งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารยา    เด็งแพร
2. เด็กหญิงกฐินนพร    รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงปราณปรียา    โสมาบุญ
4. เด็กหญิงปรียาภัทร    สอนสุภาพ
5. เด็กหญิงดวงกมล    สัตยมุข
6. เด็กหญิงหัทยา    พิลาพันธุ์
7. เด็กหญิงสุราดา    สมอฝาก
8. เด็กหญิงพินทุสร    ศิริคำกร
9. เด็กหญิงณัฐนันท์    นาคแก้ว
10. เด็กหญิงวรรธนา    เดชพลกรัง
11. เด็กหญิงจิดาภา    สมศรีโย
12. เด็กหญิงนวรินทร์    หาญสุริย์
1. นายนฤพล    เมนไธสง
2. นางสาวพิมพิกา    ต้นคำฮอง
3. นางสาวอรกัญญา    มีทอง
2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปกิตตา    ศรีบุญส่ง
2. เด็กหญิงวรัญญา    บัวหา
3. เด็กหญิงศิริญาพร    อัตตะลัง
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ธีรวรวรรณ
5. เด็กหญิงปรีดาภรณ์    เคนโคก
6. เด็กหญิงปนัดดา    ละพรมมา
1. นางสาวณัฐสุดา    นารีวิจิตร
2. ดร.สุพาสน์    แสงสุรินทร์
3. นางสุภาพร    น้อยฤทธิ์
4. นางอารีรัช    ผิวดี
3 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิยดา    ดีแป้น
2. เด็กหญิงกุลจิรา    กุลวิเศษ
3. เด็กหญิงมณัสนันท์    น้อยตำแย
4. เด็กหญิงปิยะธิดา    จินดาพล
5. เด็กหญิงจิรัชญา    พรไตรรัตน์
6. เด็กหญิงปนัดดา    ขาวหนู
7. เด็กหญิงอภิญญา    สิงห์ป้อง
8. เด็กหญิงสโรชา    โยธาทูน
9. เด็กหญิงไอยลดา    มาตรจินดา
10. เด็กหญิงอินทิรา    อุ่นสิงห์
1. นางสาวณัฐนันท์    บุญกมลศรีศักดิ์
2. นางสาวมินตรา    โพธิ์จารย์
4 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรณิสา    บัวเย็น
2. เด็กหญิงณัฐริกา    โฮมจัตุรัส
3. เด็กหญิงปิยรัตน์    ดิษเจริญ
4. เด็กหญิงสุทธิดา    ผางจันดา
5. เด็กหญิงจิรัฐติกาล    หอมโคกค้อ
6. เด็กหญิงสุภัควัน    สานนท์
7. นางสาววรลักษณ์    ป้อมสุวรรณ
8. เด็กหญิงสุภัควี    สานนท์
1. นางสาวภัทรวดี    ศรีรุ่งเรือง
2. นายอภิสิทธิ์    มะโนดี
5 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชญาดา    เขียวรู
2. เด็กหญิงน้ำฝน    เขียวรู
3. เด็กหญิงชลทิชา    พานนนท์
4. เด็กหญิงปวีณา    วงษ์สมบัติ
5. เด็กหญิงนภาพร    แซ่อั้ง
6. นางสาวแพรวา    สุวรรณฝ่าย
7. เด็กหญิงหฤทัย    ดำสิม
8. นางสาวณัฐพร    ศิริวัชรศิลป์
9. เด็กชายภูมมินทร์    ผุยเต้า
10. เด็กชายอภิสิทธิ์    กองทุน
11. เด็กชายณิชพล    ชนะภัย
12. เด็กชายเอกพัฒน์    มีภักดี
1. นางสาววิไลวรรณ    ปราบวิชิตร์
2. นางสุปรีดา    ประภาการ
3. นางสาวอินทิรา    ดีแป้น
6 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวรรณภา    แน่นอุดร
2. เด็กหญิงรัชนีกร    ปัดถากิจ
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์    ชนะมูล
4. เด็กหญิงพัชราพรรณ    สุริพล
5. เด็กหญิงพรทิภา    จตุเทน
6. เด็กหญิงมิ่งกมล    มาตย์คำมี
7. เด็กชายวราภรณ์    มหาหิงศ์
8. เด็กหญิงหฤทัย    ขันแข็ง
1. นายประพจน์    กองสมบัติ
2. นางสุมาลี    กุลแสนไชย
7 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปิยธิดา    เจริญทรัพย์
2. เด็กหญิงปิยฉัตร    อำพันแสง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    อินตลาด
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    สังฆทิพย์
5. เด็กหญิงนิศากร    บุญหนัก
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์    นามมา
7. เด็กหญิงวิจิตรา    ลาวงศ์เกิด
8. เด็กหญิงญาณพัฒน์    เหล่าศรีชัย
1. นางจินตนา    นาธงชัย
2. นายณัฐพงศ์    แสนวังสี
3. ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์    ชิณศรี
4. นางพัฒนาพร    ศรีโปฎก
8 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอิงค์กมล    ท้าวไทยชนะ
2. เด็กหญิงศศิธร    กระบวนสืบ
3. เด็กหญิงอุษา    พลตรี
4. เด็กหญิงวรรณ์วิษา    เมืองพนอม
5. เด็กหญิงศิโรรัตน์    กาบคำ
6. เด็กหญิงสลิลรัตน์    ดีบุญมา ณ ชุมแพ
7. เด็กหญิงกัญญ์ปภัส    พาพวยสุรสิน
8. เด็กหญิงอาทิติยา    คำบุญ
9. เด็กหญิงตรีรัตน์    พรประทุม
10. เด็กหญิงสุภัทราภรณ์    บุตุธรรม
11. เด็กหญิงญาณิน    วิสุทธิศักดิ์
12. เด็กหญิงสลิลทิพย์    คำเส็ง
1. นายฐิติพงศ์    โคกสูง
2. นางสายหยุด    ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นายสิทธิชัย    คำชามงคล
4. นางสาวอารียา    บุตรทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................