎา    นามแป้น
18 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐติกา    นิลทะสิงห์
1. นายสุเมธ    เชษฐา
4
19 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวชนากานต์    เหง้าน้อย
1. นางสาวชื่นจิตร    จันทบัณฑิต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวปริญญา    กระฉอดนอก
1. นายสุขุม    บรรยง
4
21 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอธิชา    งานไว
1. นายธีรยุทธ    ไชยลา
7
22 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวบุษยมาศ    เดิมคะยอม
1. นางสกุณา    จำนงค์ถ้อย
6
23 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวคำแก้ว    มะธิปะ
1. นางสาวปริศนา    หายหัตถี
24 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอนัญตรา    แพรศรี
1. นางวันทนา    วงษ์วรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
25 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกัญญาณัฐ    ศรีหารันตน์
1. นายสมจิตร    ภูพานเพชร
4
26 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปรียารัตน์    ฐานะ
1. นายพงศกร    สุวรรณศรี
5
27 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปริยาพร    รัตนวงค์
1. นายอิสรินทร์    ทาส่วย
ชนะเลิศ
28 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพิมพ์ชนก    พรยิ่ง
1. นายบุญอนันต์    สรรศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกุลธิดา    เชตะวัน
1. นางสาวกศินันท์    วิกยานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
30 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุนิภา    อาโหสี
1. นางวันทนีย์    กลัดอ่ำ
31 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวจิตรกัญญา    หมู่หัวนา
1. นายสนธยา    เสนานุช
ชนะเลิศ
32 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวเจนจิรา    บาริศรี
1. นางสาวพัชรีภรณ์    อรัญมาลา
10
33 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกิ่งแก้ว    ปู่โว
1. นางสาวธัญพิมล    สวัสดิทา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
34 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกนกทิพย์    สุวรรณอัมพร
1. นายโสภณ    บุญจันทร์
8
35 โรงเรียนวรวิมลศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชนิกานต์    แสงธงทอง
1. นายอนุสรณ์    ขวกเขียว
9
36 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววริศรา    ประภาทพงษ์
1. นางสุธิดา    สอนนำ
7
37 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปิยฉัตร    สีออน
1. นางสาวกนกวรรณ    สนอุป
38 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวจามจุรี    เหมือนพันธ์
1. นางสาวกนกอร    ชาติชนะ
5
39 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศิริยากร    ศรีอ่อน
1. นายชูชาติ    วงศ์กลาง
4
40 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววิภาพร    แสงทอง
1. นายเอกสิทธิ์    ศิริสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
41 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวรพีพรรณ    โสพรมมา
1. นายเทวสิทธิ์    วงศ์วรวิโรจน์
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................