งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนากร    มาพระลับ
2. นายจิรสิทธิ์    คำสีแก้ว
3. นายสุทธิพันธ์    ขรรค์แก้ว
4. นางสาวสมัญญา    บุรีนอก
5. นางสาววิลาศิณี    สอนสุภี
6. นางสาวสุกัญญา    บำรุงชาติ
1. นายนรินทร์    สมบูรณ์
2. นางสาวปวันรัตน์    สุมามาลย์
3. นางอัจฉรา    แท่นแก้ว
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสโรชา    แซ่ลิ้ม
2. นางสาวอรอุมา    พลสุวรรณ์
3. นางสาวณัฐริณีย์    ด้วงพันนา
4. นางสาวสุวนันท์    ผิวแดง
5. นางสาวฐานิตา    พันธุ์เจริญ
6. นางสาวเบญญาภา    ป้องเรือ
1. นางสาวกองแก้ว    ตติยภัค
2. นางสาวพิมพิกา    ต้นคำฮอง
3. นางสาวอรกัญญา    มีทอง
3 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายชินวัตร    ศรีทองสุข
2. นางสาวศิริรัตน์    พิมพ์ประเสริฐ
3. นางสาวสุดารัตน์    ถาดไธสง
4. นางสาวลัดดา    วังโตนด
5. นางสาวอรวรรณ    วรรณแก้ว
6. นางสาวภาณุมาศ    ไกรมณี
1. นางสาวนงเยาว์    ทองชื่น
2. นายสุเมธ    เชษฐา
3. นางสาวอิงกานต์    ประวรรณะ
4. นายเพทาย    พลรักษา
4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวปิยะธิดา    ลาภมาก
2. นางสาวจิราพร    ปราบบำรุง
3. นางสาวภาวินีย์    ประมายะ
4. นางสาวศศิวิมล    พลมาตร
5. นางสาวณัฐริกา    พลดงนอก
6. นางสาวพิชชากร    พินไธสงค์
7. นางสาวนฤพร    เบิกบาน
8. นางสาวกัญญารัตน์    ชาญอาวุธ
1. นางสาวจิระประภา    โพธิเล
2. นางเพ็ญประภา    วงษ์ชมภู
5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพิชชาภรณ์    ภูคำวงค์
2. นางสาวภิชญากร    กันทำ
3. นางสาวรจนา    ศรีวิลัย
4. นางสาวอรอุมา    แสนฤดี
5. นางสาวสุทธิดา    แสงรูจี
6. นายปฏิพัทธ์    สืบเสน
1. นางฉวีวรรณ    พลธรรม
2. นายทศพร    พลธรรม
3. นางสาวนวลนลา    สำเภายนต์
4. นางสาวนิติญาภรณ์    ศรีไพร
6 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชญานิน    เผียงสูงเนิน
2. นางสาวนฤมล    ซุยโพธิ์น้อย
3. นางสาวพรรณธร    เมืองสอน
4. นางสาวณรินดา    ฟ้องเสียง
5. นางสาวภควดี    ขันธุระ
6. นางสาวศิริรัตน์    มีบุญ
7. นางสาวอาทิติยา    พันพะสุก
8. นางสาวยุพารัตน์    จูสั้น
9. นางสาววริศรา    เฉลานอก
10. นางสาวเพ็ญนภา    พูนเจดีย์
11. นายชนกานต์    บุญรอด
12. นายธนกร    หมื่นภูเขียว
1. นายฐิติพงศ์    โคกสูง
2. นางสายหยุด    ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นายสิทธิชัย    คำชามงคล
4. นางสาวอารียา    บุตรทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................