งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายราชานนท์    โนนทะวงษ์
2. นางสาวศรีสุดา    ภักดีเฝือ
1. นายณัฐวิชช์    ศรีมงคลโรจน์
2. นางวัชรกร    สุรพงษ์รัตน์
2 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายเอ็ดวิน    นาเม็ง
2. เด็กชายธัญเทพ    ประทีปเสน
1. นายณัฐพล    ศิริมูล
2. นายสมศักดิ์    สิงหะ
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอิธิพล    วัชนก้านตง
2. เด็กชายธีระเดช    บุญเพิ่ม
1. นางธันยพร    แบนอภัย
2. นางนิตยา    ภูวประภากร
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัฐพงษ์    แซ่คู
2. เด็กชายวีระชิต    อิ่มนาง
1. นางกัลยาณี    มั่งพร้อม
2. นายจินตนา บริหาร    บริหาร
5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษนัย    บุญมาก
1. นางธันยนันท์    วังสงค์
2. นางสาวนันทนา    สุวรรณปา
6 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัชชานนท์    พงษ์ศรี
2. เด็กชายธเนตร์    แก้วเนตร์
1. นางสาวเจนจิรา    เพ็ชรสีเขียว
2. นายเจนรบ    โกรธา
7 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิติศิริ    คนคิด
2. เด็กหญิงพัชรีพลอย    จันทะดี
1. นางสาวชนัมพร    ทรงศิริ
2. นายประโมทย์    นันนิล
8 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายชนวัฒน์    โพธิ์รุกข์
2. เด็กชายชาญชัย    จุ่งมิตร
1. นางณฐมน    ผางจันทดา
2. นางสาวผุสญาณีย์    โพธิยา
9 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายพารากอน    หมื่นแก้ว
2. นายณัฐคัลภ์    ราศรี
1. นายปิติกิตร    เฮ้าแสง
2. นางยุวดี    ทองสุวรรณ์
10 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายพสธร    ธีสุระ
2. เด็กหญิงอภิญญา    หยุดลำ
1. นางทองไส    ทิพย์โพธิ์สิงห์
2. นางสุพัตรา    พลรักษา
11 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายไอศูรย์    วรราช
2. เด็กชายบริวัฒน์    โคตรภูธร
1. นายจิตติศักดิ์    ยุทธสนอง
2. นางตุรกี    สมสา
12 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายปิยวัตร    ลักขษร
2. เด็กชายรัชพล    บุตรเคน
1. นางสาวกิรภา    ราชโคตร
2. นางสาวพิมพ์โพยม    พิทักษ์
13 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายภัทรพงษ์    ลาพวง
2. เด็กชายศิวกร    สุ่มทรัพย์
1. นายวชิระ    ศิริสุนทร
2. นายสวีทศักดิ์    สำนักวงค์
14 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายคมกฤษ    สาลีสิงห์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    พุทธศร
1. นางสาวรสสุคนธ์    พรมมา
2. นางวิภาวี    สร้อยคำ
15 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายพิสิทธิ์    สังฒโต
2. นายศุภโชค    แสงโทโพธิ์
1. นายกิตติคุณ    วาระกุล
16 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปิณิดา    คำแร่
2. เด็กหญิงนิปัทม์    ทองรักษ์
1. นายพิเชษฐ์    พิมพ์มหา
2. นางสายบัว    พิมพ์มหา
17 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายบารมี    ชัยบ้านกุด
2. นายพุทธพงษ์    ยุทธยงค์
1. นางศิริลักษณ์    แสงชาตรี
2. นางสาวสุภาวดี    เพชรโชติ
18 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายกฤษฎา    พันธ์ภาวงศ์
2. เด็กชายลัทธพล    รินทาวุธ
1. นางน้ำผึ้ง    สมบัติทอง
2. นางสาวอนุสรณ์    แสนสมบัติ
19 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายจักรินทร์    งามบ้านผือ
2. เด็กชายปภังกร    คำสิงห์
1. นายจันทร์ทา    ขานเกตุ
2. นายชยางกูร    ข้อยุ่น
20 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายปรเมศวร์    สิงห์หลอด
2. เด็กชายมนัสพงษ์    ทัพซ้าย
1. นางทิพวรรณ    สุภักดี
2. นางสาวอังค์วรา    บุดดาดวง
21 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายวีรศักดิ์    เศษสมบูรณ์
2. เด็กชายคณุตร์    ธรรมมา
1. นายจารุวัฒน์    บ่อดินดำ
2. ดร.นิตยาพร    กินบุญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................