งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิภาพร    แก้วน้ำใส
2. เด็กหญิงสมิดา    ญาติพันแสน
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ    พันธ์โม้
4. เด็กหญิงปุณยพร    ทุมพงษ์
5. เด็กหญิงมิริน    นามป้อง
6. เด็กหญิงสุพรรณหงษ์    เจริญราษฎร์
7. เด็กหญิงสิริวิมล    นามบุญศรี
8. เด็กหญิงวรัญญา    กันยิ่ง
1. นางสาวธิดารัตน์    สินทะรมย์
2 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวริสรา    หลาบหนองแสง
2. เด็กหญิงชญานิศ    นุ่มสุข
3. เด็กหญิงภัทราพา    ทายิดา
4. เด็กหญิงพัชรพร    พิมพ์จันทร์
5. เด็กหญิงสุธิศา    ศรีวิชา
6. เด็กหญิงณัฐธิดา    แสนสีดา
7. เด็กหญิงอทิตญา    โคตรชุม
8. เด็กหญิงจิรัชญา    กานพรหมมา
9. เด็กหญิงณภัทร    เพ็ชรคำ
10. เด็กหญิงณัฎฐธิดา    แสนคำ
11. เด็กชายเอื้ออังกูร    โสภิณ
12. เด็กชาย รุ่งทวี    จอมวุฒิ
13. เด็กหญิงติณณา    ดวงจำปา
14. เด็กหญิงปนิดา    แสนสีลา
15. เด็กหญิงจิราพร    เอกสูงเนิน
16. เด็กหญิงนพมาศ    นามพุทธา
1. นางนภธร    อัครธรสกุล
2. นางนภาพร    เพ็ชรศรีกุล
3. นางสาวรัตน์ชนก    ทุยบึงฉิม
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุธาธาร    บุญเลิศยะโส
2. เด็กหญิงน้ำค้าง    ปราบเพ็ชร
3. เด็กหญิงปนิตา    แสงหิมะ
4. เด็กหญิงระพีพรรณ    บ้งเวียง
5. เด็กหญิงพนัทสนัน    พงษ์จันทร์
6. เด็กหญิงลดาภรณ์    บุสดี
7. เด็กหญิงกัญญาวีร์    อัคคะนันท์
8. เด็กหญิงธารารัตน์    เหล่ามาลา
9. เด็กหญิงศศิมา    พิมพ์คำไหล
10. เด็กหญิงธิติมา    ม่วงกลาง
11. เด็กหญิงสุวนันท์    จันทร์ทอง
12. เด็กหญิงธิดารัตน์    ม่วงกลาง
13. เด็กหญิงประกายแก้ว    เปรียญขุนทด
14. เด็กหญิงพิมพ์ลดา    แนบเนียน
15. เด็กหญิงสุธาสินีย์    สังเลิศ
1. นายภักดีพร    วิชาราช
2. นายสิทธิพงษ์    คำพรม
4 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเบญญาภา    นิราช
2. เด็กหญิงนฤมล    หล้าบุดดี
3. เด็กหญิงไพรินทร์    ดีสุข
4. เด็กหญิงฐิติมา    เสภา
5. เด็กหญิงจิรภัทร    ออมสิน
6. เด็กหญิงจิรนุช    ไกรวัน
7. เด็กหญิงพนิตตสุภา    ธรรมคันธี
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ปอศรี
9. เด็กหญิงปรารถนา    อินธิดา
10. เด็กหญิงพิมลพรรณ    เสนาอินทร์
11. เด็กหญิงวริศรา    เถาเบา
12. เด็กหญิงศุภลักษณ์    เกิดเดช
13. เด็กหญิงอรอนงค์    เนื้อทอง
14. เด็กหญิงวิภาวี    ลันนัน
15. เด็กหญิงสุดสายป่าน    รองศักดิ์
16. เด็กชายพิชิตชัย    หาระมาร
1. นางสาวพัชรี    ขวัญโพน
2. นางพิมผกา    บุระคำ
3. นายอรรคพร    จอมคำสิงห์
5 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศิรินภา    สุวรรณชู
2. เด็กหญิงสิริวิมล    มูลวิชา
3. เด็กหญิงภัทรสุดา    ทะวงษ์เงิน
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    ประมูล
5. เด็กหญิงพรประภา    ปองสมพงษ์
6. เด็กหญิงสุธางค์ทิพ    ขันซ้าย
7. เด็กหญิงกชวรรณ์    แสงฝ้าย
8. เด็กหญิงนริศรา    แสนแสง
9. เด็กหญิงสุภาวดี    พันจันทร์
10. เด็กหญิงธันย์ชนก    พวงพะกา
11. เด็กชายธีระเดช    วุบดร
12. เด็กชายพนัส    หมื่นสนิท
13. เด็กชายชัยพัทธ์    ใจหาญ
14. เด็กชายธีรศักดิ์    คำเหง่า
15. เด็กหญิงปนัดดา    หน้าบัณฑิต
16. เด็กหญิงไพลิน    แสนคำ
1. นายทนงศักดิ์    ขันทกรรม
2. นายวิทยา    แฝงด่านกลาง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................