งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 270
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรัชดา    เจ๊กรักษ์
1. นายพงศกร    ขวัญทอง
10
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนราวรรณ    คำมั่น
1. นายพรศักดิ์    ภูมิสวาสดิ์
6
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศรัณย์พร    บุญชาญ
1. นางนดาวรรณ    ชัยสงคราม
4
4 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    จันทรโท
1. นายพิพัฒน์พงษ์    ซาสุด
7
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยา    ไกลถิ่น
1. นายอัฐพร    ปลอดจินดา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    แซ่เตียว
1. นางสาวกองแก้ว    ตติยภัค
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    โสภาจันทร์
1. นางบุญเชาว์    สมบูรณ์
5
8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภัสรา    พิมพ์ดี
1. นายสมาน    นาคทัด
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอนิตวรรณ    สุรีย์รักษ์
1. นางธิดารัตน์    ไชยสงค์
8
10 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรฑิตา    ฤทธิ์มนตรี
1. นายชลชาบ    วัจนสนทร
9
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐณิชา    เถื่อนกลาง
1. นางสาวสุพัชชา    ตลาดขวัญ
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพันธิสา    ศรีพงษ์
1. นายทวีป    อรุณปรีดิ์
9
13 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิชญาพร    ดรก่าน
1. นายวัชระ    ยุชิ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    แก้วหลวง
1. นางสาวชลธิชา    ดีเลิศ
6
15 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรทวี    จันทรศรี
1. นายบดินทร์    อุดมอริยทรัพย์
10
16 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรนิษฐา    มุสิกะพันธ์
1. นางกฤติยา    เลิศพันธ์
8
17 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ    สุทธิ
1. นายนาวิน    ไสวงาม
4
18 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลนิชา    ทักทุม
1. นางสาววรพรรณ    เทวะหะ
6
19 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิภาพร    นาพายัพ
1. นายวัชรากร    เหลืองวิเชียรฉาย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
20 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุชัญญา    วงษ์ศรีหา
1. นางสาวนลิน    มากสังข์
11
21 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิภาลักษณ์    แจ้งภูเขียว
1. นางสาวภัทรวดี    ศรีรุ่งเรือง
5
22 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุพัตรา    ยอดรัก
1. นายอิสระ    พัฒนพิมพ์พงศ์
5
23 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรพรรณ    แว่นจันทร์ลา
1. นายทวิต    โม้ทองศรี
24 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิจิตรา    พงษ์ศิริ
1. นายสุขุม    บรรยง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
25 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมยุรา    มิสา
1. นายธีรยุทธ    ไชยลา
4
26 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงลิลนา    วิชสาร
1. นางสาวแววดาว    เภาพานต์
ชนะเลิศ
27 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    สมสุข
1. นางพิมผกา    บุระคำ
6
28 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศศิกานต์    หารวิชัย
1. นางวันทนา    วงษ์วรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวิชญาดา    เวียนนอก
1. นายพงศกร    สุวรรณศรี
8
30 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพรทิพา    ยอดคีรี
1. นายสุรัตน์    วรรณบุตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
31 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกัญญาณัฐ    เข็มวัน
1. นายอิสรินทร์    ทาส่วย
6
32 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิตดาหรา    ศรีบุญเรือง
1. นายบุญอนันต์    สรรศรี
7
33 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนิตยา    นานอก
1. นางวิภาวดี    นวลพัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
34 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพรชิตา    สำราญวงค์
1. นายอมรศักดิ์    เพชรทอง
ชนะเลิศ
35 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายวิภาพร    ปาณาราช
1. นายรักษชน    รักษาเคน
5
36 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุพัตรา    จันทร์ปัญญา
1. นางสาวมลฤทัย    พรมวัง
4
37 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    พึ่งพา
1. นางสาวพัชรีภรณ์    อรัญมาลา
8
38 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวิรดา    ธรรมะ
1. นางเยาวพา    ทองแย้ม
12
39 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ดวงตะวงษ์
1. นางจริยา    เขตคาม
ชนะเลิศ
40 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจันทกานต์    เจนดง
1. นายจักรพันธ์    รัตนประทีปพร
41 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสกุลรัตน์    บุญทองแพง
1. นางสาวกนกวรรณ    สนอุป
9
42 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอารียา    อินต๊ะมา
1. นายคณิต    อำท้าว
11
43 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    งามดี
1. นายธนโอฬาร    ธนพึ่งพงษ์ทอง
7
44 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวัชราพร    ถนอมทุน
1. นายชูชาติ    วงศ์กลาง
5
45 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอรทิวา    ทีภูเวียง
1. นางนิยมาภรณ์    ขันเพชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
46 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศศิธร    ศรีสุวรรณ์
1. นางสาววัชราภรณ์    อ่อนชัย
10
47 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงทรงพร    สีตุ้ยเลิง
1. นายโกวิทย์    กงเพชร
4
48 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสิรินยา    โถปั้น
1. นายเอกสิทธิ์    ศิริสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
49 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวันวิสา    สุกใส
1. นายวีรชัย    ทิพยอาสน์
6
50 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    บุดดาสุข
1. นางพัทธวรรณ    เหลาไชย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................