งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 158
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประภาพร    คำมุงคุณ
1. นายวรวิทย์    ยืนยง
8
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพนิดา    อุปถัมภ์
1. นางเพชรัตน์    จารุตัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชญา    รัตนรัตน์
1. นายนฤดลท์    ศรีแก้วทุม
4 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    แร่ทอง
1. นายอัฐพร    ปลอดจินดา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    แซ่เตียว
1. นางสาวกองแก้ว    ตติยภัค
4
6 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    ลือหาญ
1. นางบุญเชาว์    สมบูรณ์
5
7 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    กุตัน
1. นายสุวัฒน์    นอระศรี
8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภัสรา    พิมพ์ดี
1. นายสมาน    นาคทัด
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกำไรเงิน    น้อยเขียว
1. นายอัจฉริยวุฒิ    ทองวรรณ์
7
10 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาทิตา    เวชประสิทธ์
1. นายวัชระ    จันทร
6
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    เถื่อนกลาง
1. นางสาวสุพัชชา    ตลาดขวัญ
12 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรประภา    อุพลเถียร
1. นายวัชระ    ยุชิ
7
13 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์    โคตรสม
1. นายชัยวิทย์    วงศ์จารุวัฒน์
6
14 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรนภา    พูลเพิ่ม
1. นายวิศรุต    แสงคำ
4
15 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนาภา    ชิดเชื้อ
1. นางนิตยา    วรรณไชย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิรินภาพร    พรายเนา
1. นายบดินทร์    อุดมอริยทรัพย์
8
17 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยะนาถ    คูหา
1. นางอรดี    แก้วชะเนตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรปรียา    สุภีร์
1. นายวัชรากร    เหลืองวิเชียรฉาย
5
19 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ชำนิงาน
1. นางสาวภัทรวดี    ศรีรุ่งเรือง
ชนะเลิศ
20 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    แจ้งสว่าง
1. นายอิสระ    พัฒนพิมพ์พงศ์
5
21 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรพรรณ    แว่นจันทร์ลา
1. นายภานุวัตร    หนูมา
22 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกรรณิกา    ไวยโรจน์
1. นางสาวนงเยาว์    ทองชื่น
6
23 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิจิตรา    พงษ์ศิริ
1. นายสุขุม    บรรยง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
24 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา    จิตแสง
1. นายธีรยุทธ    ไชยลา
ชนะเลิศ
25 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปรางค์ฟ้า    เฟื่องบุญ
1. นายจตุพล    นนทะบูรณ์
7
26 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงลิลนา    วิชสาร
1. นางสาวแววดาว    เภาพานต์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
27 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจรรยพร    มะลิเถา
1. นายชาญชัย    คำสีแก้ว
8
28 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงทิติพร    สิงธานี
1. นายเฉลิมชัย    โคตุเคน
4
29 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสิริมาภรณ์    สิริสกุลยวด
1. นายสมจิตร    ภูพานเพชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
30 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงดาริน    ศรีวงษา
1. นายพงศกร    สุวรรณศรี
5
31 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุขุมาพร    วัฒนภูมิ
1. นายอิสรินทร์    ทาส่วย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
32 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงคุณัชชพิชญ์    ประเสริฐสังข์
1. นายบรรจง    นวลพัด
4
33 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์    สีคงเพชร
1. นายสุวิทย์    กูดอั้ว
6
34 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพรชิตา    นาชัยดูล
1. นางสาวมลฤทัย    พรมวัง
7
35 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    พรมภักดี
1. นางวันทนีย์    กลัดอ่ำ
ชนะเลิศ
36 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวฑิติมา    สุริยวงษ์
1. นางสาวพัชรีภรณ์    อรัญมาลา
8
37 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวบัญฑิตา    เจริญศรี
1. นางเยาวพา    ทองแย้ม
5
38 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ดวงตะวงษ์
1. นางสาวจริยา    เขตคาม
4
39 โรงเรียนวรวิมลศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธัญญาพร    พลที
1. นายอนุสรณ์    ขวกเขียว
11
40 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธันยกานต์    ช่างเสาร์
1. นางสาวศิริรักษ์    ลมคำภา
12
41 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอาริยา    อินต๊ะมา
1. นายคณิต    อำท้าว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
42 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    ชินเพ็ง
1. นายธนโอฬาร    ธนพึ่งพงษ์ทอง
9
43 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวัชราพร    ถนอมทุน
1. นายชูชาติ    วงศ์กลาง
6
44 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงไพลิน    บัวนาค
1. นางสาววัชราภรณ์    อ่อนชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
45 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงทรงพร    สีตุ้ยเลิง
1. นายโกวิทย์    กงเพชร
ชนะเลิศ
46 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุภาวิณี    ประสานญาติ
1. นางสาวชฎาภา    บัณฑิตวงษ์
6
47 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสิรินยา    โถปั้น
1. นายเอกสิทธิ์    ศิริสุข
48 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงโชติมณี    แก้ววิเศษ
1. นายอิสเรศย์    ไวยวัตร
10
49 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงลลิตา    พินิจนอก
1. นางพัทธวรรณ    เหลาไชย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................