งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 191
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติธัช    ภาษีภักดี
2. เด็กชายวรากร    โกษาจันทร์
3. เด็กชายวีระศักดิ์    ดอนนาม
4. เด็กชายอิทธิพล    ทิพอาจ
5. เด็กชายอดิศักดิ์    จันทโยธี
6. เด็กชายวรฉัตร    เขาภูเขียว
7. เด็กชายจักรพัฒน์    เมืองโคตร
8. เด็กชายมันฑวุฒิ    ม่วงนิล
1. นางสุทธิรัตน์    ภู่ระหงษ์
2. นางสุภาณี    คงกระโทก
3. นายเสกสรรค์    สีหาโมก
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายดิรณัฐพงศ์    ทองแขก
2. เด็กชายอธิคม    มิลินธนพัชรพร
3. เด็กชายอธิป    สิมมาทัน
4. เด็กชายธีรชาติ    กัสปะ
5. เด็กหญิงกานต์รรวี    ม่วงนิล
6. เด็กหญิงปภัสรา    ฟองฤทธิ์
7. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์    พลมิตร
8. เด็กหญิงรวิปรียากร    ชูจอม
1. นายกิตติพันธ์    เหล่าสุวรรณ
2. นายบุญชวน    ดาทุมมา
3. นายศุภชัย    กองเกิด
3 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายปลาย    ยอดสง่า
2. เด็กชายธนเดช    เที่ยงไธสง
3. เด็กหญิงอรวรรณ    อุยสูงเนิน
4. เด็กหญิงภิญญดา    พวงพี่
5. นายสมประสงค์    วงษ์แดง
6. เด็กชายอรุช    ศิริญาณ
7. เด็กชายนิเวส    นินะราช
8. เด็กชายสุระเดช    ตาดปราณี
1. นายพรเทพ    พวงเพียงงาม
2. นายวัชระ    ยุชิ
3. นายอนุวัตร    ศรีพระนาม
4 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรเชษฐ์    คำศักดิ์ดา
2. นายพุทธิราม    เลิศภูเขียว
3. นายชีวา    บุญมา
4. เด็กชายชโนทัย    คำสามปอน
5. เด็กชายศักดาฤทธิ์    สิทธา
6. เด็กชายวัชระ    ล่ำสัน
7. เด็กชายวรากุล    ศรีษา
8. นายฑิพากร    ดีเลิศ
1. นางชุติมา    ป่าสณท์
2. นายสำเรียง    ภูกองไชย
5 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรพนธ์    เวียงสมุทร์
2. เด็กชายจิราเมธ    มะธิโตปะโน
3. เด็กชายเจษฎากร    อัคฮาด
4. เด็กชายเอกลักษณ์    โจมเกาะ
5. เด็กชายธนากร    แทนธานี
6. เด็กชายภูวนาท    บุตรเรือง
7. เด็กชายธีรวัฒน์    คำพรม
8. เด็กชายจักรกฤษณ์    นวนเจริญ
1. นางสาวทองใบ    แทนมูล
2. นางนภาวรรณ    ปุริสา
3. นางสาวสุภลักษณ์    สันเทพ
6 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภกร    ปัสสาวะภา
2. เด็กชายรังสิมันต์    พันแสง
3. เด็กชายภูริทัศน์    แก้วอาสา
4. เด็กชายเพิ่มพูน    แสนหล้า
5. เด็กชายอดิเทพ    มาสิงห์
6. เด็กชายชยานันต์    แวดไธสง
7. เด็กชายศราวุธ    อาจปาสา
8. เด็กชายพีระพัฒน์    ชาดี
1. นายปรัชญา    นทีศิริกุล
2. นายยุทธนา    เกียงขวา
3. นายอนุชา    สายสิงห์
7 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายจุลจักร    มะธิปิไข
2. เด็กชายชาญวิชา    ไชยศรี
3. เด็กชายนิตินัย    คำภาเกะ
4. เด็กชายสิทธิรัตน์    ชัยปัญญา
5. เด็กชายณัฐพล    ลุนสำโรง
6. เด็กหญิงจริยาภรณ์    มีครินท์
7. เด็กชายพนิตนาฎ    พรมนอก
8. เด็กหญิงปาริฉัตร    วงศ์ธรรม
1. นางสาวปฆรณี    พรมกันฑ์
2. นางปริศนา    คำโคตร
3. นายพัศกร    คำโคตร
8 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายจิรวัฒน์    รัตนวงษ์
2. นายเอกพล    ยศพล
3. นายอภิชาติ    โพธิ์ศรี
4. นายอภิสิทธิ    ก้านจักร
5. เด็กชายณัชชานนท์    ทองศรี
6. เด็กชายวิศวะ    รัดทิพย์
7. เด็กชายปราโมทย์    ทะแพงพันธ์
8. เด็กชายกรวิชญ์    ธรรมราช
1. นายมีชัย    ศรีโนนยาง
2. นายอวตาร    บริบูรณ์วัฒน์
9 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายศุภโชค    บุญมี
2. เด็กชายณัฐนันท์    นามสีฐาน
3. เด็กชายวีระวัฒน์    โสสีทา
4. เด็กชายบัญชากร    คำประชุม
5. เด็กชายธนพล    ถุงสมบัติ
6. เด็กชายถิรวุฒิ    สุดทิพย์
7. เด็กชายภูธเนศ    ตะโนนทอง
8. เด็กชายพีรภัทร์    แสนผาสุข
1. นายจักรภัทร    ชาบุญมี
2. นายอัครเดช    พันธุลาวัณย์
10 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายนทีธร    กาชาลี
2. เด็กชายภูธิป    วงศ์เบาะ
3. เด็กชายวสันต์    พุทธแก้ว
4. เด็กชายพิพัฒน์    แก้วใส
5. เด็กชายวีระพงษ์    เลพล
6. เด็กหญิงจิรนันท์    เกษวงค์
7. เด็กหญิงอรอนงค์    สะท้านธรนิล
8. เด็กชายภานุพงษ์    ต้นกันยา
1. นายกชกร    จันทร์อาภาส
2. นายยุทธศาสตร์    สีหาบง
3. นายอนุวัฒน์    บุญเลิศ
11 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายภูตะวัน    อ่อนอินทร์
2. นายกิตติศักดิ์    กาสี
3. นายณฐภัค    คำภีระมี
4. นายภูวดล    คำสุข
5. นางสาวอโนชา    บุดดาทุม
6. นายนนทพันธ์    ยอดขาว
7. นางสาวพรชิตา    วิชัยศรี
8. เด็กชายประภากร    ทองรัก
1. นายนรินทร์    ทรงอาจ
2. นางสาวพัทจารี    เทียบแสน
3. นางสาวหนึ่งฤทัย    ฮาตแสนเมือง
12 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์    ดอนแขอ้วน
2. เด็กชายอภิเชษฐ์    เดชขุนทด
3. เด็กชายอำพล    ดอนวิชา
4. เด็กชายนฤเบศร์    สุริยา
5. เด็กหญิงนภาวรรณ    ทัพซ้าย
6. เด็กหญิงภิรมพร    ทองโคตร
7. เด็กหญิงณัฐณิชา    แสดขุนทศ
8. เด็กหญิงอลิษา    บำรุงภักดี
1. นายทินกร    อนุพันธ์
13 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายฐิติกร    อินนอก
2. เด็กชายณัฐกานต์    แสนพรม
3. เด็กชายสุรโชค    จันทคัด
4. เด็กชายกัมพล    สอนโคตร
5. เด็กชายชนุพล    เพียรวิเศษ
6. เด็กชายชัยชนะ    เพียอามาตถ์
7. เด็กชายณัฐนันท์    มอแลกู่
8. เด็กชายตนุภัทร    ตะน่าน
1. นายนรินทร์    ผลทับทิม
2. นายประดิษฐ์    สมวงษา
3. นายอำนวย    มะโนมัย
14 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายเฉลิมชัย    สอเวียง
2. เด็กชายศักดิ์พล    รังเสนา
3. เด็กชายพรประสิทธิ์    อุรากุล
4. นายธีรภัทร    โถปั่น
5. เด็กชายนวพล    เกตุภูเขียว
6. เด็กหญิงฐิติมา    พระบรรเทา
7. เด็กชายเฉลิมเกียรติ    ปิ่นทิม
8. เด็กชายฐิติพงศ์    อาจแพทย์
1. นายทรงศักดิ์    นะลาคุณ
2. นายภัทรพงษ์    เจริญสมบัติ
3. นางวิไลลักษณ์    พระบรรเทา
15 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายฐิติวุฒิ    พันธ์เนียม
2. นายวิธวัฒน์    อาจเดช
3. นายมนัสวิน    เอมเจริญ
4. เด็กชายวุฒิภัทร    ส้านมา
5. เด็กชายกฤษฎา    ฤทธิ์ไธสงค์
6. เด็กชายทินกร    บุญโฮม
7. เด็กหญิงปรีกมล    เจียมภูเขียว
8. เด็กหญิงศศิธร    แก้วคอน
1. นายฐิติกร    ศรีขันตรี
2. นายวัชรพงษ์    แถวไธสง
3. นายอิษฏ์    ไกรพน
16 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายวชิรวิทย์    หลาบคำ
2. เด็กชายฐิติวัสส์    ยืนอ๊อด
3. เด็กชายภาณุพงษ์    ทับแสง
4. เด็กชายเอกรินทร์    แนวหล้า
5. เด็กชายสราวุฒิ    มุสิกะพันธ์
6. เด็กชายปิยะ    ปุณะปุง
7. เด็กชายภูวดล    สัตยากุล
8. เด็กชายสรวิชญ์    บุญตอบ
1. นางกัณฑิมา    พาลี
2. นายพิชิตชัย    มโนสัย
3. นายเชาวรินทร์    ชินราษฎร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................