งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 202
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรภัทร    ภูนาเขียว
2. เด็กหญิงพราวรวี    อาจบรรจง
3. เด็กชายกิตติภณ    จันทร์โสดา
4. เด็กหญิงศิรดา    บัวพุทธา
5. เด็กหญิงวชิรนันท์    ทานะอินทร์
1. นางปิยะธิดา    ดีรักษา
2. นางวาสนา    ภัทรธรรม
2 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพิพัฒน์พงค์    สีหนองคู
2. นางสาวกัลญากร    ประสาทแก้ว
3. นางสาวจีรนันท์    วันพุฒ
4. นายกนกพล    ศรีกลชาญ
5. นายอิทธิวรพล    เจียมตน
1. นางสุพรรณี    แก่นบุดดี
2. นางเครือวัลย์    พนมหิรัญ
3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวศศินา    สุขกะชาติ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์    อาจวิชัย
3. นางสาวสุกัญญา    คำเบา
4. นางสาวอภิญญา    สีหาราช
5. นางสาวกุลิสรา    โซววิมุกติบุตร
1. นางสาวจิรัฐยาพร    หมื่นจร
2. นายธันยวัตร    แก้วสุข
4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุภาวดี    สาระสิทธิ์
2. นางสาวสุทธิดา    พรมเลา
3. นางสาวสุภาภรณ์    สิงวิสุทธิ์
4. นางสาวพิยดา    โพธิเศษ
5. นางสาวนงนภัส    ชนไพโรจน์
1. นางสาวรสสุคนธ์    พรมมา
2. นางสมฤดี    อุดมโคตร
5 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปุณฑริกา    อินทอง
2. เด็กชายธนิสร    กาญจนระพีพงษ์
3. เด็กหญิงพีรดา    หงษ์ชุมแพ
4. เด็กหญิงละอองดาว    เพียซ้าย
5. เด็กหญิงชโรชา    ถิ่นถาน
1. นางปฐมาธิดา    แสนศรีระ
2. นางวิลาวรรณ    สมลือแสน
6 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกุลธิดา    กิ่งพ่ม
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ    แสนคำ
3. เด็กหญิงภัชรา    เผ่าบ้านฝาง
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์    สมสวัสดิ์
5. เด็กหญิงพรไพลิน    เหลาเคน
1. นางสาวมัดชา    สำราญ
2. นางสาวอภิสมัย    เศษแหม่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................