งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    สมศรีโย
2. เด็กหญิงอารยา    เด็งแพร
3. เด็กหญิงพินทุสร    ศิริคำกร
4. เด็กหญิงณัฐนันท์    นาคแก้ว
5. เด็กหญิงวรรธนา    เดชพลกรัง
6. เด็กหญิงนวรินทร์    หาญสุริย์
7. เด็กชายวิทยา    เชื้อสวน
1. นางสาวอรกัญญา    มีทอง
2 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภาวิณี    ศรีม่วง
2. เด็กหญิงอินทิญา    แก้วภูมิแห่
3. เด็กหญิงสุชานันท์    จันอะคะ
4. เด็กหญิงสุกานดา    เพชรฉิม
5. เด็กหญิงศศิรญา    น้อยจิ๋ว
6. เด็กหญิงธนพร    พลพิทักษ์
1. นางสาวมิ่งขวัญ    สายเมือง
2. นางสาวรัมภ์ดา    แก้วศรีหา
3 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอิงค์กมล    ท้าวไทยชนะ
2. เด็กหญิงตรีรัตน์    พรประทุม
3. เด็กหญิงอาทิติยา    คำบุญ
4. เด็กหญิงสุภธราภรณ์    บุตุธรรม
5. เด็กหญิงกรพินธุ์    มหามูล
6. เด็กหญิงกัญญ์ปภัส    พาพวยสุรสิน
7. เด็กหญิงอุษา    พลตรี
8. เด็กหญิงชนัญญา    แพ่งศรีสาร
9. เด็กหญิงพิมพญา    สุรารัตน์
10. เด็กหญิงชุรีภรณ์    ทาขุลี
11. เด็กหญิงหทัยชนก    มานะโส
12. เด็กหญิงชนิกานต์    ฝ่ายภูเขียว
1. นางสาวธิติมา    ยุ่นดร
2. นางสายหยุด    ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นายสิทธิชัย    คำชามงคล
4. นางสาวอารียา    บุตรทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................