งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 258
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายเกียรติชัย    ตรงสินสวัสดิ์
2. เด็กชายจักรภัทร    พานเพ็ง
3. เด็กชายตะวัน    ศรีวิชา
4. เด็กชายธนพงษ์    นุชประยูร
5. เด็กชายนนทิวรรธน์    นนท์คำจันทร์
6. เด็กชายปุณณรัตน์    ชัยรูป
7. เด็กชายพงศ์วิวัฒน์    แจ้งพรมมา
8. เด็กชายพีรพัฒน์    แก้วล้วน
9. เด็กชายมนัสวี    อหันตะ
10. เด็กชายรัตนิน    สิงห์เหลือ
11. เด็กชายรุจิรางค์    เจียมบรรจง
12. เด็กชายศิริชัย    จันทร์เพี้ยฟาน
13. เด็กหญิงกนกอร    อุนาสิทธิ์
14. เด็กชายเหม    บุตรสะระคำ
15. เด็กชายอฑิราช    มณีสา
16. เด็กหญิงกมลชนก    ศรีน้อยขวา
17. เด็กหญิงเกวลิน    เกียงแก้ว
18. เด็กหญิงชนิสรา    สมิตตานนท์
19. เด็กหญิงชมพูนุท    กิ่งกลาง
20. เด็กหญิงฐิติกานต์    โพธิ์ศรี
21. เด็กหญิงณัฐธิดา    น้อยผบ
22. เด็กหญิงธิดารัตน์    ดรซุย
23. เด็กหญิงนริศรา    ข้อจักร
24. เด็กหญิงบุญญิศา    วงษ์คำดี
25. เด็กหญิงพัชราภา    แสงแก้ว
26. เด็กหญิงยุพารัตน์    แสงโนน
27. เด็กหญิงรุ่งฤดี    แสนเหวิม
28. เด็กหญิงวิทยาภรณ์    นนทะบูรณ์
29. เด็กหญิงวิภาพร    ขันทอง
30. เด็กหญิงศศิมินตรา    ลมดา
31. เด็กหญิงุศุภิสรา    พรมคำน้อย
32. เด็กหญิงสุพรรษา    ขาวหยวก
33. เด็กหญิงสุพัชญา    ไผทสิทธิ์
34. เด็กหญิงอภัสรา    รักษาเคน
35. เด็กหญิงอัญมณี    แสนนาม
36. เด็กหญิงอาทิตยา    ชารีวาน
37. เด็กหญิงอารีรัตน์    พิณเหลือง
38. เด็กหญิงอิชยา    ตระกูลศรี
39. เด็กหญิงอินทิรา    โพธิ์ไฮ
40. เด็กหญิงขวัญข้าว    กำภามี
1. นายสรายุทธ์    แพงเพ็ง
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรดา    เพ็งศรีสาร
2. เด็กหญิงพรชลิตา    ประกายศรี
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ศิริอินทร์
4. เด็กหญิงปาริฉัตร    สอนกลาง
5. เด็กหญิงนาถรดา    นิลไธสงค์
6. เด็กหญิงณัฐณิชา    บุบผา
7. เด็กหญิงธิดารัตน์    เคนสาคู
8. เด็กหญิงกัญญรัตน์    มะลาด
9. เด็กหญิงพุธิตา    บางสำรวจ
10. เด็กหญิงปวีณา    แสนนา
11. เด็กหญิงปภาวดี    บางสำรวจ
12. เด็กหญิงจิรนันท์    ลีทหาร
13. เด็กหญิงศุภธิดา    จันสุคนธ์
14. เด็กหญิงณิชนันท์    แก้วปีลา
15. เด็กหญิงวิภาวดี    สังหมื่นเม้า
16. นางสาวธิดารัตน์    แพงวงษ์
17. นางสาวสุนิสา    แซ่ลือ
18. เด็กหญิงเพียงธาร    ภูขะมา
19. เด็กหญิงวิไลพร    จันทร์ทะมาด
20. เด็กหญิงณัฐติการณ์    มงคล
21. เด็กหญิงธิติสุดา    ภูสวัสดิ์
22. เด็กหญิงสุพรรษา    พูลสวัสดิ์
23. เด็กหญิงมณีรัตน์    อินต๊ะปัญญา
24. เด็กหญิงณัฐณิชา    ก้อนศิลา
25. เด็กหญิงสุริสา    บำรุงเพชร
26. เด็กหญิงฉัตรลดา    รักบิดร
27. เด็กหญิงธิติมา    ม่วงกลาง
28. เด็กหญิงธิดารัตน์    ม่วงกลาง
29. เด็กหญิงวรรณวิสา    อินทรโชติ
30. เด็กหญิงศริทิพย์    อาจหาญ
31. เด็กหญิงณิชาภา    จูช้าง
1. นางสาวกชกร    จุลอมร
2. นายวัณณุวรรธน์    ศรีไสว
3. นางสาวสุพัชชา    ตลาดขวัญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโชติมา    เกิดตรวจ
2. เด็กหญิงกฤติยากรณ์    คุ้มบุญ
3. เด็กหญิงศิริวิมลวรรณ    กุลจันทร์
4. เด็กชายเพชร    ชินภาส
5. เด็กหญิงสุชานันท์    หวานเฉียง
6. เด็กหญิงศศิชา    ลวงสวาท
7. เด็กหญิงจิราภรณ์    สุแดงน้อย
8. เด็กหญิงพรทิพย์    เพชรน้อย
9. เด็กหญิงญาดา    ศิริยะ
10. เด็กหญิงนันทิดา    เมืองชน
11. เด็กหญิงสุพัตรา    ต่างสี
12. เด็กหญิงชลธิชา    อยู่ตั้งตัว
13. เด็กหญิงภิญญดา    พาดกลาง
14. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    หมั่นพยายาม
15. เด็กหญิงวรรณภา    สวงโท
16. เด็กหญิงวิมลสิริ    สะเดาว์
17. เด็กหญิงวิลาวรรณ    วงษ์รักษา
18. เด็กชายธนชัย    ยุพิน
19. เด็กหญิงจิรวรรธ    วิวาห์พัฒน์
20. เด็กหญิงภัทรานุช    พุทธสอน
21. เด็กหญิงอังชลิญญา    โขมณี
22. เด็กหญิงจิรนันท์    บุตรี
23. เด็กชายเอกสิทธิ์    โพธิ์จันทร์
24. เด็กชายอนุวัตร    เดชพละ
25. เด็กชายณัฐกร    ถาวิเศษ
26. เด็กหญิงจุฑามาส    อยู่สุข
27. เด็กหญิงภัทรธิดา    อภิรัตนเจริญสุข
28. เด็กหญิงณัฐณิชา    สินเธาว์
29. เด็กหญิงธนพร    เมืองขวา
30. เด็กหญิงกานดา    ทองหล่อ
31. เด็กชายชัยพิชิต    คนทา
1. นายจักรภัทร    ยอดสุวรรณ์
2. นางสาวณิชาภัทร    ราลังสิทธิ์
3. นายนรินทร์    ทองรักษ์
4. ดร.วิญญู    ผิวรัตน์
5. นายสุนทร    ทองถม
6. นางอุบล    ทองถม
7. นางเทวาลักษณ์    ผิวรัตน์
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐพงศ์    จันเส
2. เด็กชายทนงศักดิ์    จันทร์เลื่อน
3. เด็กชายธีระศักดิ์    บ้วนนอก
4. เด็กชายธันวา    จิตพันธ์
5. เด็กชายไพรัตน์    โม่นอก
6. เด็กชายเจตริน    บุญชาญ
7. เด็กชายธนภัทร    รัตนอนันท์
8. เด็กชายกฤษณพงศ์    หมื่นวงค์
9. เด็กชายธงไชย    นารินทร์
10. เด็กชายธนกฤติ    จั่นขุนทด
11. เด็กชายสิทธิชัย    โคตสีเมือง
12. เด็กชายสรวิชญ์    มาบภา
13. เด็กหญิงกมลเนตร    วงเวียน
14. เด็กหญิงจันทิชา    วิชัยศึก
15. เด็กหญิงฐานะวรรณ    แก้วเจ็ดคำ
16. เด็กหญิงณัตินี    เจริญภูมิ
17. เด็กหญิงพรประภา    เสาวิชิต
18. เด็กหญิงพัชรา    สวนไผ่
19. เด็กหญิงฟางข้าว    สุขแป
20. เด็กหญิงมุฑิตา    งามมั่น
21. เด็กหญิงวรรษพร    วัดทุ่งใหญ่
22. เด็กหญิงวยุรีย์    คูณสุข
23. เด็กหญิงวิภาวินี    เกิดศักดิ์
24. เด็กหญิงสาวิตรี    โพยนอก
25. เด็กหญิงสุกัญญา    อินทร์สวรรค์
26. เด็กหญิงสุชาดา    จิตตศักดิ์
27. เด็กหญิงอภิญญา    กันยาธรรม
28. นางสาวปนัดดา    ศิริเวช
29. เด็กหญิงพีรดา    ปัตตาทานัง
30. เด็กหญิงรติกานต์    เชาวลิตร
31. เด็กชายธีรภัทร    แก้วน้ำเที่ยง
32. เด็กชายเตวิทย์    อาจสมัย
33. เด็กหญิงแก้วตา    รัตนา
34. เด็กหญิงปนัดดา    ศิริเวช
35. เด็กหญิงปวีณา    พรรณา
36. เด็กหญิงวรรณภา    วิชาธรรม
1. นายกัณฐรากรณ์    ไกรวัน
2. นายบัณฑิต    ลักษณะภาวรรณ
3. นางสาวพัชรี    มงคลอินทร์
4. นายมนัส    นาคำ
5. นายยรรยง    รัตนสมบูรณ์
6. นางไพลิน    ผิวโชติ
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................