งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 207
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวมุตฑิตา    อุตคำ
2. นางสาวดีหน้า    คีลแวล
3. นางสาวกรรณิการ์    ข้อยุ่น
1. นางประทุมเมศ    ช่วงชิต
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชาภัทร    รักษาสิทธิ์
2. นางสาวชญานิศ    พลีศักดิ์
3. นางสาววรรณพร    บุญประภากร
1. นายจักรกริช    อ่อนสา
2. นางสุจิตรา    สว่างโรจน์
3 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายนัฐดนัย    บุญเลิศ
2. นางสาวจุฬารักษ์    อำคา
3. นางสาวสุทธิชา    ลาดเพ็ง
1. นางสาวสุพรรษา    แสงอ่อน
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิดาพร    ทรงพลนภจร
2. นางสาวพนิตพร    ชัยดี
3. นางสาวเมธาวี    สีพาไชย
1. นางพนมจิตร    ประทุมมา
2. นางเพ็ญประภา    ซุยกระเดื่อง
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา    ป้องเต่า
2. นางสาวกุลธิดา    บุบผา
3. นางสาวจิรภิญญา    เหล่าลุมพุก
1. นางสาวชุติมา    อัศวพรรณา
2. นางสมฤดี    ชัยสิทธิ์
6 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวนิภาพร    พรมมาวัน
2. นางสาวณัฐริกา    คำสวนมอญ
3. นางสาวปทุมวรรณ    ทวีสุข
1. นางญาณิศา    เครือวรรณ
2. นายพิเชษฐ์    ใจชัยภูมิ
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอารีรัตน์    สุทธิมา
2. นางสาวเกศรินทร์    เหล่าหมวด
3. นางสาวรัชดาวรรณ    แซ่ว่า
1. นางนันทกา    อินทรธรรม
2. นางวิภารัตน์    หินเธาว์
8 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุทธิดา    เสนาดี
2. นางสาวภูวภา    จุรุฑา
3. นางสาวประภาพร    ตะโนนทอง
1. นางปาริฉัตร    อามาตย์สมบัติ
2. นายวราวุธ    หลอดสว่าง
9 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุชาดา    สนิทนิตย์
2. นางสาวปิยธิดา    จินดาวัฒน์
3. นายพันธวิศ    พันธ์สวัสดิ์
1. นางนภาพร    เคนคำภา
2. นางปัณฑิตา    ชาติประมง
10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววิภารดี    เมืองแก้ว
2. นางสาวธัชพรรณ    ยอดสง่า
3. นางสาวภาวิกา    นาคสระฮาง
1. นางสาวณิชากร    อุ่นทะวงษ์
2. นางทิพย์สุคนธ์    นันโมง
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายเปรมพล    วุธรา
2. นางสาวจรรยาพร    พริ้งเพราะ
3. นางสาวธนิษฐา    ศรีแพงมล
1. นางสาวสาวิตรี    หงษ์อินทร์
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสายน้ำ    ตันจ่าง
2. นางสาวศศิธร    บัวระภา
3. นางสาวแพรพรรณ    มณีแสง
1. นางธัญลักษณ์    เทวโรจน์
2. นางสาวนิตยา    บุตรยศ
13 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวชลลดา    สารสุข
2. นางสาววัลวิภา    ป้องบุญจันทร์
3. นางสาวมยุรี    แสงกุรัง
1. นางสาวมะลิวัลย์    ดีเลิศ
2. นายอรรถกร    โคตนารา
14 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกรรณิกา    ปลัดกอง
2. นางสาวเกวลิน    วรรณจงคำ
3. นางสาวศิริกัญญา    มังคูณ
1. นางสาวนารีรัตน์    สายสังข์
2. นายสุนันท์    คำภูมี
15 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพรทิพย์    จันทะภา
2. นางสาวทรายแก้ว    ชูหลง
3. นางสาวธนัญญา    ผจงจิตสม
1. นางคุณากร    คำสุข
2. นางสาวธัญญาดล    อุปชิตกุล
16 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอัฉราพร    ลาดช้อย
2. นางสาวอภิญญา    ชนชนะชัย
3. นายไชยภัทร    มอญขาม
1. นางสาวณิชาภัทร    ราลังสิทธิ์
2. นางนิระมล    กันยาหลง
17 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวประภาพร    นามพันธ์
2. นางสาวอินทิรา    ฐิติโชติรัตนา
3. นางสาวกมลชนก    สิงห์น้อย
1. นางบงกช    วิลาศรี
2. นายศิวะ    มะโนขันธ์
18 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุชาดา    จันอยู่
2. นางสาวเนตรชนก    ไสวงาม
3. นางสาวสิริวิมล    จันทร์ปาน
1. นายยงยุทธ์    ทิทา
2. นางสุนภา    ทิทา
19 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววชิราภรณ์    ภูผันผิน
2. นางสาวกัญญารัตน์    มานาง
3. นางสาวศิริวรรณ    จันทะนงค์
1. นางจริยา    ใยปางแก้ว
2. นายสมจิตร    ใยปางแก้ว
20 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวเรณุกา    แก้วอาษา
2. นางสาวอภัสรา    ยังจันทร์อินทร์
3. นางสาวธัญญารัตน์    ปัสสาวะสังข์
1. นางสาวสุภัค    สุรเกียรติสมบัติ
2. นายอนุชา    สายสิงห์
21 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวจิราพร    มูลแอด
2. นางสาววรรณลี    เพียรธานี
3. นางสาวพรนรินทร์    หีบแก้ว
1. นางสาวนิตยา    ไสยะกิจ
2. นางสาวน้ำผึ้ง    จันทร์สม
22 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐริการ์    ทวีรัมย์
2. นางสาวป้อนวิภา    ปะระกา
3. นางสาวดาวพระศุกร์    เพ็งพูน
1. นางภัทราพร    แสงประพันธ์
2. นางอัญชลี    ปัญญาง
23 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายภูธเนตร    ปุรัมพะกา
2. นางสาวณัฐริกา    สาชิต
3. นางสาวศรีประไพ    แก้วนอก
1. ว่าที่ร้อยเอกศรายุทธ    จันทร์สว่าง
2. นางสาวอุไล    พักลา
24 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวจันจิรา    สินโพธิ์
2. นางสาวไอริน    เกตุสำเนา
3. นายพงศธร    รสชุ่ม
1. นางสาวลัดดา    โบราณมูล
2. นางสาวอัจฉราพร    สุวรรณเวช
25 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายณัฐพล    ตะวัน
2. นายณภัสกร    ชัยสิทธิ์
3. นางสาวกัลยากรณ์    เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
1. นางสุธนี    บุญตาม
2. นางอนงค์    สมนอก
26 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริวิมล    พิมพ์สิม
2. นางสาวรุ่งระวี    แสงจันทร์
3. นางสาวนฤมล    วิเศษไสย์
1. นายนิวัฒนา    จำลอง
2. นางวรรณา    บริบูรณ์
27 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐิดา    โพธิ์แสง
2. นางสาวกวิตา    แสงจันทร์
3. นางสาวพิมพ์พลอย    พุ่มพฤกษ์
1. นางมลศรี    คำแก้ว
2. นางสาววัชรีพร    แดงทน
28 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอรญา    รัตทะนี
2. นายศักรินทร์    ชมจำปี
3. นางสาวภูริดา    โขมพัตรา
1. นายณัฐฐพฤทธิ์    โคตรวงทอง
2. นางณัติฐา    ลินทะละ
29 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวฐาปนี    เหง้าศรี
2. นางสาวสุริวิภา    สุทธิประภา
3. นางสาวอติกานต์    สรรพอาษา
1. นางปาริชาติ    ผิวผ่อง
2. นางสาวศิลาลักษณ์    หงษ์คำหล้า
30 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววณิชชญาพร    บุษราคัม
2. นางสาวจุฑามาศ    พัฒนาศูนย์
3. นางสาวศศิกานต์    แสงเมือง
1. นางสาวจิตรนาถ    เพชรรั่ว
2. นายสุภชัย    แก้ววังชัย
31 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวภัทรียา    ดงใหญ่
2. นางสาวศุภนิดา    มีมาก
3. นายธนากร    หลานวงค์
1. นางสาวดารณี    ไชยเชษฐ์
2. นางสาวเจษฎาพร    หงษ์คง
32 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายจักรินทร์    ธงชัย
2. นางสาวตะวันฉาย    สะพรมห์
3. นางสาวสุพรรณี    เหล่าภักดี
1. นางสาวศศิธร    วิชัยวงค์
2. นางสาวอัฉราพรรณ    พาไสย์
33 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธเนศ    โพผาวงษ์
2. นางสาวนฤภรณ์    ขันแข็ง
3. นางสาวปิยพร    กันยามิน
1. นายกิตติพล    สิทธิพันธ์
2. นางสาวทัศนีย์    ศรีบุรินทร์
34 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวภัทราภรณ์    วังขันธ์
2. นางสาวณัฎณิชา    ศรีลาคำ
3. นางสาวอุษณีย์    เดชอุดม
1. นางดวงสุดา    ทั้งพรม
2. นางสุขิตา    บุญทัน
35 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวุฒิชัย    หมื่นหาวงษ์
2. นางสาวจิตตานันท์    จวบลาภ
3. นางสาวภัทรลดา    จันทร์ประโคน
1. นางบุญจันทร์    จันผาผาย
2. นางสาวปาจรีย์    ไพรทอง
36 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนนทินี    ปารุต
2. นายปรัชญ์ญา    มูลหา
3. นางสาวพัณณิดา    ศักดาราช
1. นางฐิตารีย์    อโหสิชูวงศ์
2. นางภัสสรีวัลย์    ทะคง
37 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวจารวีกร    ชัยธรรม
2. นางสาวมุธิตา    ใหญ่สูง
3. นางสาวสุพัตรา    อุตลุม
1. นางน้ำค้าง    ทีน้อย
2. นางสังวาลย์    บุดศรีชา
38 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวเพ็ญนภา    สิงห์หามแห
2. นางสาวสุทธิดา    แสนแก้ว
3. นางสาวสุนิสา    แสนแก้ว
1. นายกัมปนาท    อ่อนพร้อม
2. นางสาวนนตรา    เทียมตรี
39 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปนัดดา    เนื่องรินทร์
2. นางสาวอริสา    แกวงษ์ราช
3. นางสาวอมรทิพย์    นามนวด
1. นางพิชญ์สินี    ชาวประสา
2. นางสาวเบญจอนงค์    โคตรนรินทร์
40 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวรัตนาพร    จันดีบ้าง
2. นายวัชระ    เหลาสีคู
3. นางสาววรรณภาพร    บุญเพ็ง
1. นางสาวปัทมาวดี    สุขจันดี
2. นางรุ่งฤดี    สิทธิลาชัย
41 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกัลย์สุดา    ไชยโส
2. นางสาววาสนา    ปลูกจิตร
3. นายต่อศักดิ์    เวียงอิสระ
1. นางกานต์ธิยาภรณ์    พันมุณี
2. นางสาวเพ็ญนิภา    ทองโคตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................