งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 163
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรพจน์    หินศรี
2. เด็กชายรัชพล    เรืองสวน
3. เด็กหญิงศุภัทรธิดา    ภัทรวงศา
1. นายฉลอง    รักษาภักดี
2. นายเฉลิมเกียรติ    ถีอาสนา
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2
3 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษฎา    สีลากลาง
2. เด็กชายจารุพัฒน์    โมรีรัตน์
3. เด็กชายภัทรกรณ์    มณีศิริ
1. นายกวีพงษ์    อบมาลี
2. นายชัชวาล    วงคำซาว
4 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรรินทร์    ป้องบุญจันทร์
2. เด็กชายศุภวิชญ์    ทิพย์อาสน์
3. เด็กหญิงสุชาวดี    เอี่ยมทอง
1. นางนภาพร    ยุทไธสง
2. นางพิมลรัตน์    ประเสริฐ
5 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุรวุฒิ    กระลาม
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    ธันทะ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    มิตะโค
1. นางทองไส    ทิพย์โพธิ์สิงห์
2. นางสุพัตรา    พลรักษา
6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายเกริกเกียรติ    บุตรชาติ
2. เด็กชายวชิระ    นามวงษา
3. เด็กชายธนากร    น้อยเสนา
1. นางสาวชญาณิทิพย์    เขจรสิทธิ์
2. นายธีีรวัฒน์    เขจรสิทธิ์
7 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายพงษ์รัตน์    วิเชียรสรรค์
2. เด็กชายศราวุธ    ขันโพธิ์
3. เด็กชายภูริทัต    ทองภู
1. นางกุลนฎา    ประสุนิงค์
2. นายสิริธัญญ์    ประสุนิงค์
8 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายนพรัตน์    ปัดธรรมมา
2. นายภาณุพงษ์    ขจรกลิ่น
3. นายพุทธรักษ์    จันทร์แดง
1. นางชไมพร    ศรีหล้า
2. นางปภัสรินทร์    ประกอบเลิศ
9 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายภานุพันธ์    ช่ำชอง
2. เด็กชายยศพร    แก้วแก่น
3. เด็กชายรัฐพล    โม้ตา
1. นางสาวฉมามาศ    เรื่องลือ
2. นายราชันย์    ช่ำชอง
10 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายอิทธิ    ธรรมมา
2. เด็กชายศุภวิชญ์    ธรรมแสง
3. เด็กชายชินกฤต    บัวบกหวาน
1. นางมาลัยรัก    สุปัญบุตร
2. นายศิรวัฒน์    ศรีหาคำ
11 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายภรัณยู    ศรีมงคล
2. นายชนะชัย    อภิวงศ์
3. เด็กชายวิราพันธ์ุ    ธาตุบุรมย์
1. นายจุฑาธร    สุขศาลา
2. นางสาวสุมารี    ลีปา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................