งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 159
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยรัตน์    คลังคำภา
1. นายพรศักดิ์    ภูมิสวาสดิ์
5
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวชาญญาดา    ศิริแสง
1. นางนดาวรรณ    ชัยสงคราม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพลอยไพลิน    พรมทอง
1. นายนฤดลท์    ศรีแก้วทุม
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวลภัสรดา    สังฆธรรม
1. นางไพรวรรณ    แก้วโบราณ
4
5 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริตะพัช    สายโกสุม
1. นางสาวกองแก้ว    ตติยภัค
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอารีญา    ทองเปี้ย
1. นางบุญเชาว์    สมบูรณ์
6
7 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจิตรชญา    เวฬุวนาทร
1. นายสุวัฒน์    นอระศรี
7
8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพรชิรา    จงจินากูล
1. นายสมาน    นาคทัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวรุ่งนภา    ถาแพง
1. นางสาวสุพัชชา    ตลาดขวัญ
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอัญชลีรัตน์    ชูเชิด
1. นายชัยวิทย์    วงศ์จารุวัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวชรินทร์ธร    สายทอง
1. นางนิตยา    วรรณไชย
5
12 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐวิภา    บุตดา
1. นายภูเบศวร์    พิทยาวัฒนชัย
6
13 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญญารัตน์    ยิ่งเสมอ
1. นายบดินทร์    อุดมอริยทรัพย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวนิชาภัทร    แสนอินทร์
1. นางอรดี    แก้วชะเนตร
7
15 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพิษชญา    หนองนก
1. นางสาวธนกร    เทวะหะ
8
16 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2
17 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวบัณฑิตา    สีหะคลัง
1. นายยงยุทธ์    ทิทา
18 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอริสา    เรืองโภชน์
1. นายทศพล    บรรยง
4
19 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวนิภาพร    สุทธิประภา
1. นางสาวเครือวรรณ์    เชื้อหมอดู
9
20 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวกิตติยาภรณ์    หิรัญอร
1. นายอิสระ    พัฒนพิมพ์พงศ์
ชนะเลิศ
21 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวรักษณา    เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
1. นายสุเมธ    เชษฐา
5
22 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวดาหวัน    สมศักดิ์
1. นางสาวิตรี    พรมศรีแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวปริญญา    กระฉอดนอก
1. นายสุขุม    บรรยง
7
24 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐณิชา    ราชตั้งใจ​
1. นายธีรยุทธ    ไชยลา
4
25 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาววิภาวิณี    เลงไธสง
1. นางสกุณา    จำนงค์ถ้อย
8
26 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวรัชนก    ไม่หวัน
1. นางจินตนา    หาแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
27 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอวัสดา    ลีรัตน์
1. นายชาญชัย    คำสีแก้ว
6
28 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวจริยา    โทวันนัง
1. นายสมจิตร    ภูพานเพชร
4
29 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวจันจิรา    ลีแก้ว
1. นายสิทธิศักดิ์    พรมสีแก้ว
ชนะเลิศ
30 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุชาวดี    โพธิ์ศรีขาม
1. นายสุรัตน์    วรรณบุตร
5
31 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปริยาพร    รัตนวงค์
1. นายอิสรินทร์    ทาส่วย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
32 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวผกาวรรณ    จันทะเนตร
1. นายบุญอนันต์    สรรศรี
8
33 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวนริศรา    กงมา
1. นายบรรจง    นวลพัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
34 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกุลธิดา    เชตะวัน
1. นางสาวกศินันท์    วิกยานนท์
7
35 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววรรณภา    พรมโสภา
1. นายวุฒิพงษ์    คำนะ
9
36 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกีรติ    แสงสว่าง
1. นางวันทนีย์    กลัดอ่ำ
6
37 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววรุณี    ศรีจันดี
1. นางสาวพัชรีภรณ์    อรัญมาลา
8
38 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปรียาฉัตร    บุญชาย
1. นางสาวกันยาลักษ์    ทะวิวิญ
ชนะเลิศ
39 โรงเรียนวรวิมลศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอุมาพร    ส่วยหาร
1. นายอนุสรณ์    ขวกเขียว
7
40 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวจามจุรี    เหมือนพันธ์
1. นางสาวกนกอร    ชาติชนะ
6
41 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศิริยากร    ศรีอ่อน
1. นายชูชาติ    วงศ์กลาง
5
42 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอลิสา    คลังอุดม
1. นางสาววัชราภรณ์    อ่อนชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
43 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวมันทนา    พิมพ์บุตร
1. นายโกวิทย์    กงเพชร
44 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอาทิตยา    เดชสิมมา
1. นางสาวชฎาภา    บัณฑิตวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
45 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววิภาพร    แสงทอง
1. นายเอกสิทธิ์    ศิริสุข
46 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววิภาพร    พลพิมพ์
1. นายวีรชัย    ทิพยอาสน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................