งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 161
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธีรพงษ์    บุญมี
1. นายวรวิทย์    ยืนยง
4
2 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนดล    มณีพงศ์
1. นายนฤดลท์    ศรีแก้วทุม
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายสธนธร    สธนสุมงคล
1. นางสาวกองแก้ว    ตติยภัค
4 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวุฒิชัย    ศรีทรงฮาด
1. นางบุญเชาว์    สมบูรณ์
5 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายณัชพล    วงษ์ธรรม
1. นายสุวัฒน์    นอระศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพีรวัส    สุทธิประภา
1. นายสมาน    นาคทัด
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภราดร    แทนจำรัส
1. นายสามารถ    ปัททุมมา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอรรคพล    กล้าชาญชัย
1. นางสาวสุพัชชา    ตลาดขวัญ
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอรรถพล    จันทจิตต์
1. นายทวีป    อรุณปรีดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายพงศธร    พึ่งไชย
1. นายบดินทร์    อุดมอริยทรัพย์
5
11 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายธนกฤษ    สุดโต
1. นายนาวิน    ไสวงาม
4
12 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายศุภกิจ    แปลนดี
1. นางสาวธนกร    เทวะหะ
13 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายศราวุธ    แก้วหาวงษ์
1. นายทศพล    บรรยง
6
14 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายฉันทพล    คงแหลม
1. นางอรพินท์    พันธุ์รัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายคนองศักดิ์    กุดนอก
1. นายสุเมธ    เชษฐา
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายศักดิธัช    สุขพอดี
1. นางสาวนพัชรพร    มาลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายนัทธพงศ์    สิงห์กัน
1. นายธีรยุทธ    ไชยลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายวิษณุ    แสนคำ
1. นายกฤษกร    ปุ้งโพธิ์
4
19 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายณรงค์ฤทธิ์    จันทมาตย์
1. นางสกุณา    จำนงค์ถ้อย
5
20 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายจริยพล    หงษ์คำดี
1. นายเฉลิมชัย    โคตุเคน
21 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายบุญคง    บุญโคกสี
1. นายสมจิตร    ภูพานเพชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
22 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายทักษิณ    สิมสิริวัฒน์
1. นายสุรัตน์    วรรณบุตร
4
23 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายเมฆินทร์    นาคทัศน์
1. นายอิสรินทร์    ทาส่วย
5
24 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายจีระพัฒน์    พิมพิสาร
1. นางวิภาวดี    นวลพัด
ชนะเลิศ
25 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายณัฐวัตร    นาหนองตูม
1. นายอมรศักดิ์    เพชรทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
26 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4
27 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอดิศร    ศรีพันดร
1. นางสาวพัชรีภรณ์    อรัญมาลา
5
28 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายตระกาล    ไทยสกุล
1. นางสาวกันยาลักษ์    ทะวิวิญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวิษณุพงษ์    วงษาชัย
1. นายชูชาติ    วงศ์กลาง
4
30 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอรชุน    ชัยเนตร
1. นายศิวากฤษ    พันธุ์ผรารัชต์
ชนะเลิศ
31 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอัจฉริยะ    ตุทา
1. นายวีรชัย    ทิพยอาสน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................