งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 027
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายนัฐติพงษ์    สมณา
1. นางรัตนศรี    พรหมใจรักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติพร    สก็อต ชินอ้วน
1. นางบุญเชาว์    สมบูรณ์
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายประยุทธ    ไชยบุปผา
1. นายชานนทร์    มุ่งเขตกลาง
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนันดา    สุขขำ
1. นางสาวธนพรรณ    บุดดาโสม
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายนคร    บุปผาสุข
1. นางสาวฐิรศิริ    อาจวิชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรพรรณ์    สมอหมอบ
1. นางผุสญาญีย์    โพธิยา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายภูชิชย์    สง่างาม
1. นายชนม์วิบูลย์    มาตย์นอก
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนพนธ์    ทองหล่อ
1. นางจินตนา    หาแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายจตุรงค์    จันทร์แดง
1. นายณัฐวัฒน์    วงธานี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายครรชิตพล    หงทอง
1. นางสาวพัชรินทร์    กองสินแก้ว
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายเลิศชัย    นันหน
1. นางสาวกัลยา    พิทยาภาพงศ์
6
12 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนันทิชา    ศรีธงบน
1. นายคคนปกรณ์    อินศร
4
13 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายประสิทธิชัย    แพนดี
1. นางสาวจิราพรรณ    ดอนม่วง
7
14 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสุดสาคร    โพธิ์ัฟันเรือ
1. นายปิยะพงษ์    แก้วกู่
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายอภิชาติ    ขันทวีชัย
1. นางสาวจริยา    อินธิสอน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุภาดา    ภูถวิล
1. นางเนตรดาว    มุ่งหมาย
ชนะเลิศ
17 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายพีระพัฒน์    ภูล้อมทาง
1. นางสาวญาณิน    เหลาธรรม
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................