งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิชา    ดีขุนทด
2. นางสาวสุพรรณี    ภูดอนกอย
3. นางสาวจริญญาพร    ศาลาแดง
4. นางสาวปริญญา    ผาใต้
5. นางสาวมณฑิรา    แซ่ท้าว
6. นางสาววชิรินทรา    แทนวงษ์
7. นางสาวฑิตฐิตา    โพธิ์ไชยโย
8. นางสาวกัญญารัตน์    ธรรมมีภักดิ์
1. นายภักดีพร    วิชาราช
2. นายสิทธิพงษ์    คำพรม
2 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาววริศรา    คำโส
2. นางสาวณัฐกมล    หลาบพา
3. นางสาวชลธิชา    วันนี
4. นางสาวปณิตา    ประทุมตรี
5. นางสาวพิชาภัสร์    มิสา
6. นายสุรศักดิ์    ไชยแพน
7. นางสาวสุภัทรตรา    วิเชียร
8. นางสาวสุพิชฌา    ชุ่มบุญยัง
9. นางสาววิลาสินี    จิตรสุข
10. นางสาวจุฑามาศ    ลมมูลตรี
11. นางสาวศิริสิรินธร    ทางไธสง
12. นางสาวโยษิตา    คำดี
13. นางสาวนริศรา    เสนาบุตร
14. นางสาวพรทิพา    ขุ่ยคำมี
15. นายอภินันท์    เสงี่ยมทรัพย์
16. นายชนินทร์    สร้างนอก
1. นางสาวญาณัจรา    กุดนอก
2. นายธนิต    ห้าวหาญ
3. ว่าที่ร้อยตรีธาดา    เจริญสว่าง
4. นางสาวิตรี    พรมศรีแก้ว
5. นางสาวโสรยา    แก้วทุม
3 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอาทิติยา    บุตรวิชา
2. นางสาวศศิมา    นารินทร์
3. นางสาวธารกมล    ประดับคำ
4. นางสาวรพีพรรณ    พรศรี
5. นางสาวชลลดา    แก้วหานาถ
6. นางสาวเบญจวรรณ    แสงจันทร์
7. นางสาวอัญญารัตน์    โทนหงษา
8. นางสาวอริศา    ไสนา
9. นางสาวศิริหทัย    เกยไธสงค
10. นางสาวมนิดา    ทองอันชา
11. นางสาวจุฑามาศ    พัฒน์นิบูล
12. นางสาวชลธิชา    รัศมีธรรม
13. นางสาวสุปัญญา    บุญจันทึก
1. นางสาวพัชรี    ขวัญโพน
2. นางพิมผกา    บุระคำ
4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุภัสสร    ดอนภักดี
2. นางสาวอาทิตยา    ศรีชาติ
3. นางสาวเพียงตะวัน    ประเสริฐสังข์
4. นางสาวนางสาวฐิติวรรณ    วัดเวียงคำ
5. นางสาววรนุช    อรรคนิมาตร์
6. นางสาวธิดารัตน์    สีน้ำเงิน
7. นางสาวสุนิสา    ธรรมวันนา
8. เด็กหญิงณัฐกานต์    ไทยน้อย
9. เด็กหญิงทิพย์ชราพร    คำอ้อ
10. เด็กหญิงสุรีรัตน์    ฝั้นสกุล
11. นายธนศักดิ์    เพ็งคำปั้ง
12. นายวัชรากร    โคตรโสภา
13. นายวรายุทธ    โคตรโสภา
14. นายชนะชล    ผลภิญโญ
15. นายชนินทร์    นาสมโคตร
1. นางจินตนา    นาธงชัย
2. นายณัฐพงศ์    แสนวังสี
3. ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์    ชิณศรี
4. นางสาวอมราวดี    พบวงษา
5. นางสาวเพลินพิศ    แก้วใส
5 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนันท์นลิน    สุริยะ
2. นางสาวรุ่งนภา    ปัญจะสัน
3. เด็กหญิงปิหวา    คะรุรัมย์
4. นางสาวพรรณพฤกษา    พุทธาศรี
5. นางสาวโพยม    น้อยโนนทอง
6. เด็กหญิงสุจิตรา    วงค์คำอุด
7. เด็กหญิงปาล์มทิพย์    วัฒนราช
8. นางสาวประภาพร    เห็มแข้
9. นางสาวจารุวรรณ    สุนทรเต
10. นายสิทธิศักดิ์    รวงทอง
11. นายอนุวัติ    แก้วก่ำ
12. นายวิทยา    ยุ่นดร
13. นายวัชรพงษ์    ชูสุข
14. นายธีรยุทธ    ไชยคุณ
15. นายวัชรพล    โพธิ์ศรี
1. นายทนงศักดิ์    ขันทกรรม
2. นายวิทยา    แฝงด่านกลาง
6 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวเปรียวลม    แสนเสริม
2. นางสาวสุวรรณา    หอมอ่อน
3. นางสาวอาทิตยา    เพชร์ขุนทด
4. นางสาววลีพร    นิลน้อย
5. นางสาวลูกศร    พับจุงกุง
6. นางสาวพรรณิภา    เสียงดัง
7. นางสาวระพีพรรณ    เชียงเครือ
8. นางสาวธัญญารัตน์    ชูชานันท์
9. นางสาวชลดา    หาดแก้ว
1. นางจริยา    เขตคาม
2. นายอิสรา    การเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................