งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 203
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวขวัญหทัย    รัตนโกเศศ
2. นางสาวชนิตาภา    พิชัย
3. นางสาวกฤติญาภรณ์    ลาดเหลา
4. นางสาวปาริฉัตร    กาละบุตร
5. นางสาวบุญญารัตน์    ดวงกรมนา
1. นางพาสุข    เลิศพรประสพโชค
2. นางสาวอิงอร    มีเค็ง
2 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสาวิตรี    ทับทิมทอง
2. นางสาวบุหงา    หล้าทุม
3. นางสาวสิริธาน    ไชยชุม
4. นางสาวศิรประภา    ประธานี
5. นายประสิทธิ์    จ้อจอหอ
1. นางสาวจุรีรัตน์    จุฑากฤษฎา
2. นางนงค์รัก    ไทธานี
3 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววรัญญา    อุ่นจันที
2. นางสาวอมรรัตน์    สระสอง
3. นางสาวญาณัชชา    อุ่นจันที
4. นางสาวกรกนก    ถาปาลบุตร
5. นายวีระพล    ศรีหลัก
1. นางสุพรรณี    แก่นบุดดี
2. นางเครือวัลย์    พนมหิรัญ
4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจณิสตา    ทิพย์อาสน์
2. นางสาวธันย์ชนก    วงษ์พัฒน์
3. นางสาวสุชานันท์    แก้ววังปา
4. นางสาวพิชญาภรณ์    บุญมานาง
5. นางสาวตะวัน    ศรีอุ่นลี
1. นางกรุณา    หวันเสนา
2. นางขนิษฐา    ภูชาดา
5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววรรณวิไล    ดวงจันทร์
2. นางสาวอรัญญา    แสนละคร
3. นางสาวกุลธิดา    แก้วเจ็ดคำ
4. นางสาวกมลทิพย์    ไชยโสภา
5. นางสาวดวงฤทัย    พิมพ์ลา
1. นางลิขิตรา    พลเยี่ยม
2. นายศิขริน    แสนทา
6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายอัษฎาวุธ    หอมดี
2. นางสาวดุสิตา    ศรีหานารถ
3. นางสาวกาญจนา    สุมังเกษตร
4. นางสาวเนตรนภา    ราวัน
5. นางสาวพิมพ์อรุณ    ป้องเขต
1. นางวิภาวี    สร้อยคำ
2. นางสาวอรทัย    บุตรหมื่น
7 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอทิตยา    ลวงสง่า
2. นางสาวสุวนันท์    หลอมพลทัน
3. นางสาวเบญจมาศ    มูลลอด
4. นางสาวภัชราพร    เหลาธิ
5. นางสาวกนกอร    ซาเซียง
1. นายประดิษฐ์    สมวงษา
2. นายอำนวย    มะโนมัย
8 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวรัตณากร    ลาภชัย
2. นางสาววิชญาดา    บุดดาดวง
3. นางสาวจิณณกนิษฐ์    เหล่าประเสริฐ
4. นางสาวอมรรัตน์    ลาภศึก
5. นางสาวปาริฉัตร    แก้วหานาม
1. นางปฐมาธิดา    แสนศรีระ
2. นางวิลาวรรณ    สมลือแสน
9 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศศิกานต์    ยุระรัช
2. นางสาวอักษราภัค    พรมเวียง
3. นางสาวชุติมา    โคตรเวียง
4. นางสาวกนิษฐา    คำบอนพิทักษ์
5. นางสาวมาริสา    หาญวระ
1. นางสาวมัดชา    สำราญ
2. นางสาวอภิสมัย    เศษแหม่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................