งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 186
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนดล    นาเมืองจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาวดี    สีลุน
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา    สิทธิไกร
1. นางนิตยา    ภูวประภากร
2. นางสาวสโรชา    เชื้อสาวถี
2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโยษิตา    อุ่นคำ
2. เด็กชายราชันท์    อันทะนิตย์
3. เด็กชายธนวัฒน์    เพ็งเพชร
1. นางสาวชฎารัตน์    เลิศพรประสพโชค
2. นางสาวเจนจิรา    เพ็ชรสีเขียว
3 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายภีรพัฒน์    พันพล
2. นางสาววิมลศิริ    สายรัตน์
3. เด็กชายอนันดา    สุขขำ
1. นางจรรยา    บุญศรีประภาน
2. นางสาวธนพรรณ    บุดดาโสม
4 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพล    สุริยาทอง
2. เด็กหญิงรัตนาพร    รัตนะ
3. เด็กหญิงชนิดา    สีทาสังข์
1. นางสาวขวัญตา    จรัสแผ้ว
2. นางสาวนารีรัตน์    สายสังข์
5 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุชานันท์    เตยโพธิ์
2. เด็กชายศิริชัย    หวานขม
3. เด็กชายฐิติพงษ์    หอมสวรรค์
1. นางณฐมน    ผางจันทดา
2. นางสาวผุสญาณีย์    โพธิยา
6 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรภพ    รินนานนท์
2. เด็กหญิงดนตรี    หินนะ
3. เด็กชายเมธา    ภูแข็ง
1. นางกฤติยา    กองเกิด
2. นายรชฏ    แก้วสะอาด
7 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรพรรณ    สมบูรณ์น้อย
2. เด็กหญิงปริมประภาพร    เอมโอษฐ์
3. เด็กหญิงนุ่ม    โนนทองหลาง
1. นางจินตนา    หาแก้ว
2. นางประทุมมา    มั่นใจ
8 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวเปรมฤดี    ช่วยนา
2. เด็กหญิงทักษพร    หนูนา
3. เด็กหญิงอนงนาฏ    สุวรรณหงษ์
1. นางสายสุวรรณ    คำศรีแก้ว
2. นายไพจิต    ไพศรี
9 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปานตะวัน    กายไธสง
2. เด็กหญิงวีริสรา    พิทักษ์
3. เด็กหญิงนันธิณา    สมมา
1. นางสาวพีรดา    เนื่องอาชา
2. นางเสาวลักษณ์    สาระมณีั
10 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายศรัญญู    ภูชมศรี
2. เด็กชายตะวัน    กรมสิงห์
3. เด็กหญิงจิราพร    แก้วน้อย
1. นางสาวภาพตะวัน    ทิสอนงัว
2. นางสาวยุภาพร    เอมโอษฐ
11 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอนัญพร    จันประไพ
2. เด็กชายฐิติพงศ์    เย็นสถิต
3. เด็กชายเอกพันธ์    สุขชัย
1. นางอนัญญา    สมณะ
2. นางอารีย์    บุตรดาชัย
12 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนุชจรา    สีลาคำ
2. นางสาวนุชจรี    สีลาคำ
3. นายสิทธิกร    โสกเชือก
1. นางปิยะฉัตร์    บุญยอด
2. นางรัตติยากร    แก้ววิเศษ
13 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจิรภิญยา    บุบผา
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    อันภักดี
3. เด็กหญิงยุภาพร    นาริจันทร์
1. นางสังวาลย์    บุดศรีชา
2. นางสาวอรพิน    อุปเทพ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................