งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 157
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายมังกร    นพประเสริฐ
1. นางนดาวรรณ    ชัยสงคราม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตฐิพงษ์    สีแพง
1. นายนฤดลท์    ศรีแก้วทุม
6
3 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภัทรภณ    น้อยเขียว
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช    พุ่มเทียน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายศักดิพัฒน์    เต็งยง
1. นางสาวกองแก้ว    ตติยภัค
4
5 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอภิโชค    คุณแก้ว
1. นายพิทักษ์    ชาวเหนือ
5
6 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายณัชพล    วงษ์ธรรม
1. นายสุวัฒน์    นอระศรี
7
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพีรวัส    สุทธิประภา
1. นายสมาน    นาคทัด
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอรรคพล    กล้าชาญชัย
1. นายสุพัชชา    ตลาดขวัญ
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอรรถพล    จันทจิตต์
1. นายทวีป    อรุณปรีดิ์
6
10 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายภัทรพล    ภาสิทธิ์ธนา
1. นายภูเบศวร์    พิทยาวัฒนชัย
5
11 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายสำรวย    คามตะสีลา
1. นายบดินทร์    อุดมอริยทรัพย์
7
12 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายธนกฤษ    สุดโต
1. นายอรดี    แก้วชะเนตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายสิทธิชัย    บุญดี
1. นายยงยุทธ์    ทิทา
14 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายพันธการ    พรมสา
1. นางกาญจนาพา    วิไลยวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอดิเทพ    เวียงอินทร์
1. นายทศพล    บรรยง
4
16 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิสิทธิ์    เชื้อหมอดู
17 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายภานุวัฒน์    แซ่เล้า
1. นายอิสระ    พัฒนพิมพ์พงศ์
5
18 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายจีรวัฒน์    ทรัพศาสตร์
1. นางสาวนงเยาว์    ทองชื่น
4
19 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธีรศักดิ์    จ้อยศักดา
1. นางสาวนพัชรพร    มาลา
20 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายนพรัตน์    โมกไธสง
1. นายธีรยุทธ    ไชยลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
21 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายนัฐชานนท์    ผลเกิด
1. นายจตุพล    นนทะบูรณ์
ชนะเลิศ
22 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายวันพรฏ์พรม    สุวะคุณ
1. นางสกุณา    จำนงค์ถ้อย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
23 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายอนุชา    โพธิ์แสง
1. นายสมจิตร    ภูพานเพชร
4
24 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธนากรณ์    จันทะกล
1. นายพงศกร    สุวรรณศรี
5
25 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายเทอดไท    โพธิสม
1. นายนายอิสรินทร์    ทาส่วย
6
26 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายจีระพัฒน์    พิมพิสาร
1. นางวิภาวดี    นวลพัด
ชนะเลิศ
27 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายเดชดำรง    หงษ์ทอง
1. นายสุวิทย์    กูดอั้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
28 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายมงคล    มุค้ำ
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย    ไมย์โพธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายจักราชัย    ทิมเดช
1. นายวุฒิพงษ์    คำนะ
7
30 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายณัฐวุฒิ    พลบำรุง
1. นางวันทนีย์    กลัดอ่ำ
31 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายดนุพล    รอดดอน
1. นายสนธยา    เสนานุช
ชนะเลิศ
32 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสหรัฐ    อุดหนุน
1. นางสาวพัชรีภรณ์    อรัญมาลา
6
33 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอนุพงศ์    วาปิโส
1. นางสาวกันยาลักษ์    ทะวิวิญ
5
34 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสุเมธ    กุลโฮง
1. นายคณิต    อำท้าว
4
35 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวิษณุพงษ์    วงษาชัย
1. นายพีระพงษ์    ตรีศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
36 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายกฤษณธร    พูลพุทธ
1. นายศิวากฤษ    พันธุ์ผรารัชต์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................