งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 259
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธิดารัตน์    ถาเหลา
2. นายธีระภัทร    อังเกษตร์
3. นางสาวภัทรวดี    มหิพันธ์
4. นางสาวสรัลชนา    สืบสำราญ
5. นายจิรภัทร    เมตตาเหลา
6. นายธีระวัฒน์    ศิลาลับ
7. นายรุจดนัย    เกศชรารัตน์
8. นายธนเสธฏ์    ศรีรัดดา
9. นายศักดิพัฒน์    เต็งยง
10. นางสาวมณีรัตน์    พันธุ์กาฬสินธุ์
11. นางสาวชัญญานุช    ยอดอาจ
12. นางสาวธนภรณ์    บุญหลักคำ
13. นางสาวชนม์นิภา    แดงทน
14. นางสาววนิชญา    สิงหนาท
15. นางสาวอมาญาส์    บุษราคัม
16. นางสาวฉัตรชนก    ชอบช่วยชาติ
17. นางสาวพิมพกานต์    จันทร์ฝ่าย
18. นางสาวปุณยาพร    เนาวนิตย์
19. นายจิรายุวัฒ์    เนื่องมัจฉา
20. นางสาวกนกลักษณ์    ซึ่งเสน
21. นางสาวนริศรา    ภูลอยดง
22. นางสาววิลัยวรรณ    แซ่กอ
23. นางสาวภัทรวดี    ประโพธิ์ทัง
24. นายสุรบดินทร์    ศรีธรรมมา
25. นางสาวกนกวรรณ    อันภักดี
26. นางสาวเบญญา    อาจศิริ
27. นายคณิน    วิบูลย์วัฒนวงศ์
28. นางสาวธารน้ำใส    บ้งผิว
29. นายวรรณสิษฐ์    ลอกไธสง
30. นางสาวสุพัฒตรา    สุกใสยา
31. นางสาวดวงฤทัย    นวรัตนากร
32. นางสาวปาริฉัตร    รัตนานิคม
33. นายศุภกร    บุญชาติ
34. นางสาวนุชจรินทร์    ประทุมบุญ
35. นางสาววรัญญา    สกลชัยไพสันฑ์
36. นางสาวณัฏฐ์นรี    ลีปาน
37. นางสาวศิริพร    คำป้อม
38. นางสาววัลลิภา    โชคกิจพานิจ
39. นายธนากร    น้อยหลุบเลา
1. นายสรายุทธ์    แพงเพ็ง
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายปัญญา    สุดงาม
2. นายภาคภูมิ    มาตนอก
3. นายปรมัติ    กุลวงษ์
4. นางสาวเบญจพร    ลือภูเขียว
5. นางสาวปิยะนันท์    ปาปะจี
6. นายภาณุวัฒน์    วงษ์สุดตา
7. นางสาวศศิวิมล    หุนสุวงค์
8. นายธนพล    เจริญสว่าง
9. นายปณิธาน    บัวองค์
10. นางสาววรดา    บุญคำ
11. นางสาวสุภาภรณ์    ทบแป
12. นายชาญวิวุฒิ    ผิวผาง
13. นายพุทธิพงศ์    ลำพา
14. นางสาวนาตาชา    แว่นประชา
15. นางสาวปรีญารัตน์    เมืองโพธิ
16. นางสาวเปรมฤทัย    วิบูลยานนท์
17. นางสาวอรกัญญา    ตอเสนา
18. นายกฤติกาณท์    สิมสา
19. นายอภิสิทธิ์    เชื้อเมือง
20. นายทศวรรธ    พรมที
21. นางสาวเบญญาภา    บุญญฤทธิ์
22. นางสาวอฐิติยา    ทามี
23. นายสตางค์    สีถาพล
24. นายตะวัน    สมจันลา
25. นายธนชิต    แสงบัณฑิต
26. นายธานัท    พลที
27. นายธีระยุทธ    ทองเปีย
28. นายนฤคม    สีเสน
29. นายนาวี    พลสามารถ
30. นายอดิศักดิ์    สันร้าย
31. นางสาวจิระภา    ทองยศ
32. นางสาวจุฑาพร    พินิจกุน
33. นางสาวพรรณภษา    โพธิปัสสา
34. นางสาวมะลิวรรณ    แก่นวงศ์
35. นางสาวอพัชชา    จำปามูล
36. นางสาวอิสรารัตน์    ใสน้อย
1. นางสาวณัฐนันท์    บุญกมลศรีศักดิ์
2. นางสาวมินตรา    โพธิ์จารย์
3. นายสมชาติ    กัลยาบาล
4. นางอรดี    แก้วชะเนตร
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสุกัญญา    กองขึ้น
2. นางสาวอาทิตยา    นาเม็ก
3. นางสาวอทิตติยา    บุญเพ็ง
4. นางสาวสุดารัตน์    สมน้อย
5. นางสาวพรพรรณ    เวฬุวนารักษ์
6. นางสาวรุ่งนภา    โฮชิน
7. นางสาววิภาพร    เวชวงษ์
8. นางสาวนลิน    อินตะมนต์
9. นางสาวอัญชลี    พรมดี
10. นางสาวจันฐิมา    เนื่องชมภู
11. นางสาวเจนจิรา    ปั้นอำนวยทรัพย์
12. นางสาวสุดารัตน์    ทับโสดา
13. นางสาวปฐมาวดี    นรินทร์
14. นางสาวอโณทัย    คนคิด
15. นางสาวธารวิมล    นาอุดม
16. นางสาวพรสุดา    ศรีโยธา
17. นางสาวยุพารัตน์    ป่าสน
18. นางสาวกัลยรัตน์    หิมมะ
19. นางสาวทราย    สว่างสุข
20. นางสาวรายวรรณ์    นาเพ็ก
21. นางสาวธิดารัตน์    ตงเท่ง
22. นางสาวรุ่งทิวา    ราศรี
23. นายวีระพล    อุตเสนา
24. นางสาวธัญญาลักษณ์    มัครมย์
25. นางสาววริศรา    ชนะน้อย
26. นางสาวเกตน์นิภา    ทิพหะ
27. นางสาวสุวรรณา    โพธิ์ใต้
28. นางสาวสุวรรณี    โพธิ์ใต้
29. นางสาวจิราวรรณ    คะลา
30. นางสาวกรรณิกา    คำไมล์
31. นายสัญญา    ด่านจง
32. นางสาวศิริการดา    ศรีธรรมมา
33. นางสาวจิตรตรากูล    ถนอมจตุพร
34. นางสาวมณีรัตน์    เศรษฐี
35. นางสาวเกศเพชร    จีนชัยภูมิ
36. นางสาวพัชรา    นารีนุช
1. นายกัณฐรากรณ์    ไกรวัน
2. นายบัณฑิต    ลักษณะภาวรรณ
3. นางสาวพัชรี    มงคลอินทร์
4. นายมนัส    นาคำ
5. นายยรรยง    รัตนสมบูรณ์
6. นางไพลิน    ผิวโชติ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................