งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภวัฒน์    ไชยศรี
2. เด็กชายณัฏฐนันท์    โสดา
3. เด็กชายนันทวัฒน์    ใจฉาย
4. เด็กชายเดชาชาญ    ภาษี
5. เด็กชายภูวนัย    แคว้นน้อย
6. เด็กหญิงอิศรียา    เทพาศิริ
7. เด็กหญิงพัชราภา    เศิกกันยา
8. เด็กหญิงชะนาตา    สุดชารี
9. เด็กหญิงเมธิญาดา    ด่างตาดทอง
10. เด็กหญิงกรวรรณ    บุตรศรีชา
1. นายนรินทร์    สมบูรณ์
2. นางสาวปวันรัตน์    สุมามาลย์
3. นางอัจฉรา    แท่นแก้ว
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายบูรพา    แคนเภา
2. เด็กหญิงอิง    เอาะน้อย
3. เด็กหญิงรัตนาพร    พลายเนาว์
4. เด็กหญิงปิยพร    ดอนพุทธา
5. เด็กชายชาญชัย    ศรีโย
6. เด็กหญิงอารียา    สุวรรณโสภา
7. เด็กหญิงชลธิชา    ศรีสุกอง
8. เด็กชายสิทธิพล    แสวงสาย
9. เด็กชายจักรินทร์    จำปา
10. เด็กชายชัยมงคล    ม่วงนิล
1. นางรมณี    รำเพยพล
2. นางวนิดา    ทองศรี
3. นางเอื้อมเดือน    ถิ่นปัญจา
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนริศรา    โล้ลา
2. เด็กหญิงธิติยาพร    นาคธรณินทร์
3. เด็กหญิงศศิประพร    เงาะลำดวน
4. เด็กหญิงกฤตยากร    โรจนชาลี
5. เด็กชายนนทพันธท์    วรศาสตร์
6. นายพันธ์ชาย    จาลา
7. เด็กชายต่อตระกูล    บุญรวม
8. เด็กชายดนุนัย    บุญคุณ
9. เด็กชายพชรพล    อักฌรา
10. เด็กหญิงอรปรียา    แก้วบุญเรือง
1. นางสาวณัฐสุดา    นารีวิจิตร
2. นางสุภาพร    น้อยฤทธิ์
3. นางอารีรัช    ผิวดี
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายสถาพร    กาจู๊ด
2. เด็กชายประทีป    บุญวิจิตร
3. เด็กชายณัฐพล    วงษ์คะสุ่ม
4. เด็กชายประเสริฐ    สวัสดีพุทรา
5. เด็กชายภานุรุจ    พลงาม
6. เด็กหญิงณัฐกมล    ภูเดชา
7. เด็กหญิงเต็มดวง    ชัยหงษ์
8. เด็กหญิงณัฐพร    ขัตินนท์
9. เด็กหญิงศศิอร    ไชยสุนทรสวัสดิ์
10. เด็กหญิงลักษมี    จินดาโส
1. นายภักดีพร    วิชาราช
5 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนะลิตา    เบ้าคำ
2. เด็กหญิงพิยะดา    ยางทุ่ง
3. เด็กหญิงอภิญญา    บุตรหา
4. เด็กหญิงณัฐพร    แก้วเกษเกลี้ยง
5. เด็กชายสรัล    พรมมา
6. เด็กชายสธน    เทพน้ำเที่ยง
7. เด็กชายธนายุต    ปู่แก้ว
8. เด็กชายกิตติคุณ    วันรภา
1. นายกิติพงษ์    พรมบ้านเปลือย
2. นางสาวนลิน    มากสังข์
3. นายอนุชา    สายสิงห์
6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายพีรภัส    ไชยแสง
2. เด็กชายเพชรทวี    มาลี
3. เด็กชายภานุวิชญ์    พรวาปี
4. เด็กชายธนากร    พรภิรมย์
5. เด็กชายสุทัศน์    จันดา
6. เด็กหญิงชลธิชา    ทำนุ
7. เด็กหญิงสตรีรัตน์    เอี่ยมศิริอารีรัตน์
8. เด็กหญิงสุภาพร    ชัยพรมมา
9. เด็กหญิงธัญสุดา    คำอู
10. เด็กหญิงภาวิณี    โสดี
1. นางสาวจิระประภา    โพธิเล
2. นางเพ็ญประภา    วงษ์ชมภู
7 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชนาพร    วิชัยกุล
2. เด็กหญิงฟางข้าว    สุขแป
3. นางสาวมณฑิตา    ศรีคำ
4. เด็กหญิงลักษณ์นา    แข็งขัน
5. นางสาวอรนุช    พานิชย์
6. นายธนกฤต    ศรีโยธา
7. นายบัญญพนต์    รักษาเดช
8. นายภูวดล    พลไธสง
9. เด็กชายภูวดล    โทชัยภูมิ
10. เด็กชายไตรทิพย์    ธัญญกรรม
1. นางสาวจันทิมา    พรมพิลา
2. นางสาวลลิดา    ประภาการ
3. นางเนตรทอง    เพียรแก้ว
8 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนทรัพย์    ลาพวง
2. เด็กชายปัญจพนธ์    ประดาพล
3. เด็กชายณัฐพล    โพธิ์ศรี
4. เด็กชายสุรสิทธิ์    ศรีชาติ
5. เด็กชายชัยสิทธิ์    ศรีบุญ
6. เด็กหญิงเกวลิน    เพชรคำ
7. เด็กหญิงสิบประกาภรณ์    พิมพ์ลา
8. เด็กหญิงกฤติญาพร    สังฆทิพย์
9. เด็กหญิงฐิตาภา    สิริสุขสุวรรณ
10. เด็กหญิงสุชัญญา    สักกลม
1. นางจินตนา    นาธงชัย
2. นายณัฐพงศ์    แสนวังสี
3. ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์    ชิณศรี
9 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวิมลพร    มูลโต
2. เด็กหญิงวาริสา    ดงแสนแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาพร    นีะกุล
4. เด็กหญิงวรรณพร    ศิริเคน
5. เด็กชายภูวดล    คำสมศรี
6. เด็กหญิงวรรณษา    ทุยสุวรรณ
7. เด็กชายพัฒนศักดิ์    จันทร์เทพย์
8. เด็กชายภูริทัต    บัวสิงห์
9. เด็กชายณัฐดล    นาอุดม
10. เด็กชายภานุวัฒน์    โสดา
1. นายทนงศักดิ์    ขันทกรรม
2. นายวิทยา    แฝงด่านกลาง
10 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายวิศรุจน์    บุญเกิด
2. เด็กชายจีระวัฒน์    วันทอง
3. เด็กชายรัชพล    ภัทราภรณ์ไพบูลย์
4. เด็กชายเสกข์สิทธิ์    ภูมิพัฒน์
5. เด็กชายปุณรวัฐ    สอนนวล
6. เด็กหญิงญาดา    ดลราศรี
7. เด็กหญิงปราณปริยา    ศิวะสมบูรณ์พงษ์
8. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ผิวพรรณงาม
9. เด็กหญิงศิรดา    ทิพย์พรมมา
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์    คำเส็ง
1. นางสายหยุด    ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. นายสิทธิชัย    คำชามงคล
3. นางสาวอารียา    บุตรทา
11 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายจิตรกร    สอนจันโท
2. เด็กชายวัชรากร    วินทะไชย
3. เด็กชายสหพร    ชัยศรีสร้อย
4. เด็กชายภานุวัฒน์    ศรีสุวอ
5. เด็กชายสุรศักดิ์    รักษาภักดี
6. เด็กหญิงวรรณวิษา    คำมา
7. นางสาวกัลยาณี    บุตรไกร
8. นางสาวจารุวรรณ    ด่านขุนทด
9. เด็กหญิงเพ็ญศิริ    บุญเสริม
10. นางสาวดารินทร์    ไปล่สารครบุรี
1. นางสาวณิพิสกุญช์    ธนาวุฒิธนภูมิ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา    ทองยา
3. นางสาวอรอาภา    หาญวระ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................