งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 199
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญจวรรณ    วังสันต์
2. นายพงศกร    จำพร
3. นางสาวช่อลดา    ปัญจรัก
4. นายณัฐนนท์    วงษ์ประเสริฐ
5. นางสาวณิชานันท์    โทเมือง
6. นางสาวสิริมา    โนนพิลา
7. นางสาวพัชราพร    จันทะลุน
8. นางสาวนิติกาญ    เสนาฤทธิ์
9. นางสาวกมลชนก    อ่อนงามเอก
10. นางสาวภัทร์พนินทร์    โสรัจจ์
1. นางสาวจารุวรรณ    โคตรเสน
2. นางสาววิไล    ทองแท่งไทย
3. นางสาวสุภัสตรา    ฝ่ายสงค์
2 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพีรพล    ไชยศรี
2. นายอธิปไตย    โชติทอง
3. นายกฤชนินทร์    สุดกัณหา
4. นางสาวสิริยากร    สิทธิ
5. นางสาวธนพร    ผาสุโพธิ
6. นางสาวกัญญารัตน์    เขียนโทสาร
7. นางสาวจิราวรรณ    สุดตา
8. นางสาวพรรณษา    พาละพล
9. นางสาวนิศาชล    น้อยแก้ว
10. นางสาวจิตตราภรณ์    ภาวสิทธิ์
1. นายจักรพันธุ์    แก้วกัณหา
2. นางอัมพร    โภคา ฮาเดน
3. นางสาวอุษา    โพธิ์อุดม
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายเกียรติยศ    สุนทรารักษ์
2. นายธีรภัทร    จันทะจร
3. นางสาวพัชรี    คำภักดี
4. นางสาวพัชรี    ศรีเมืองช้าง
5. นายชาคริต    กล้าดี
6. นายชาตินักรบ    เสียงดัง
7. นางสาวรัชณีกร    จำรัสภูมิ
8. นางสาวปภัสวรรณ    จันทรังศรี
9. นางสาวกษมาวรรณ    แมนเมือง
10. นายกุลภัทร    ยานะ
1. นายจรัญ    ภูชาดา
2. นายชุติพงศ์    แหไธสง
3. นายพงศ์เทพ    สำเภาแก้ว
4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวธิดารัตน์    ชาพิมพ์
2. นางสาวชรัญจร    อุทรักษ์
3. นายปัญญา    บัวใหญ่รักษา
4. นางสาวคุณัญญา    บุญเทียบ
5. นางสาวเนตรนภา    พันทะวงษ์
6. นางสาวชิตชนก    นะวะสิมมา
7. นางสาวปริมชมพู    ศิริวุฒวิริยกุล
8. นางสาววาสนา    โคตะมะ
9. นายไทยเทพ    พนาวัลย์สมบัติ
10. นางสาวณัฐวดี    ศรีชมชื่น
1. นายฐนธัช    วินทะไชย
2. นายประจักษ์    ศักดิ์คันธภิญโญ
3. นางสุพัณนิดา    ภูแสงศรี
5 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธีรวัสส์    อนันต์โสพล
2. นางสาวศิริรัตน์    มิเถาวัลย์
3. นางสาวชญาดา    แก้วอุดม
4. นางสาวชณิตา    จันทร์เทา
5. นางสาวจิรพันธ์    ไถวเลิศ
6. นางสาวโดรีน    ไคนิลา
7. นางสาวอินทิรา    วันละ
8. นายนันทิพัฒน์    ชุมแวงวาปี
9. นายธนบัตร    จันทัง
10. นางสาวพรรภษา    พรมแพง
1. นายชินภัทร    พรมดี
2. นางสาวดวงพร    อาจเดช
3. นางสาวหัถยา    เคราะห์ดี
6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอดิศักดิ์    คูระนันท์
2. นางสาววรภรณ์    ดลกุล
3. นางสาวสุภาลักษณ์    เศษฤทธิ์
4. นายเจษฎา    คำลอย
5. นายเอกสิทธิ์    โตแย้ม
6. นางสาวอรยา    คุ้มห้างสูง
7. นางสาวลลิตา    จำปาบุรี
8. นางสาวกุลธิดา    จันทร์บุตรศรี
9. นายชัยชนะ    ผาบัวลี
10. นางสาวกนิษฐา    ชมภูเขียว
1. นายกิตติพงษ์    พรมจริญ
2. นางปิม    ศิริมั่งมูล
7 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายทนงศักดิ์    จวบศรี
2. นางสาวศิริพร    โปร่งสันเทียะ
3. นางสาวสุภาสิริ    นีอำมาตย์
4. นางสาวพิมพ์ผกามาศ    กล้าหาร
5. นางสาวเพ็ญนภา    สุริยันต์
6. นางสาวเพชรลดา    บัวเวียง
7. นางสาวเขมิกา    มูตยะ
8. นางสาวสุธาสินี    หล่ำแขก
9. นางสาวนริศรา    วรรณประภา
10. นายกีรติ    น้อยนนท์
1. นายคุณาธิป    จำปานิล
2. นางสาวชูจิต    รักษ์มณี
3. นายทนงศักดิ์    แต่งสุวรรณมีโชค
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................