งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 206
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายบดินทร์    พาลี
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ    เกตุทอง
3. เด็กหญิงปวรรัตน์    ประแดงปุย
1. นางประทุมเมศ    ช่วงชิต
2 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสถิรวลิญน์    แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง    ภูมิสม
3. เด็กหญิงนพวรรณ    โตหงษ์ทอง
1. นางสาวศันสินีย์    จันทมา
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    คำอุดม
2. เด็กหญิงณัฐชยา    วาตรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงยุลิตา    มะลิงาม
1. นางจรี    วรชิณ
2. นางจุไรรัตน์    แอมนนท์
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวริศรา    ภูขำ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    อุ่นทองดี
3. เด็กหญิงรัชนาถ    ทาร่อน
1. นางประทุม    บุตรคำโชติ
2. นางพนมจิตร    ประทุมมา
5 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารยา    ปะมาคะโม
2. เด็กหญิงรมิดา    หัสรีบุญ
3. เด็กหญิงศศิวิมล    พิลาวัลย์
1. นางญาณิศา    เครือวรรณ
2. นายพิเชษฐ์    ใจชัยภูมิ
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกภรณ์    ช่อจันทร์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    เฮ้าแสง
3. เด็กหญิงอริสา    วิเศษดี
1. นางนันทกา    ิอินทรธรรม
2. นางวิภารัตน์    หินเธาว์
7 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเอ็มจิต    จันริสินธิ์
2. เด็กหญิงอรินทร์ญภรณ์    พรมตู้
3. นางสาวพรนริญ    ชัยนิคม
1. นางปาริฉัตร    อามาตย์สมบัติ
2. นายวราวุธ    หลอดสว่าง
8 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมแพรวา    พงษ์พิทักษ์
2. เด็กหญิงอารยา    แซ่เจี่ย
3. เด็กหญิงปานจันทร์    คำภูมี
1. นางสุนันทา    สมบูรณ์
2. นางเพียงพิมล    กองวารี
9 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรางคณา    ธนเมธีกุล
2. เด็กหญิงวริษา    นาคเจือทอง
3. นางสาวณัฐกมล    นันโมง
1. นางสาวณิชากร    อุ่นทะวงษ์
2. นางทิพย์สุคนธ์    นันโมง
10 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจินตนา    ปรัชมูลตรี
2. เด็กหญิงทิพย์ประภา    หมู่หัวนา
3. เด็กหญิงวิยะพร    ข้อทน
1. นายกมล    บุญเกษม
2. นางปิยะมาศ    ทักษะวรบุตร
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรภาภรณ์    สีหาพล
2. เด็กหญิงชิดชนก    พันพละ
3. เด็กหญิงดนยา    วงศ์สุริยา
1. นางรุ่งทิพย์    อิ่มพูล
2. นางวรวรรณ    วุฒิศรี
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลณ์กมลณ์    ธนรัตน์ไกร
2. เด็กหญิงอินทิรา    ศรีจันทร์อินทร์
3. เด็กหญิงอุษามณี    เทียนชัย
1. นางสาวพิมพ์วดี    รุ่งเรืองยิ่ง
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทราวดี    บุญบำรุง
2. เด็กหญิงรฌา    ม่วงสีงาม
3. เด็กชายณัฎฐากร    นพเชยนิล
1. นางธัญลักษณ์    เทวโรจน์
2. นางสาวนิตยา    บุตรยศ
14 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายภาณุ    สุดงาม
2. เด็กหญิงอรพรรณ    บุตรสานาม
3. นางสาวณัฐชญา    แสงสุข
1. นางสุกัญญา    อุดมโภชน์
2. นางสาวแพรเงิน    พื้นนวล
15 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรัญญา    วิเชียร
2. เด็กหญิงปรัชญา    โสชาลี
3. เด็กหญิงอารียา    ศรีบุรินทร์
1. นางคุณากร    คำสุข
2. นางสาวธัญญาดล    อุปชิตกุล
16 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์    ศรีวิเศษ
2. นางสาวนลินรัตน์    พูลมาก
3. เด็กหญิงอารียา    จันทร์ศรี
1. นางสุพรรณี    พลศรีพิมพ์
2. นางสาวสุรีรัตน์    หมื่นขวา
17 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    วันสี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ศรีภา
3. เด็กหญิงวรินยุพา    วงษา
1. นายรชฏ    แก้วสะอาด
2. นางสุนภา    ทิทา
18 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายธนวันต์    สุวรรณจันทร์
2. นางสาวพรนัชชา    ชาวยศ
3. นางสาวผดาพร    วอนอก
1. นางจริยา    ใยปางแก้ว
2. นายสมจิตร    ใยปางแก้ว
19 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกฤติยาพร    โปร่งจิต
2. เด็กหญิงวริชชญา    พันธ์ชัย
3. เด็กหญิงอัมภาพร    ศรีเตชะ
1. นางสาวพัชราภรณ์    รูปต่ำ
2. นางภัทราพร    แสงประพันธ์
20 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงประภาพร    แทนหา
2. เด็กหญิงวิจิตรา    ประจิคะ
3. เด็กหญิงสโรชา    ทาร่อน
1. ว่าที่ร้อยเอกศรายุทธ    จันทร์สว่าง
2. นางสาวอุไล    พักลา
21 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    ไชยรัตน์
2. เด็กหญิงปนัดดา    ทุมยา
3. เด็กหญิงวรางคณา    วันวาลย์
1. นางสาวปิยะนุช    กองเงินนอก
2. นางเพ็ญนภา    ชุ่มนาเสียว
22 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพนิดนาฎ    คมสำโรง
2. เด็กหญิงปริศษา    ทองแสน
3. เด็กหญิงกาญจนา    ธิมาภรณ์
1. นางสาวลัดดา    โบราณมูล
2. นางสาวอัจฉราพร    สุวรรณเวช
23 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงขนิษฐา    คำนิล
2. เด็กหญิงณัฐมน    มีศรี
3. เด็กหญิงกนกนาก    ปนะภัทรสิริกร
1. นางสุธนี    บุญตาม
2. นางอนงค์    สมนอก
24 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    โทสูงเนิน
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี    ศรีวิจารย์
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ    อินธิเดช
1. นางประทุมมา    มั่นใจ
2. นายวสันต์    มั่นใจ
25 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวชลธิชา    จิตบุตร
2. นางสาวธีรธาดา    แก้วพิภพ
3. นางสาวอุทุมภรณ์    ขันธ์ทะมูล
1. นางจริยาภรณ์    ตามบุญ
2. นางสาววิริพร    อามาตย์สมบัติ
26 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปิยะนุช    ปรีดิลก
2. เด็กหญิงวิลาสินี    ประทานัง
3. เด็กหญิงศิวพร    สมอทำ
1. นางละอองดาว    ทาคำสี
2. นางเนตรนารี    ชัยปลื้ม
27 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    สำราญบำรุง
2. เด็กหญิงธาริณี    รักพินิจ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ดีมุก
1. นางสาวชิณุดา    หารเอี่ยม
2. นางสาวเนตินา    ศรีรักษา
28 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพรพิมล    บุตรพันธ์
2. เด็กหญิงมณิสรา    ประดาพล
3. เด็กหญิงสุภัสสรา    โยทาวงษ์
1. นางสาวนิภาพร    กันยาวงค์
2. นายสุภชัย    แก้ววังชัย
29 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอินทิรา    แก้ววันนา
2. เด็กหญิงกัลยา    ปีหมอก
3. เด็กหญิงกมลรัตน์    หงเสนี
1. นางสาวกรกนก    พาลี
2. นางสาวดารณี    ไชยเชษฐ์
30 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปริฉัตร    กงทอง
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ    เข็มสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรพิณ    ทางทอง
1. นางสาวศศิธร    วิชัยวงค์
2. นางสาวอัฉราพรรณ    พาไสย์
31 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช    สาระจิตร
2. เด็กหญิงหนึ่งตะวัน    พูลชะนะ
3. เด็กหญิงณภัทร    โตภูเขียว
1. นายกิตติพล    สิทธิพันธ์
2. นางนีรมล    มูลสุวรรณ
32 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    ข้อลา
2. เด็กหญิงประภัสราภรณ์    เสรีสกุลชัย
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ผานาค
1. นางดวงดาว    บุตรแดงน้อย
2. นางไสวศรี    อานจันทึก
33 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายจักรกฤษ    ปัญญารักษ์
2. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์    โคตรสมอ
3. เด็กหญิงสุฐิตา    สุทธิกิจ
1. นางสาวกุศลิน    บุญล้วน
2. นางสาวเบญจมาศ    สิทธิเลาะ
34 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายชาครีย์    อาจแพทย์
2. เด็กหญิงวิรัญญา    ชาญอาวุธ
3. เด็กหญิงนันทิกานต์    แสนราช
1. นางสาวศศิธร    นาครัตน์
2. นางสาวสุวรรณี    กรมสูงเนิน
35 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวรยา    ไกรทอง
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร    ครคง
3. เด็กหญิงกิตติยาพร    ขุลีหลาย
1. นางฐิตารีย์    อโหสิชูวงศ์
2. นางภัสสรีวัลย์    ทะคง
36 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเกวลิน    พื้นแสน
2. เด็กหญิงธนทิพย์    เสาลึก
3. เด็กหญิงนิรมล    แสงป้อง
1. นางพิชญ์สินี    ชาวประสา
2. นางสาวเบญจอนงค์    โคตรนรินทร์
37 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเลนุกา    รัตนะวรรณ
2. เด็กหญิงสายรุ้ง    พรมแสง
3. เด็กหญิงปานฤทัย    อุดเบ้า
1. นางสาวปัทมาวดี    สุขจันดี
2. นางรุ่งฤดี    สิทธิลาชัย
38 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ธนะภูมิชัย
2. เด็กหญิงจีรนันท์    สร้อยลา
3. เด็กหญิงหรรษา    เมฆสงค์
1. นางสาวกานต์ธิยาภรณ์    พันมุณี
2. นางสาวปัญจรัตน์    ศรีทองแสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................