งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนากร    มาพระลับ
2. นายจิรสิทธิ์    คำสีแก้ว
3. นายสุทธิพันธ์    ขรรค์แก้ว
4. นายเรืองศักดิ์    คำสุก
5. นายภัทรภณ    น้อยเขียว
6. นางสาวธิชานันท์    สาทา
7. นางสาวจตุพร    ดาทุมมา
8. นางสาวทิพย์มณี    หล่ำแขก
9. นางสาวพัชรี    ศิริบาล
10. นางสาวอิสศิริญา    แอมนนท์
1. นายนรินทร์    สมบูรณ์
2. นางสาวปวันรัตน์    สุมามาลย์
3. นางอัจฉรา    แท่นแก้ว
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอภินันต์    อ้วนวงษ์
2. นายชนาธิป    แสนพิมพ์นา
3. นางสาวชลลดา    ชารีดี
4. นายปรัชญา    พรมมี
5. นางสาวปานตะวัน    คำอ่อน
6. นางสาวพิมพ์ผกา    เตือนขุนทด
7. นายอิทธิพล    แสงจันทร์
8. นายทศพล    โนนทิง
9. นางสาวนันท์นภัส    ศิลารวม
10. นางสาววริศรา    พรมนา
1. นางรมณี    รำเพยพล
2. นางวนิดา    ทองศรี
3. นางเอื้อมเดือน    ถิ่นปัญจา
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพชรมน    เปสุริยะ
2. นางสาวน้ำหวาน    ยับสันเที๊ยะ
3. นางสาวพิไลวรรณ    พิมล
4. นางสาวปุณยวีร์    ประจันนวล
5. นายชยุตพงศ์    ทัพศิลา
6. นายอลังการ    สามนคร
7. นายธนะรัฐ    บุญเมฆ
8. นายศุภกร    บุญยศาสตร์
1. ดร.สุพาสน์    แสงสุรินทร์
2. นางสุภาพร    น้อยฤทธิ์
3. นางอารีรัช    ผิวดี
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดารัตน์    ศรีเดช
2. นางสาวศิริลักษณ์    ไตรยวงศ์
3. นายสิปปวิชญ์    วงษ์ละคร
4. นางสาวนริสรา    ทับทิมไสย์
5. นางสาวมนธิรา    วงษ์กันหา
6. นายวชรพงค์    ภาภิรมย์
7. นายสุริยา    ราชรินทร์
8. นายจีระวัฒน์    ศรีบุรินทร์
9. นางสาวสุกสะหวัด    ดวงมะนี
10. นายพีรวัฒน์    แดงสุข
1. นายภักดีพร    วิชาราช
5 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายแดนอภิชาติ    บัวคำ
2. เด็กชายอนุลักษณ์    ฉลวยศรี
3. นายอัธยา    ทองสันทัด
4. เด็กชายรัชวุฒิ    บุดตุ
5. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์    พรมมา
6. นางสาววนิษา    ฝอยวารี
7. นางสาวขวัญเรือน    คำภาเขียว
8. นางสาวนริศรา    วงชัยเพ็ง
1. นายคาวี    พุทธคี
2. นายภูเบศวร์    พิทยาวัฒนชัย
3. นางสาวเมยวดี    บัวใหญ่รักษา
6 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายณัฐวุฒิ    ส่วยสม
2. เด็กชายณรงกรณ์    แสงเปี่ยง
3. นายธีรภัทร์    นาบำรุง
4. นายพงษธร    กล่อมกระโทก
5. นายจองทรัพย์    เจริญสิงห์
6. นางสาวอวัสดา    พรรณา
7. นางสาวสุธิตา    แสนประเสริฐ
8. นางสาวอนิสา    นามบุดดี
9. นางสาวกุลณัฐ    ผาดนอก
10. นางสาวกัญญารัตน์    สอนสวาส
1. นางชรินรัตน์    สมอดง
2. นายศุภวิชญ์    ปานาลาด
3. นายสัตยา    ศรีพุทธา
7 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายศิวดล    ประวาระณา
2. นายสหภาพ    กำลังวรรณ
3. นายบริบูรณ์    กองสุข
4. นายสัญญา    ด่านจง
5. นางสาวประภัสสร    สุขุน
6. นางสาวประภาพร    สุขุน
7. นางสาวยมลพร    สุขุน
8. นางสาวพรสุดา    ศรีโยธา
9. นางสาวสิรินยา    นาคุณ
10. นายพรชัย    น้อยไกรจักร
1. นางพุทธรักษา    พิมพ์พันธ์
2. นางสาวลลิดา    ประภาการ
3. นางอุไร    ปาปะสา
8 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธีระพัฒน์    ระวังชัยสงค์
2. นายวรัญญู    คลังกลาง
3. นายเอกรักษ์    หงษ์ศรี
4. นายวรายุทธ    ปิ่นเภท
5. นายจิรภัทร    เพ็งค่ำ
6. นางสาวนริศรา    โสดาวัน
7. นางสาวจุฬาลักษณ์    ของอ่อน
8. นางสาววสุปภา    สุขถาวร
9. นางสาวเขมมิกา    ทำมา
10. นางสาวรัชฎาภรณ์    ชมพุฒ
1. นางสาวฐิติวรรณ    สารพิมพ์
2. นายพงศกร    สุวรรณศรี
3. นางสาวรุจิรา    บุญญานุสนธิ์
9 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายไชยา    กลางวิชัย
2. นายนาริศ    บุษราคัม
3. นายธีรภัทร์    ไชยพาพิมพ์
4. นายศาสตรา    เนื่องชัยยศ
5. นายอนุพงษ์    พรมโนนศรี
6. นางสาวชวัลนุช    จำปามูล
7. นางสาวรุ้งฟ้า    สุกุมาร
8. นางสาววรนารถ    สังข์ศิริ
9. นางสาวสมพร    หม่อมสาระ
10. นางสาวปาลิตา    ศรีบุตรโคตร
1. นางชลิตตา    พรสุวรรณ
10 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวน้ำฝน    วงษ์เบาะ
2. นางสาวจิราพรรณ    ซาซุม
3. นางสาวรติญา    เกิดเป้า
4. นางสาวชรินรัตน์    สีสุธรรม
5. นางสาวสุพิชญา    สิงห์ชู
6. นายนิติภูมิ    มาสูงเนิน
7. นายสิทธิศักดิ์    ชาวะลัย
8. นายณัฐกิตติ์    โนนลำดวน
9. นายสหภาพ    เพียรทอง
10. นายอรรถพล    ไวโส
1. นายทนงศักดิ์    ขันทกรรม
2. นายวิทยา    แฝงด่านกลาง
11 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    ทีภูเขียว
2. นายสนั่น    สุทธิสอน
3. นายอัศวเดช    สามารถ
4. นายภาณุเดช    หมู่โสภณ
5. นายกิตติศักดิ์    แทนน้อย
6. นางสาวบัวตอง    ชัยวิเศษ
7. นางสาวธันยพร    ยังกลาง
8. เด็กหญิงนัยนา    มูลมะณี
9. เด็กหญิงนิรมล    มูลมณี
10. เด็กหญิงเจนจิรา    สิทธิคำ
1. นางสาวดารา    หอมจู
2. นางสาวยนต์นภา    คำศรี
3. นายอนุจิต    จุมกุดรัง
12 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวิริยะ    คลังคำภา
2. นายภัคดี    ธรรมลา
3. นายสิทธิโชค    แสนเสริม
4. เด็กชายศุภรักษ์    สุนทรแต
5. นางสาวนรินทร    สดุดี
6. นางสาวสุภาภรณ์    สุภประกิจ
7. นางสาวลัดดาวรรณ    จำปาดี
8. นางสาวตะวันฉาย    สังมะณี
1. นายภูมินทร์    ชาลีคาร
2. นางสุธิดา    สอนนำ
3. นางสาวอนุศรา    ช่างปรุง
13 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกัญญาณัฐ    ทีภูเขียว
2. นายนนทกร    หมอกชัย
3. นายสุชาติ    ทรงสกุล
4. นายชยกฤต    ปุญจันทร์ญา
5. นางสาวสุภาณี    คำฉลาด
6. นางสาววัลย์มณีพร    เทียมสาย
7. นางสาวเมธิณี    ผ่องใส
8. นายปิยะกรณ์    เบ็ญขุนทด
9. นายอััมรินทร์    เจริญสุข
10. นางสาวสุธาสินี    ต่อศิริ
1. นายฐิติพงศ์    โคกสูง
2. นางสายหยุด    ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นางสาวอารียา    บุตรทา
14 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสมะพล    มาเมือง
2. นายจิราธิวัฒน์    ศรีสัตย์
3. นายณัฐวุฒิ    ชินวงศ์
4. นายชลิต    เมาะราษี
5. นายเสกสันติ์    นามจันทร์
6. นางสาวณัฐกุล    มีกุล
7. นางสาวธิดารัตน์    เศรษฐนันท์
8. นางสาวศิริญากร    ลากุล
9. นางสาวสโรชา    เหล่าเจริญ
10. นางสาวอริสรา    แสนโฮม
1. นางสาวณิพิสกุญช์    ธนาวุฒิธนภูมิ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา    ทองยา
3. นางสาวอรอาภา    หาญวระ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................