งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลดา    หินวัน
2. นางสาวจุฑามาศ    ตุ่นคำ
3. นางสาวธนาภรณ์    เพชรสีเขียว
4. นางสาวมัณฑนา    ศรีอัดชา
5. นางสาวรัชนีกร    ศรีคชไกร
6. นางสาวฐิติมา    วิเศษมี
7. นางสาวสุวะนัน    เดชมะเริง
8. นางสาวดวงใจ    พลดี
1. นายณรงค์    สมบูรณ์
2. นางบุญเชาว์    สมบูรณ์
3. นางอัจฉรียา    วิเชียรดี
2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณิษา    เจริญชัย
2. นางสาวปภาวรินท์    จันที
3. นางสาวนภัสวรรณ    กองเพชร
4. นางสาววนัชวรรณ    ธนวัตอังกูร
5. นางสาวปรารถนา    กองพีระ
6. นางสาววชิราภรณ์    คำบุรี
7. นางสาวนนทิชา    ศรีอ่อน
8. นางสาวทิพย์สุดา    ก้อนแพง
1. นางสาวณัฐสุดา    นารีวิจิตร
2. นางมยุรี    จันทรา
3. นางสุภาพร    น้อยฤทธิ์
4. นางอารีรัช    ผิวดี
3 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญจมาพร    แสนเจ๊ก
2. นางสาวกมลทิพย์    ปุริเส
3. นางสาวสายน้ำทิพย์    สายจันทร์
4. นางสาวศิริมาพร    เจริญไชย
5. นางสาวเบญจรัตน์    แสงมาศ
6. นางสาวสุดารัตน์    อุปจันโท
7. นางสาวนิสา    สองศรี
8. นางสาวอาริษา    ผมหอม
1. นางสาวณัฐนันท์    บุญกมลศรีศักดิ์
2. นางสาวมินตรา    โพธิ์จารย์
4 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอุมาภรณ์    จันทร์วิเศษ
2. นางสาวไพลิน    ผาจันทร์
3. นางสาวอารยา    คำหว่าน
4. นางสาวนันท์นภัส    ขันธ์ภักดี
5. นางสาวกุลณัฐ    แก้วขวัญข้า
6. นางสาววรนุช    เหล่าอุด
7. นางสาวพัชราภรณ์    สุขประเสริฐ
8. นางสาวศศิวิมล    พรีพรม
1. นางสาวเครือวรรณ์    เชื้อหมอดู
2. นายเอกรัฐ    โกศล
5 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภาวดี    ฮาดกัญญา
2. นางสาวปิยพร    หมื่นนรินทร์
3. นางสาวเสาวรินทร์    แสนชาลี
4. นางสาวพลอยรุ่ง    โสภาอริยกิตติ์
5. นางสาวสิรีธร    ปัสวะโก
6. นางสาวขนิษฐา    ผาค้อ
7. นางสาวศุนิตา    สุโพธิ์
8. นางสาวพรทิภพา    ผิวนอก
9. นางสาวภัทรศยา    แพไธสง
10. นางสาวนิตยา    บุตรี
11. นางสาวสุพิชา    ประเสริฐศิลป์
12. นางสาวสุลักษณ์    สุดชา
1. นางสาววิไลวรรณ    ปราบวิชิตร์
2. นางสุปรีดา    ประภาการ
3. นางสาวอินทิรา    ดีแป้น
6 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวศิริวรรณ    นรราช
2. นางสาวสุดารัตน์    วาระกุล
3. นางสาววิชชุดา    แสนโคตร
4. นางสาวสาวิตรี    สะตะ
5. นางสาวอรรัมภา    สิทธิ์เสือพะเนาว์
6. นางสาวพลอยไพลิน    สิมสิริวัฒน์
7. นางสาวลัดดาวัลย์    พันธุพรม
8. นางสาวจิราภรณ์    พันธ์ศรี
9. นางสาวทิพวรรณ    พันธ์หนองโพน
10. นางสาวพรยมน    ไพละออ
11. นางสาวรำไพ    ขำผา
12. นางสาวสุนิสา    วงษ์จำปา
1. นางณัติฐา    ลินทะละ
2. นางสาวทัศนีย์    เวียงวิเศษ
3. นางศรีสุดา    ปุริโส
4. นางสุภัทน์    สาเทวิน
7 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายพงศธร    เผ่าแข็ง
2. นายธนากร    หมื่นภูเขียว
3. นายปรีชากร    คำตุ้ม
4. นายนนทนันท์    คานท้าว
5. นายจีระวัฒน์    วันทอง
6. นางสาวพิมพ์ภัส    จันเส
7. นายรัชพล    ภัทราภรณ์ไพบูลย์
8. นางสาวชญานี    เผียงสูงเนิน
9. นางสาวนฤมล    ซุยโพธิ์น้อย
10. นางสาวพรรณธร    เมืองสอน
11. นางสาวกนกพร    แพงไทย
12. นางสาวณัฐนิชา    ชาติชัย
1. นางสาวธิติมา    ยุ่นดร
2. นางสายหยุด    ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นายสิทธิชัย    คำชามงคล
4. นางสาวอารียา    บุตรทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................