งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 187
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายวินัย    อุทัยประดิษฐ์
2. นายชูชนะ    ลมดา
3. นายรชฎศักดิ์    พันแสง
1. นางสาวธนพรรณ    บุดดาโสม
2. นายเฉลิมพล    ธิมี
2 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวแสงรวี    แสงทองย้อย
2. นางสาววันวิสา    พงษ์พัง
3. นางสาวสุภัสสร    เป็งใจ
1. นางสาวภาพตะวัน    ทิสอนงัว
2. นางสาวยุภาพร    เอมโอษฐ
3 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายณัฐพล    สิงห์สาวแห
2. นายวัชระ    โพธิ์ฟันเรือ
3. นายนันทวัฒน์    แวงยางนอก
1. นางปิยะฉัตร์    บุญยอด
2. นายปิยะพงษ์    แก้วกู่
4 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายเกียรติศักดิ์    คำป้อม
2. นายสิริมงคล    สังวรณ์
3. นางสาวเมธาวี    หนันทุม
1. นางกาญจนา    เดือนกอง
2. นางสาวศศิธร    จำรัสไว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................