งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 166
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายศุภวิชญ์    นามคุณ
2. นายณัฐพงศ์    กันหา
3. นายณัฐศักด์    ปังสี
1. นายวีระชน    แสงศรีเรือง
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวถาวรีย์    แซ่หวาง
2. นางสาวอรวรรณ    มูลตา
3. นางสาวปรางทิพย์    คำนวน
1. นายอลงกรณ์    บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ    ถีอาสนา
3 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอภิสิทธิ์    ดีสุข
2. นายธีรภัทธิ์    มาศยะ
3. นายเอกรินทร์    ศิริบุรี
1. นายชัชวาล    วงคำซาว
2. นายประมวล    สุขสนิท
4 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธนวัฒน์    สมอินทร์
2. นางสาวพรทิพย์    ทองยุทธ
3. นายปรีชา    หลงกุล
1. นางทองไส    ทิพย์โพธิ์สิงห์
2. นางสุพัตรา    พลรักษา
5 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายวีระพงษ์    พงษ์โคกสี
2. นายอติพล    พันทา
3. นายก้องภพ    ปัญญาแก้ว
1. นางกุลนฎา    ประสุนิงค์
2. นายสิริธัญญ์    ประสุนิงค์
6 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายรัชภูมิ    เหล่าสมบัติ
2. นายจิระพงษ์    กันยาเหมา
3. นายธนพัฒน์    สันติ
1. นางสาวฉมามาศ    เรื่องลือ
2. นายแสนพล    ระดากุล
7 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวไพรลิน    ชุ่มมา
2. นายภูมินทร์    โกมารภัฏจ์เวช
3. นายภราดร    เพ็งมาตร
1. นางสาวปุณยนุช    ทัพซ้าย
2. นายศิรวัฒน์    ศรีหาคำ
8 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายเทวินทร์    เหล็กขุมปูน
2. นายพิฑูรย์    สิมมาคำ
3. นายกฤตพรต    ชนะบุญ
1. นายจุฑาธร    สุขศาลา
2. นายวิศน์กานต์    บุตรวิชา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................