งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอัคธพล    โคตรบึงแก
2. นายญาณกร    แสนพิมพ์พา
3. นางสาววาสนา    วงษ์โก
4. นางสาวสุกัญญา    ไสยเขต
1. นางพวงพยอม    รอดจู
2. นางรัตนา    โนนทนวงษ์
2 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีระพัฒน์    ภาดี
2. เด็กชายพรเทพ    พิเชษฐพงศ์วิมุติ
3. เด็กชายยศพล    บริพันธ์
4. เด็กชายสุขุมพงศ์    ดาแก้ว
5. เด็กชายกัมปนาถ    ปามา
1. นายพิพัฒน์พงษ์    ซาสุด
2. นางไณณ์ชุณิณ    อัจฉริยพงษ์
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายเด็กชายโจเซฟ นิคโคลัส    ฟิชเชอร์
2. เด็กชายวีระภาพ    ช่วยปุ้ง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ดีลุน
4. นายพลทรัพย์    เถื่อนบัวระบัติ
5. นางสาวชนานุช    อาระหัง
1. นางกมลพัชร    ไชยาดุลานันท์
2. นางปวีณวรรณ    แทนไธสง
4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญนิดา    แก้วบุดี
2. เด็กหญิงแทนขวัญ    โม้วงษ์
3. เด็กหญิงสรญา    โยธชัย
4. เด็กหญิงนันทิชา    แสนบัวโพธิ์
5. เด็กหญิงณัฐชญา    สุทธิวิเศษ
1. นางสาวกมลชนห    จันทารักษ์
2. นายนฤเบศร์    เจริญศรี
5 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายธีรเทพ    ขวัญพลาย
2. นายสรายุทธ    แหลมคม
3. นายสนธญา    วงษ์ชาลี
4. นายสิปปกร    จุรัน
5. นายนวพล    อันสงคราม
1. นางอรพินท์    พันธุ์รัตน์
2. นางสาวเครือวรรณ์    เชื้อหมอดู
6 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์    วงษ์ชาลี
2. นายธีรพัตร    ชาวกุดรัง
3. นางสาวนริศรา    เรียนไธสง
4. เด็กชายสันติราช    รูปขันธ์
5. เด็กชายธีรเกียรติ    เรียนไธสง
1. นายชูศักดิ์    สีปากนา
2. นางสาววันวิสาข์    อิงแก้ว
7 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายประมาณ    สิทธิวงษา
2. เด็กชายอัมรินทร์    ศิริมงกต
3. เด็กชายธนากร    สันโดษ
4. เด็กชายสมพงษ์    สุขใส
5. เด็กชายสรยุทธ    พลไธสง
1. นางสาวสิรินทร    พรมสวัสดิ์
2. นางสุรางคณา    อ่อนฤาชา
8 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายณัฐพงษ์    แสงมนต์
2. นายสมจิตร    แดนดงเมือง
3. นายอดิเทพ    ขุนจางวาง
4. นายรัธภูมิ    วงษา
5. นายอนุสรณ์    สว่างวงษ์
1. นางสาวจันทิมา    โชติชัย
2. นางสาวสุวิชานันท์    สฤษฏ์กุล
9 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายไกรฤกษ์    วรรณนิยม
2. เด็กชายธนายุทธ    บุญฮวด
3. นายทรงพล    แก้วภักดี
4. นายชินวัฒน์    รัตนวิจิตร
5. เด็กชายพลพล    อิทธิโอฬารชัย
1. นางสาวศุภลักษมี    เภาพานต์
2. นางสาวแววดาว    เภาพานต์
10 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายอรรถชัย    สมสุวัน
2. นางสาวจุลจิรา    ตีพัด
3. นายปองพล    ชัยมูล
4. นางสาวรวินท์นิภา    จันทร์หนองแวง
5. นางสาวณัฏฐาเนตร    เขตนอก
1. นางวันทนา    วงษ์วรรณ
11 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายก้องกิดากร    จำบัวขาว
2. นายศุภกิตติ์    พิมูลขันธ์
3. นายทนงศักดิ์    แสนสีมนต์
4. นายนายธีรพงษ์    โคตรโยธา
5. นายวีระชัย    สิงห์โสภา
1. นางฉวีวรรณ    พลธรรม
2. นางสาวนวลนลา    สำเภายนต์
12 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายพลพล    แสนคำ
2. นายณัฐพงศ์    ดอนวิชา
3. นายตรินัยน์    ดงเจริญ
4. นายธนกร    โพธิ
1. นางจินตนา    นาธงชัย
2. นายณัฐพงศ์    แสนวังสี
13 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายวิศรุต    หลาบยองสี
2. เด็กชายชญานันท์    ศักดิ์สงวน
3. นายนัยพินิจ    หลานวงษ์
4. นายธีระศักด์    นิ่มเชียง
5. นายขัตติยะ    จันทะวงษ์
1. นายธนากร    บำรุงภักดี
2. นายวุฒิพงษ์    คำนะ
14 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายธวัชชัย    เหล่ามาลา
2. เด็กชายธนากร    จันเรือง
3. เด็กชายเมฆา    ยังรอด
4. เด็กชายนันทชัย    ผางเวช
1. นางสาวขนิษฐา    แหวนประดับ
2. นางภารดี    หล่อยดา
15 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายพลาพล    อุ่นแก้ว
2. นายณัฐกิตต์    โนนลำดวน
3. นายธวัชชัย    ปินแก้ว
4. นายปวรนันท์    แสงสงค์
5. นายทินกร    ลุนบับ
1. นายทนงศักดิ์    ขันทกรรม
2. นายวิทยา    แฝงด่านกลาง
16 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายพงศกรณ์    หอมสมบัติ
2. นางสาวโชติกา    ร่องแซง
3. นางสาวสุชาดา    ดวงเท้าเศษ
4. นางสาวสุนิสา    รักหมัด
5. นางสาวณัฏฐาเนตร    คำสะอาด
1. นายโสภณ    บุญจันทร์
2. นางไพเราะ    มาเพชร
17 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายเซย์ เซง    ลิม
2. เด็กชายศิวดล    งานลี
3. เด็กชายธนบัตร    รองแซง
4. เด็กชายนาธาน    หมู่หาญ
5. เด็กชายเพชรรัตน์    ทองมี
1. นายจักรพันธ์    รัตนประทีปพร
2. นางสาวดวงตา    นามวงษา
18 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายไกรวิชญ์    วงหาแก้ว
2. นายณรงค์ฤทธิ์    บุปผา
3. นายธนาวุฒิ    ขุราษี
4. นางสาวศิริพรรณ    วังคำ
5. นางสาวชาลิสา    ดีสันเทียะ
1. นางปัญจา    พลธิรักษา
2. นางสาวศิรินทิพย์    เทพประทาน
19 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอุดมโชค    ศรีโยธี
2. นายวัชรพล    พุดกี้
3. นางสาวผกามาศ    เมืองกลาง
4. นายชินกร    ทองลุน
5. นายธนพล    เทพาลุน
1. นางสาวสุมารี    ลีปา
2. นายอุทัย    แสนคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................