งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 160
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายมนตรี    สร้อยทอง
1. นางสาวศริญญา    กุลพินิจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายพนธกร    จิตพรมมา
1. นางเพชรัตน์    จารุตัน
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาสกร    เจริญสุข
1. นางสาวกองแก้ว    ตติยภัค
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายปิติสุข    พิศพล
1. นายวัชระ    จันทร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายมงคลชัย    ยอดใบ
1. นางสาวสุพัชชา    ตลาดขวัญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนันต์    กำพุทธา
1. นายวัชระ    ยุชิ
4
7 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายมินฐฎา    คามนา
1. นางสาวชลธิชา    ดีเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัฐภูมิ    อินทร์เดช
1. นายบดินทร์    อุดมอริยทรัพย์
9 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายไกรวิชญ์    แสงโทโพธิ์
1. นายนาวิน    ไสวงาม
5
10 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภกานต์    ทองรักษ์
1. นางสาวนลิน    มากสังข์
11 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายพัฒนพงศ์    ศิริบาล
1. นางสาวภัทรวดี    ศรีรุ่งเรือง
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายภานุวิช    ขนันไทย
1. นางสาวนพัชรพร    มาลา
5
13 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายจันทกร    แสนคำ
1. นายกฤษกร    ปุ้งโพธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนา    ลุนกำพี้
1. นางสาวแววดาว    เภาพานต์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายภูริภัทร    เงาศรี
1. นางจินตนา    หาแก้ว
4
16 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายนครินทร์    สิมมาลี
1. นายพีรเดช    เสนไสย
17 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายภูตะวัน    มาตรพันธ์
1. นายมนัส    นาคำ
ชนะเลิศ
18 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4
19 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายวีรวัฒน์    ชดพรมราช
1. นายสุรัตน์    วรรณบุตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
20 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายพิชฌยุตม์    ทาส่วย
1. นายอิสรินทร์    ทาส่วย
ชนะเลิศ
21 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนวัต    ฤทธิชัย
1. นายภูริชญ์    พิทยาวัฒนชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
22 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายนิธิศ    เนียมเมืองปัก
1. นางสาวพัชรีภรณ์    อรัญมาลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
23 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ผาสุโพธิ์
1. นางสาวธัญพิมล    สวัสดิทา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
24 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนบัตร    ร่องแสง
1. นายจักรพันธ์    รัตนประทีปพร
25 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนชัย    วิชาโคตร
1. นายชูชาติ    วงศ์กลาง
4
26 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายสุริยา    กล้าหาญ
1. นายโกวิทย์    กงเพชร
ชนะเลิศ
27 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายภูฤทธิ์    ผ่องประภา
1. นางพัทธวรรณ    เหลาไชย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................