งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 156
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกชนันท์    ศรีโคตร
1. นางนดาวรรณ    ชัยสงคราม
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายมงคลชัย    ยอดใบ
1. นางสาวสุพัชชา    ตลาดขวัญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิธิ    สุดชาติ
1. นางนิตยา    วรรณไชย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิทธิโชค    สีหล้า
1. นายบดินทร์    อุดมอริยทรัพย์
5 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายรพีภัทร    ป้องคำแสน
1. นางอรดี    แก้วชะเนตร
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายศิริชัย    เรียงความ
1. นางสาววรพรรณ    เทวะหะ
7 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทรวดี    ศรีรุ่งเรือง
8 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนา    ลุนกำพี้
1. นางสาวแววดาว    เภาพานต์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายอนุวรรต    นนท์ขันธ์
1. นางพิมผกา    บุระคำ
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายนครินทร์    สิมมาลี
1. นายพีรเดช    เสนไสย
11 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายบัณณทัต    แสงหา
1. นายพงศกร    สุวรรณศรี
12 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนวัต    ฤทธิชัย
1. นายภูริชญ์    พิทยาวัฒนชัย
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายณัฐฤเบศ    สังฆะขี
1. นางสาวพัชรีภรณ์    อรัญมาลา
6
14 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายขจรศักดิ์    อานแดง
1. นางเยาวพา    ทองแย้ม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายภานุวัฒน์    บุญมั่ง
1. นายจักรพันธ์    รัตนประทีปพร
16 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายพลพัฒน์    สารีเกิด
1. นายคณิต    อำท้าว
7
17 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนชัย    วิชาโคตร
1. นายชูชาติ    วงศ์กลาง
5
18 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายสุริยา    กล้าหาญ
1. นายโกวิทย์    กงเพชร
4
19 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายศราวุฒิ    ภักดี
1. นางสาวดุจฤดี    ศรีทอนสุด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายวิชิตชัย    น้อยเพ็ง
1. นางพัทธวรรณ    เหลาไชย
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................