งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 192
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธราธร    ธีรฐิติธรรม
2. นายเจษฎาภรณ์    วรรทวี
3. นายอภิสิทธิ์    หลักศิลา
4. นายคณัสนันท์    เมฆมนต์
5. นายภูธิป    เเข็งฤทธิ์
6. นายมินทร์ธาดา    เหล่าภักดี
1. นายลิขิตพันธุ์    อมรสิรินันท์
2. นางสาววิไล    ทองเเท่งไทย
3. นายเสกสรรค์    สีหาโมก
2 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายจักรภัทร    สาตร์นอก
2. นายภูธเนศ    พรศักดิ์หาร
3. นายวชิระ    จันทร์แก้ว
4. นายภัทรพล    วงศ์นาโพธิ์
5. นายวสุธร    สีหามาตย์
6. นายสิรภพ    เพ็ชรตะกั่ว
1. นางพิศมัย    เดิมสันเทียะ
2. นายมงคล    พรศักดิ์หาญ
3. นายวิทยา    เดิมสันเทียะ
3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    มืดอินทร์
2. เด็กชายธวัชชัย    พงษ์คำพันธ์
3. เด็กชายจักรพงษ์    แคนติ
4. เด็กชายณรงกร    คำภูเงิน
5. เด็กชายลัญชนา    โสมคำภา
6. นายปฏิพล    หฤแสง
1. นางสาวปฆรณี    พรมกันฑ์
2. นางปริศนา    คำโคตร
3. นายพัศกร    คำโคตร
4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายเกียรติตระกูล    ศรีโนนยาง
2. นายศิวกรณ์    กออำไพร
3. นายณัฐวุฒิ    ไชยแสน
4. นายนายสิทธิพงศ์    ทิพฤาตรี
5. นายนนทวัช    แสบงบาล
6. นายเจตนิพัทธ์    ชาวเหนือ
1. นายมีชัย    ศรีโนนยาง
2. นายอวตาร    บริบูรณ์วัฒน์
5 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธวัชชัย    สรรพอาสา
2. นายชโยดม    สาศิริ
3. นายนันทวัฒน์    ศิริโยธา
4. นายวีระพล    เทพเดช
5. นางสาวธนาภรณ์    ภูมิภักดิ์
6. นางสาวขนิฐา    อันทปัญญา
1. นางสาวปิยพร    พรหมมาวัย
2. นายยุทธศาสตร์    สีหาบง
3. นายอนุวัฒน์    บุญเลิศ
6 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายเมธัส    บุตรศรีน้อย
2. นายธนพนธ์    อรัญมาลา
3. นายมิ่งขวัญ    นาหัวนิล
4. นายรัฐพล    ไชยวงษ์
5. นางสาวกัลยา    โคตรเพชร
6. นางสาวพนาวรรณ    หนูพวก
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย    ไมย์โพธิ์
7 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายกิตติภูมิ    กองคำ
2. นายญาณนิภัทร์    หีบแก้ว
3. นายณัฐพนธ์    ศรีเมือง
4. นายองค์กร    ภูถนนนอก
5. นายภาสกร    นาคแก้ว
6. นายอาชัญ    กงศร
1. นายทินกร    อนุพันธ์
8 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายนิธิภัทร    แจ่มใส
2. นายเมธาสิทธิ์    เย็นอารมณ์
3. นายวุฒิพร    นารีจันทร์
4. นายเตชินท์    หมัสแหล๊ะ
5. นายภราดร    เพิ่มพูล
6. นายจิระภัทร    ศรีทะวงษ์
1. นางปาริชาต    ปาลินทร
2. นายภัทรพงษ์    เจริญสมบัติ
3. นางวิไลลักษณ์    พระบรรเทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................